Ph.d.-studiet

Grafisk fremstilling av tidsskjema i ph.d. studiet


Dette er obligatorisk lesning for alle ph.d.-studenter:

Oversikt over hvem som kan hjelpe deg

 • Mara Dagestad (FUU-konsulent, landskapet, 1. etg., tlf. 67232715):
  Regler, rutiner, skjemaer, FUU-saker
 • Solfrid Børrud (Rådgiver, 1.etg.- Rom H101, tlf. 67232606):
  Tilsetting, arbeidsavtaler, personalsaker, fordeling av kontorplasser
 • Ph.d.-konsulent i Forskn.avd. forskerutdanning@nmbu.no
 • Henrik Michelsen (IT-konsulent, 1.etg. – Rom H101, tlf. 67230546):
  Datatjenester, PC, lisenser
 • Marit Westby (Styresekretær, landskapet 1 etg., tlf. 67232662):
  rekvisita
 • Bjarne O. Braastad (Forskerutdanningsleder, H220, tlf. 67232651):
  Godkjenning av kurs og studieplaner, andre faglige spørsmål som FUU-konsulenten ikke kan besvare.
 • Janne Brodin (Rådgiver, landskapet, 1 etg., tlf. 67232611):
  Sette sammen avhandlingen til en pdf fil. Annonsering av start-, midt- og sluttseminarer, omtale av disputas.

_____________________________

Seinest to måneder etter oppstart

Med oppstart menes:

a) For prosjektansatte stipendiater og NMBU-stipendiater, gjelder tiltredelsesdato.
b) For kvotestipendiater og doktorgradsstudenter med ekstern ansettelse, gjelder oppstart av samarbeid med NMBU-ansatt veileder.

Søknaden skal inneholde:

 • Utfylt Søknad om opptak til ph.d.-studiet (skjema 1.1.1)
 • Dokumentasjon av utdanningen som skal ligge til grunn for opptaket. Mastergrad eller tilsvarende utdanning og dokumentert kunnskap i engelsk (jfr. ph.d.-forskriften § 5-1)
 • Forenklet prosjektbeskrivelse (1/2-1 A4-side): En kort beskrivelse av bakgrunn, problemstillinger og metoder
 • Finansieringskilder (hvem som finansierer forskningsprosjektet / ph.d.-studiet) – Prosjektet må være fullfinansiert
 • Forslag til hovedveileder og veiledergruppe. Alle ph.d.-studenter skal ha minst to veiledere, som er forskere med doktorgrad eller tilsvarende kompetanse. Hovedveileder skal være ansatt ved NMBU, de øvrige kan være ansatt ved eksterne institusjoner eller ved NMBU
 • Redegjørelse for nødvendig infrastruktur (spesielle behov for utstyr til forskningsarbeidet)
 • Eventuelt ønske om bruk av et annet språk enn engelsk eller norsk i avhandlingen, og begrunnelse for dette (ph.d.-forskriften §10)Fagområder: Oversikt over fagområder IHA tilbyr doktorgrader i.
Dersom det er aktuelt å angi en spesialisering, settes den i parentes.

 • Avl og genetikk
 • Ernæring 
 • Molekylærgenetikk
 • Fysiologi
 • Etologi
 • Systembiologi
 • Produktkvalitet
 • Fôrteknologi
 • Bioinformatikk

Spesielle avtaler:
Cotutelleavtale mellom annet gradsgivende universitet og NMBU (skjema 1.2)
Prosjektbeskrivelse nærings-ph.d.
Prosjektbeskrivelse offentlig ph.d.
Programbeskrivelse ph.d.-grad i Husdyr- og akvakulturvitenskap

_____________________________

Før utdanningsplanen leveres
Startseminar og utvidet prosjektbeskrivelse.
Før FUU behandler utdanningsplanen skal kandidaten ha gjennomført et startseminar.
Etter godkjent opptak til doktorgradsutdanning begynner arbeidet med å forberede en utvidet prosjektbeskrivelse (maks. 3 sider).

_____________________________

Seinest seks måneder etter opptak
Søk godkjenning av utdanningsplanen, skjema 1.1.3.
Spesialpensum søkes om på eget skjema (skjema 3.2)
L
everes sammen med prosjektbeskrivelse og ph.d.-avtale.

Opplæringsdelen i utdanningsplanen skal inneholde kurs tilsvarende minimum 35 studiepoeng. 30 studiepoeng (ECTS) skal komme fra relevante kurs på 300- og 400-nivå. I tillegg må utdanningsplanen inneholde et kurs i forskningsetikk (obligatorisk). Anbefalt etikk-kurs: PHI401 (5 studiepoeng) ved IØR.

Selvstudium kan også inkluderes forutsatt at det foreligger evaluering ved ekstern sensor*. Som evalueringsform (eksamen) godkjennes skriftlig innlevering, muntlig eksaminasjon og presentasjon med utspørring etterpå, eksaminert av godkjent ekstern sensor. NorFA- og NOVA-kurs eller lignende kan inkluderes i opplæringsdelen med de antall studiepoeng (ECTS) som kurset er oppført med, forutsatt evaluering. Slike kurs kan kombineres med selvstudium i samme tema og dermed gi flere studiepoeng, med en egen evaluering.

* Ved Selvstudium må skjema Avtale om spesialpensum (skjema 3.2) og litteraturliste leveres sammen med utdanningsplanen. Oppgi samtidig navn på ekstern sensor. Dersom ekstern sensor ikke er godkjent av, eller kjent av, instituttet, må kort CV legges ved.
30 arbeidstimer er 1 studiepoeng.

FUU oppfordrer alle studenter til å delta på en kongress, NOVA-kurs eller lignende i løpet av studietida.

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde en beskrivelse av bakgrunnen for prosjektet, problemstillinger som skal belyses og en kort metodebeskrivelse. Problemstillingene må defineres klart.

Avtale ved opptak til ph.d.-studiet.
Avtalen finnes i skjema 1.1.2

 • Avtalen skal blant annet inneholde:

                  Fullstendig finansieringsplan
                  Opplysninger om:
                  - Hvor primærdata lagres
                  - (fordeling av) eiendomsrett til resultater
                  - Studiets fagområde

Avtalen skal signeres av doktorgradsstudent, hovedveileder og assisterende veiledere.

Opphavsrettslige/immaterialrettslige avtaler dersom det er aktuelt å inngå slike avtaler.

_____________________________

En gang i året – frist 15. januar
Første gang etter at utdanningsplanen er godkjent.
Framdriftsrapport for ph.d.-studenter leveres (skjema 2.1)

_____________________________

Ca. 1,5 -2 år ut i stipendiatperioden
Det skal gjennomføres en midtveisevaluering.
Skjema for midtveisevaluering (skjema 2.4)
Les i forskriften § 9.2 hvordan evalueringen skal gjennomføres
Rutiner for midtveisevaluering ved IHA

Obligatoriske seminarer i ph.d.-utdanningen

Startseminaret skal være gjennomført før studieplanen behandles av FUU (ph.d. forskriften § 9.1. Videre skal det holdes et midtveisevaluering (1,5-2 år etter oppstart) og et sluttseminar (ca. 6 måneder før avslutning). Hvert seminar skal annonseres på IHAs Intranettside og ved oppslag, holdes på IHA og være åpent for alle interesserte.

Send tittel på seminaret, tid, sted og navn på veiledere i god tid til Janne Brodin, . Hovedveileder er ansvarlig for annonsering av seminarene, og at det er fagpersoner til stede som kan gi faglige tilbakemeldinger til ph.d.-studenten. Det skal ikke være sensor til stede på seminarene.

_____________________________

Ved forlengelse av doktorgradsutdanningen
Ved forlengelse skal det fylles ut et eget skjema der det blant annet redegjøres for hvorfor avtalen forlenges og hvordan forlengelsen skal finansieres.
Endringer i avtaleperiode for ph.d.-studiet leveres (skjema 2.1 del 2)

_____________________________

Ved endret utdanningsplan
Endringer i opplæringsdelen av utdanningsplanen må søkes om til FUU, og skal være anbefalt av hovedveileder.
Lever skjema for søknad om endring av opplæringsdelen (skjema 2.2)

_____________________________

Ved endring i veiledningsgruppen
Bytte av eller nye veiledere må søkes om til FUU.
Lever skjema for endring i veiledningsgruppen (skjema 2.3)

_____________________________

Ca. seks måneder før innlevering av doktoravhandling
Sluttseminar avholdes. Les mer om dette under obligatoriske seminarer ovenfor.

_____________________________

Avslutningsfasen

Se Avslutningsfasen i ph.d.-studiet - Ansvar og huskeliste for hovedveileder, komitémedlem fra IHA, kandidat, sekretær og ordstyrer

Se ellers Forskriften for graden ph.d. ved NMBU, §§ 10-14

Forslag til bedømmelseskomité
Forslag fremmes av hovedveileder (skjema 4.1)

Innlevering av avhandling:
-Melding om innlevering av doktor-gradsavhandling (skjema 4.2)
-Medforfattererklæring (skjema 4.3)

Published 29. januar 2015 - 8:56 - Updated 7. desember 2017 - 12:46