8 - Innlevering av avhandling

Avhandling og "kappe"

  • Det finnes en egen mal som kan benyttes når du skal begynne å skrive avhandlingen. Malen er laget i riktig størrelse for trykking, 17x24 cm, og kan benyttes til hele skriveprosessen (skriving, innlevering til bedømmelse og trykking). På denne måten sikres det at all tekst, figurer og bilder fremkommer riktig ved trykking. Artiklene kommer som regel i A4 størrelse. Malen er laget for å passe alle fagområdene ved NMBU. Det er godt mulig at det er deler i malen som ikke skal være med i din avhandling. Da er det mulig å endre det manuelt i filen din. Om du ønsker å ha avsnittene i en annen rekkefølge, er dette også noe du kan gjøre selv.
  • BIOVIT har egen veiledning for utforming av "kappen"
  • Avhandlingen skal ha en tittelside etter fastsatt mal.

Les mer om skriving av avhandling på forskningsavdelingens sider.

Forslag til bedømmelseskomité

Hovedveileder fremmer i god tid før innlevering av avhandlingen, et begrunnet forslag til sammensetning av komité: NMBU 4.1 Forslag til bedømmelseskomite (word dokument). Ph.d.-kandidaten skal underrettes om forslaget og har anledning til å komme med skriftlige merknader, senest innen fem arbeidsdager etter at forslaget er gjort kjent for ph.d.-kandidaten. Fakultetet fatter beslutning om hvorvidt merknadene skal tas til følge.  

Oppnevning av bedømmelseskomité

Fakultetet, ved dekanen, skal oppnevne en sakkyndig bedømmelseskomité som skal bedømme avhandlingen, eventuelt prøveforelesningen, og disputasen. Kravene til en bedømmelseskomité er omtalt i ph.d.-forskriften § 13.

Innlevering og søknad om å få avhandlingen bedømt

Krav til avhandlingen er beskrevet i ph.d.-forskriftens paragraf 10.

Ph.d.-kandidaten skal innen avtalt frist levere avhandlingen til fakultetet og søke om å få den bedømt. I forkant av innleveringen skal ISBN/ISSN/Thesis-nummer bestilles hos universitetsbiblioteket (biblioteket@nmbu.no). Numrene skal stå på avhandlingen. Det er året disputasen skal holdes som skal stå i Thesis-nummer.

Ph.d.-kandidaten skal levere følgende til fakultetet (ved Mara Dagestad):

Bedømmelse

Etter innleveringen oversendes avhandlingen til bedømmelseskomiteen. Komiteen skal levere en felles, begrunnet innstilling til fakultetet, hvor det skal gå klart fram om komiteen:

  • Tilrår at avhandlingen godkjennes for disputas.
  • Foreløpig ikke tilrår godkjenning av avhandlingen, men tilrår at ph.d.-kandidaten gis tillatelse til en mindre omarbeiding. Fakultetet kan da gi ph.d.-kandidaten en frist på inntil 3 måneder til omarbeiding. Bedømmelseskomiteen skal innen seks (6) uker fra de mottar den omarbeidete avhandlingen avgi sin endelige innstilling.
  • Tilrår at avhandlingen underkjennes. En underkjent ph.d.-avhandling, kan bedømmes i omarbeidet utgave tidligst seks (6) måneder etter at fakultetet har fattet vedtak om underkjenni

Bedømmelseskomiteen leverer innstillingen NMBU 4.4 Bedømmelse av avhandlingen til fakultetet senest 25 arbeidsdager før planlagt disputas. Fakultetet fatter beslutning på grunnlag av bedømmelseskomiteens innstilling.

BIOVIT har laget egen veileder for bedømmelse av avhandling.

Pressemelding

NMBU ønsker å bekjentgjøre og markedsføre doktorgradsarbeid som gjøres ved universitetet. Så snart avhandlingen er godkjent, kan du fylle ut et pressemeldingsskjema som du sender til Janne Brodin. I pressemeldingsskjema får du tips til hvordan du kan beskrive arbeidet ditt på en måte som gjør at leseren kan få et innblikk i hva som er gjort og oppnådd, og hva det kan brukes til.

Trykking av avhandlingen

Når avhandlingen er godkjent, er den klar for trykking.

BIOVIT dekker 10.000 (inkl. MOMS) av kostnadene til trykking. 

Trykking bestilles av ph.d.-kandidaten ved å sende e-post til trykkeriet. Ressursnummer for bestillingen må stå på bestillingen for at trykkeriarbeidet kan starte.

Trykkeriene har NMBUs offisielle mal og utformer omslag. Trykkeriet trykker opp det antall avhandlinger som kandidaten ønsker og sender elektronisk PDF-versjon av avhandlingen slik den fremkommer i trykt versjon til ph.d.-kandidaten.
Trykkeriene sender den ferdig trykte avhandlingen til Nasjonalbiblioteket (5 eksemplarer) og til Universitetsbiblioteket (1 eksemplar). Dette antallet tas ut av bestilt beholdning.

Følg veiledning om trykking her.

Pliktavlevering til fakultetet

  • Elektronisk pdf-versjon av hele den endelige trykte versjonen av avhandlingen, med omslag.
  • Kvittering for opplasting av avhandling i NMBU Brage (se punkt under om opplasting og elektronisk tilgjengeliggjøring av avhandlingen i NMBU Brage).
  • Overnevnte arkiveres av fakultetet.

Les mer om avslutning av ph.d.-studiet her.

Published 13. oktober 2020 - 11:31 - Updated 29. september 2021 - 12:46