9 - Disputas

Doktorgradsprøven

Når avhandlingen din er godkjent og offentliggjort, er du klar for doktorgradsprøven. Doktorgradsprøven består av to deler: Prøveforelesning og offentlig disputas.

Fakultetet sørger for annonsering på NMBU sin internettside.

Prøveforelesning

Ph.d.-kandidaten skal før disputasen prøveforelese over et oppgitt emne. Dette er en selvstendig del av doktorgradsprøven. Hensikten er å prøve ph.d.-kandidatens evne til å tilegne seg kunnskaper ut over avhandlingens tema og evnen til å formidle kunnskapene i en forelesningssituasjon. Forelesningen skal vare 45 minutter. Det faglige nivået på forelesningen skal tilpasses masterstudenter eller studenter i sluttfasen av en femårig profesjonsutdanning.

Tittel på prøveforelesningen bestemmes av bedømmelseskomiteen og kunngjøres for ph.d.-kandidaten 10 arbeidsdager før den skal finne sted. Emnet skal ikke stå i direkte forbindelse med temaet for doktorgradsarbeidet. Prøveforelesningen skal holdes på engelsk eller norsk med mindre et annet språk er godkjent.

Fakultetet bestemmer tidspunktet for prøveforelesningen. 

Prøveforelesningen skal være bestått før det kan holdes disputas.

Offentlig disputas

Disputasen skal være en faglig diskusjon mellom opponenter og doktorand om problemformuleringer, metodisk, empirisk og teoretisk grunnlag, dokumentasjon og framstillingsform. Det bør legges spesiell vekt på å få etterprøvd holdbarheten av viktige konklusjoner som doktoranden har trukket i sitt arbeid. Problemstillingene som opponentene velger å forfølge, behøver ikke være begrenset til de som er omtalt i komiteens uttalelse om avhandlingen. Etter at begge opponentene har avsluttet sin opposisjon, og doktoranden har fått anledning til å forsvare avhandlingen, gis de øvrige tilstedeværende anledning til å kommentere ex auditorio.

Bedømmelseskomiteen vurderer prøveforelesning og disputas på fastsatt skjema NMBU 4.5c Bedømmelse av prøveforelesning og disputas.

Vitnemål 

Når alle deler av doktorgradsutdanningen er godkjent, tildeles doktoranden graden philosophiae doctor (ph.d.) av rektor. Vitnemål utstedes fortløpende, og inneholder opplysninger om fagområde, tittelen på avhandlingen, tema for prøveforelesningen, godkjente emner i opplæringsdelen, veiledere og bedømmelseskomiteens medlemmer. Det er flere instanser involvert i utstedelsen, derfor tar det noen dager å fullføre.

MERK: For enkelte land (Etiopia med flere) er det nødvendig med en legalisering av vitnemålet før det er gyldig i hjemlandet. Grunnet korona-pandemien tar slike prosesser lengre tid enn normalt, og det anbefales å legge inn minimum 4 uker etter disputas før hjemreise, slik at dokumentene er ferdige og kan tas med hjem av doktoranden selv. 

 

Published 13. oktober 2020 - 11:32 - Updated 29. september 2021 - 13:44