1 - Søknad om opptak til ph.d.-program

 

Stipendiat ved NMBU

Opptak til NMBUs ph.d.-program gjøres i sammenheng med ansettelse i stilling som stipendiat. Fakultetet kan, ved behov, be om at NMBU 1.1 Søknad om opptak fylles ut og sendes til fakultetet.  

Eksterne kandidater

Eksterne kandidater som ønsker opptak ved ett av NMBUs ph.d.-program må sende inn NMBU 1.1 Søknad om opptak innen to måneder etter startdato for finansiering av ph.d.-utdanningen. Søknaden sendes til fakultetet det søkes opptak ved. Les mer informasjon på denne siden.  

Søknaden skal inneholde dokumentasjon av:

 • Den utdanningen som skal ligge til grunn for opptaket
 • Engelskkunnskaper
 • Pass dersom søker ikke er norsk statsborger
 • Fullfinansiering av hele opptaksperioden

I tillegg skal det vedlegges:

 • Den utdanningen som skal ligge til grunn for opptaket
 • Engelskkunnskaper
 • Pass dersom søker ikke er norsk statsborger
 • Forslag om veiledere og beskrivelse av tilknytning til fagmiljø
 • Prosjektskisse med faglig redegjørelse for prosjektet og fremdriftsplan
 • Beskrivelse av eventuelle spesielle behov for faglige og materielle ressurser, som tilgang til nødvendig infrastruktur for å gjennomføre ph.d.-prosjektet
 • Opplysninger om planlagt hovedarbeidssted
 • Opplysninger om eventuelle immateriellrettslige forhold og redegjørelse for eventuelle rettslige og etiske problemstillinger som prosjektet reiser
 • Informasjon om hvorvidt prosjektet er avhengig av tillatelse fra forskningsetiske komiteer, tillatelse til behandling av personopplysninger eller andre tillatelser. Slike tillatelser bør om mulig legges ved søknaden.

 

Les mer om opptak på forskningsavdelingens sider.

 

Det er Forskningsutvalget ph.d. (FU-ph.d.) ved BIOVIT som behandler søknader om opptak til ph.d. på vegne av Forskningsutvalget (FU).

Forskningsutvalget ph.d. (FU-ph.d.) består av en leder, to vitenskapelige medlemer og to ph.d.-kandidater. Sekretær for utvalget er Mara Dagestad.

Søknad sendes til ph.d.-rådgiver ved fakultetet, Mara Dagestad.

Published 20. oktober 2020 - 9:41 - Updated 8. February 2021 - 12:28