Institutt for plantevitenskap

IPV har et nasjonalt ansvar for utdanning og forskning innen bærekraftig produksjon og bruk av planter til mat, fôr, pryd og rekreasjon, og bidrar på denne måten til NMBUs visjon «Kunnskap for livet».

Vi knytter grunnforskningen til samfunnets behov og arbeider både med kulturplanter og planter i naturlige økosystemer. Vi har fokus på bærekraftig verdiskaping, landbruk og agroøkologi, trygg og nok mat, innovasjon i produksjon og sortsutvikling, og grunnleggende forståelse av plantenes funksjon.

av IPV

Om oss

Instituttet er organisert i fem faggrupper:

  • Agroøkologi (AGR): Vi arbeider tverrfaglig med å knytte landbruk til natur og samfunn. Analyse og forbedring av agroøkosystemer krever forståelse av både natur- og kulturbetingede fenomener i hele matvaresystemet. Vi forsker også på studentenes læring og utvikling av handlingskompetanse i deres samarbeid med et bredt spekter av aktører i ulike deler av samfunnet.
  • Genetikk og planteforedling (GEN): Vi ønsker å forstå hvordan genene styrer plantenes egenskaper i samspill med miljøet. Hva forklarer forskjeller i vekst, utvikling, innholdsstoffer og tåleevne overfor påkjenninger som plantene utsettes for? Vi jobber med populasjoner, genomer, planteforedling og evolusjon.
  • Matplanter (MAT) Vi jobber med ulike kulturplanter som dyrkes på friland, i veksthus og andre klimatilpassede tiltak (eks plasttunnel). Vi har hovedfokus på kvalitetsegenskaper i korn, grønnsaker, frukt og bær, og hvordan disse påvirkes av genetikk, dyrkingsteknikk og ulike klimaparametre. Hovedmålet er en bærekraftig produksjon for å oppnå best mulig produktkvalitet for lagring, ferskkonsum eller prosessert vare.
  • Plantebiologi og -bioteknologi (PBB): Plantebiologi og –bioteknologi (PBB): Vi ønsker å forstå planters vekst og utvikling og hvordan de reagerer på klima og andre miljøforhold, forskjellige dyrkingsmåter og ulike typer stress. Vi jobber med å kartlegge hvordan miljøfaktorene påvirker plantenes gener og stoffomsetning. Hvordan det ytre miljøet oversettes til indre signaler i plantene er sentralt i vår forskning. Vi jobber også med hvordan kunnskapen kan brukes i praktisk planteproduksjon.
  • Plantevern (PLV): Vi jobber med sopp, virus, bakterier, skadedyr og ugras som skaper problemer i planteproduksjonen. Vi søker å forstå samspill mellom skadegjørerne, plantene og miljøet rundt. Hva kan vi gjøre for å redusere skade-effekter og få friske planter?
Published 15. januar 2014 - 10:27 - Updated 17. mars 2017 - 8:01