Doktorgrader 2010 - 2014

Rachel Chojnacki

Rachel Chojnacki - 19. desember 2014

Prenatal sosialt miljø hos geit – effekt av dyretetthet / Prenatal social environment and the effects on behavioural development and cognition abilities in goat kids

 Tonje Marie Storlien

Tonje Marie Storlien - 12. desember 2014

Fôringsstrategier for å redusere klimagasser fra melkekyr/ Feeding strategies to reduce greenhouse gas emissions from dairy cows

Thanh Trung  Nguyen

Nguyen Thanh Trung - 25. november 2014

Nutritive values of selected forages for ruminants in Vietnam. Supplementation of varying level of cassava root meal and groundnut cake during growing phase, and its effect on performance of Laisind cattle in the finishing phase / Næringsverdien i noen utvalgte fôrmidler for drøvtyggere i Vietnam. Tilskudd av ulike nivåer av cassavarotmel og jordnøttmel på produksjon hos storfe av rasen Laisin

Naidankhuu Minjigdorj

Naidankhuu Minjigdorj - 13. november 2014

Mongolian Mare Milk Composition / Mongolsk hoppemelk, produksjon og kjemisk sammensetting

Forsker Rama Bangera har i sin doktorgrad undersøkt genetiske aspekter rundt sykdomsresistens hos torsk.

Rama Bangera - 2. oktober 2014

Genetic aspects of disease resistance in Atlantic Cod (Gadus morhua L.) / En genetisk studie av sykdomsresistens hos atlantisk torsk (Gadus
morhua
L.)

Torunn Aasmundstad

Torunn Aasmundstad - 26. september 2014

Optimal selection for stayability and functionality in pigs / Optimal seleksjon for holdbarhet og funksjonalitet hos gris


Ismail Saidi Selemani

Ismail Selemani - 11. September 2014

Grazing and feeding strategies for improving small-scale agro-pastoral livestock productions in Tanzania / Beite- og fôringsstrategier for å forbedre småskala agro-pastoral husdyrproduksjon i Tanzania

Mulubrhan Balehegn Gebremikael

Mulubrhan Balehegn Gebremikael - 12. September 2014

Indigenous fodder trees and shrubs in Northern Ethiopia: Potentials and challenges for silvopastoral utilization  / Bruk av lokale treslag frå Nord-Etiopia som fôr i Silvio-pastorale produksjonssystem: potensiale og utfordringer

Magnus Åsli

Magnus Åsli - 5. mars 2014

Produksjon av lettsaltede fiskefileter med innovative behandlinger / Novel processing treatments for the production of lightly salted fish fillets

Anders Skaarud

Anders Skaarud - 24. januar 2014

Økt genetisk fremgang og kontroll med innavl i fiskeavlsprogram / Maximising genetic gain and controlling inbreeding in aquaculture breeding programs

Felipe E.R. Urzúa

Felipe Eduardo Reveco Urzúa - 13. desember 2013

Intestinal microbiota and transcriptomic responses in Atlantic salmon (Salmo salar) fed soybean meal and microbial ingredients / Tarmmikrobiota og transkripsjonelle responser i Atlantisk laks (Salmo salar) fôret med soyamel og mikrobielle ingredienser

Marco A. Vindas

Marco A. Vindas - 22. november 2013

Læring, hukommelse og hjernefunksjon hos fisk: tilnærminger for å forstå den evolusjonære utviklingen av affektive tilstander

Adrijana Skugor

Adrijana Skugor - 17. juni 2013

Transkripsjonsprofilering av maternelle faktorer i embryo hos Atlantisk torsk (Gadus morhua) og funksjonen av Dead end i utviklingen av de primordiale kimcellene

Nicole Frost Nyquist

Nicole Nyquist - 7. juni 2013

Fatty acid composition and selenium content in chicken feed; influences on chicken health and meat nutritional value / Kyllingfôrets fettsyresammensetning og seleninnhold: effekter på kyllinghelse og kyllingkjøttets ernæringsmessige sammensetning

Hilde Hauge

Hilde Hauge - 22. mars 2013

Hesteassisterte aktiviteter for ungdom sin innflytelse på sosial støtte og spesifikk mestring - en studie som integrerer psykologiske variabler med etologiske metoder / Equine-assisted activities for adolescents and the impact on social support and task-specific mastery - a study integrating psychological variables with ethological methods

Yunpeng Wang

Yunpeng Wang - 7. mars 2013

Linking the heritability concept to systems dynamics / Arvbarhet og biologisk systemdynamikk

Maike Marlene Oehme

Maike Oehme - 1. mars 2013

Fôrutnyttelsen kan økes ved å optimalisere fysisk fôrkvalitet og fôringsutstyr i oppdrett av laksefisk / Feed utilization can be improved by optimizing physical pellet quality and feeding equipment in salmonid farming

Hanna Helgeland

Hanna Helgeland - 25. januar 2013

Characterization of genes involved in carotenoid metabolism in Atlantic salmon / Karakterisering av gener involvert i karotenoidmetabolisme i Atlantisk laks

Kahsay G. Nirea

Kahsay Gebremariam Nirea - 18. januar 2013

Mating design that realizes genomic potential in aquaculture breeding / Parringsdesign som realiserer genomisk potensial i akvakulturavl

Nataša Djaković

Nataša Djaković - 18. desember 2012

Female mating strategy in reindeer (Rangifer tarandus): the importance of male age structure and availability in the social organisation, behaviour and mate choice / Simlenes parringsstrategi: betydningen av bukkenes alderssammensetning og tilgjengelighet på simlenes organisering, atferd og partnervalg

Duong Van Nhiem

Duong Van Nhiem - 17. desember 2012

Forbedret produktivitet og kvalitet i produksjon av storfekjøtt basert på lokalt tilgjengelige fôrressurser i Nord Vietnam / Improved productivity and quality of beef cattle based on locally available feed resources in North Vietnam

Binyam Sime Dagnachew

Binyam Sime Dagnachew - 16. november 2012

Multivariate analysis in animal breeding and genetics: assessment of milk quality for goat cheese including genome information

Thomas Larsson

Thomas Larsson - 12. november 2012

Molekylære årsaker til variasjon i fasthet i filet av Atlantisk laks (Salmo salar L.) / Molecular basis of fillet firmness in Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Steffen Adler

Steffen Adler - 9. november 2012

Fettsyresammensetning og innhold av fettløselige vitaminer i økologisk produsert kumelk: Fatty acid composition and fat-soluble vitamin concentrations in organically produced bovine milk: Effects of botanical composition in forages from short-term or long-term grasslands

Katrine Haugaard

Katrine Haugaard - 26. oktober 2012

Genetiske analyser av patogenspesifikk mastitt / Genetic analysis of pathogen-specific mastitis

Bente Aspeholen Åby

Bente Aspeholen Åby - 12. oktober 2012

Avlsmål for kjøttfe; Bruk av bio-økonomiske modeller for utvikling av økonomiske verdier og totalindekser for fremtidige rammebetingelser / Breeding goals in beef cattle; Use of bio-economic models for derivation of economic values and total merit indices for future production conditions

Vicente Castro

Vicente Castro - 29. juni 2012

Aerobic exercise training for improving robustness of Atlantic salmon (Salmo salar) / Aerobisk trening for å bedre robusthet hos atlantisk laks (Salmo salar)

Gerrit Timmerhaus

Gerrit Timmerhaus - 3. februar 2012

Kardiomyopatisyndrom (CMS) hos Atlantisk laks, Salmo salar L.: funksjonell genomikk studier av vert-patogen responser og sykdomsmarkører / Cardiomyopathy syndrome (CMS) in Atlantic salmon, Salmo salar L.: functional genomics studies of host-pathogen responses and disease markers

Ragnhild Mobæk

Ragnhild Mobæk - 27. januar 2012

Tetthetsavhengig beiteøkologi og tilvekst hos sau på fjellbeite / Density dependent foraging ecology and performance of domestic sheep on alpine ranges

Inger Johanne Karlengen - 16. desember 2011

Effekt av kobolt på fettsyresammensetningen i melk hos melkekyr og purker / Effect of cobalt on fatty acid composition in milk of dairy cows and sows

Carlos Lozano - 15. desember 2011

En kvantitativ genetisk studie av andel hannfisk hos tilapia / A quantitative genetic study on the proportion of males in tilapia

Yuexing Zhang - 2. desember 2011

Optimal bruk av planteproteinkonsentrater i ekstrudert fôr til kjøttetende fisk / Optimal use of plant protein concentrates in extruded feeds for carnivorous fish

Ola Frang Wetten - 11. november 2011

Molekylære studier av globingener hos Atlantisk torsk (Gadus morhua) – funksjonelle effekter av hemoglobin-polymorfier og deres geografiske utbredelse

Thea Morken - 4. november 2011

Oppgradering av planteråvarer i fôr til laksefisk ved bruk av termomekanisk behandling og syresalter / Upgrading plant ingredients in feed for salmonids by thermo-mechanical treatment and acid salts

Lars Erik Ruud - 7. oktober 2011

Optimal utforming av liggebås for mjølkeku – Effekt på reinhet, mjølkeytelse, helse og atferd / The optimal free stall for dairy cows – Effects of free-stall design on cleanliness, milk yield, health, and behaviour

Jørgen Lerfall - 23. september 2011

Effekt av pankreas sykdom og ulike saltebetingelser på kvaliteten til rå og kaldrøkt Atlantisk laks (Salmo salar L.) / The effect of pancreas disease and salting conditions on the quality of raw and cold-smoked Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Fanny Chimwemwe Chigwa (Fanny Chilera) - 6. september 2011

Strategies for improving dairy goat kid rearing systems for milk and meat production in Norway, Tanzania and milk utilization in Malawi / Strategiar for å betre oppalssystem for geitekje til påsett eller slakteproduksjon i Noreg og Tanzania. Bruk av geitemjølk for konsum i Malawi

Lise Grøva - 26. august 2011

Tick-borne fever in sheep - production loss and preventive measures / Sjodogg hos sau - produksjonstap og forebyggende tiltak

Tale Marie Drangsholt - 25. august 2011

Quantitative genetics of traits related to disease resistance and effects of vaccination in Atlantic salmon (Salmo salar) / Kvantitativ genetikk for egenskaper relatert til sykdomsresistens og effekter av vaksinering i Atlantisk laks (Salmo salar)

Hanne Fjerdingby Olsen - 17. juni 2011

Genetisk variasjon og forvaltning av de særnorske hesterasene / Genetic variation and management of the Norwegian horse breeds

Ingeborg Pedersen - 10. juni 2011

Dyreassisterte intervensjoner med husdyr ved klinisk depresjon / Farm animal-assisted interventions in clinical depression

Fabian Grammes - 27. mai 2011

Cardiac and immune modulatory effects of tetradecylthioactetic acid (TTA) in Atlantic salmon (Salmo salar L.) / Hjerte og immunmodulatoriske effekter av tetradecylthioactetic acid (TTA) hos Atlantisk laks (Salmo salar L.)

Youling Gao - 6. mai 2011

Forbedret næringsverdi i fiskefôr med planteproteinfôrmidler ved hjelp av organiske syresalter og faststoff fermentering / Improved nutritional value of fish feed with plant protein ingredients by means of organic acid salts and solid state fermentation

Jon Øvrum Hansen - 29. april 2011

Antarktisk krill (Euphausia superba) som råvare i fôr til laksefisk med fokus på skallfraksjonen og fluor / Antarctic krill (Euphausia superba) as a feed ingredient for salmonids with focus on the shell fraction and fluoride

Edison Rodrigo Serrano Gutierrez - 27. april 2011

Biologiske responser i regnbueørret (Oncorynchus mykiss) etter fôring med frø fra lupiner og quinolizidine alkaloider / Biological responses in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) after dietary intake of lupine seeds and quinolizidine alkaloids

Mari Øvrum Gaarder - 25. mars 2011

Betydningen av kalpain-systemet i muskel hos post mortem atlantisk laks (Salmo salar L.) og dets relasjon til tekstur / The importance of the calpain system in post mortem Atlantic salmon (Salmo salar L.) muscle in relation to texture

Ida Beitnes Johansen - 18. mars 2011

Stress-responsivitet hos laksefisk: Effekter på gener, organer og organismer / Stress responsiveness in salmonids: Effects on genes, organs, and organisms

Eli Gjerlaug-Enger - 11. mars 2011

Analyser av kjøtt-, fett- og slaktekvalitetsegenskaper målt med hurtigmetoder / Genetic analyses of meat, fat and carcass quality traits measured by rapid methods

Elin Hallenstvedt - 11. februar 2011

The influence of dietary fatty acid composition and sex on pork quality / Effekt av fettsyresammensetning i fôrfett og kjønn på svinekjøttkvalitet

Jonathan Vaz Serrano - 20. januar 2011

Variation at early life stages of Atlantic salmon: Relationships between emergence time and stress coping styles / Variasjon i tidlige livsfaser hos Atlantisk laks: Sammenheng mellom oppsvømmingstidspunkt og stressmestringsstrategier

Guro Vasdal - 10. desember 2010

The environmental requirements of piglets and use of the creep area / Spedgrisens miljøkrav og bruk av spedgrishjørnet
Finansiering: Norges Forskningsråd

Marte Sodeland - 9. desember 2010

Genomic architecture and complex traits in Norwegian Red cattle

John Safari - 8. desember 2010

Strategies for improving productivity of small ruminants in Tanzania
Finansiering: Statens lånekasse for utdanning

Aster Abebe Woldermariam - 7. desember 2010

Beitekvalitet i sørlige Etiopia og verdi av blad fra utvalgte vedaktive plantearter som tilskuddsfôr til geit / Nutritional and anti-nutritional quality of range vegetation in Southern Ethiopia and supplementary values of selected browse leaves to goats

Grethe Helen Meisfjord Jørgensen - 3. desember 2010

Fysisk og sosialt miljø for sau - Effekter på fordelingsadferd, sosiale interaksjoner og aktivitetsbudsjett hos søyer i innefôringsperioden / Physical and social environment for sheep - Effects on spacing behaviour, social interactions and activity budgets in housed ewes

Ingjerd Dønnem - 1. desember 2010

Grassurfôr av høg kvalitet til mjølkegeit - effekt på energibalanse, mjølkeytelse og mjølkekvalitet / High quality grass silage to dairy goats - effect on energy balance, milk yield and quality

Sáng Van Nguyen - 26. november 2010

Genetiske studier av økonomisk viktige egenskaper hos oppdrettsarten pangasius (Pangasianodon hypophthalmus) / Genetic studies on improvement of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) ) for economically important traits

Fassil Bekele Ambaye - 12. november 2010

Utvikling og evaluering av 4-veis kryssing for hønseproduksjon i det sørlige Etiopia / Development and evaluation of 4-way crossbred chicken population in Southern Ethiopia
Finansiering: Statens lånekasse for utdanning

Elisabeth Ytteborg - 25. juni 2010

Molecular mechanisms for skeletal deformities in Atlantic Salmon (Salmo salar)

Henriette Alne - 28. mai 2010

Tetradesyltioeddiksyre (TTA) - en funksjonell fôringrediens til atlantisk laks (Salmo Salar L.): vekst, kjønnsmodning og helse

Anne Kathrine Akre - 30. april 2010

Effekter av sosialt og fysisk miljø på atferd hos sølvrevtisper (Vulpes vulpes) og hunnmus (C57/BL/6J)

Luan Dinh Tran - 11. mars 2010

Genetiske studier av Nil-tilapia (Oreochromis niloticus) for oppdrett i Nord-Vietnam: Tilvekst, overleving og kuldetoleranse i ulike oppdrettsmiljø / Genetic studies of Nile Tilapia (Oreochromis Niloticus) for farming in Northern Vietnam: Growth, survival and cold tolerance in different farm environments

Marijana Todorcevic - 5. mars 2010

Fettvevets utvikling og funksjoner i Atlantisk laks/ Development and functions of adipose tissue in Atlantic salmon

Stanko Skugor - 12. februar 2010

Genomiske responser på patogene agens og fôringsmessige intervensjoner hos salmonider/ Genomic responses of salmonids to pathogenic agents and nutritional interventions