Doktorgrader 2005 - 2009

Kari Lundblad - disputerte 5. juni 2009

Effekt av kondisjonering på fysisk og ernæringsmessig kvalitet av fôr til gris og kylling

Daniel Mushi - disputerte 27. mai 2009

Strategies for improving quality of meat produced from lambs and goats in Norway and in Tanzania - influences of species, breed, sex, age and diet

Inger Anne Boman - 29. juni 2009

Myostatinmutasjoner i Norsk Sau / Mutations in the Myostatin (MSTN) Gene in Norwegian Sheep

Nina Hovden Sæther - 11. desember 2009

Forskjeller i beitepreferanser, adferd og produksjonseffektivitet mellom STN og NRF / Differences in grazing preferences, behaviour and production efficiency between two cattle breeds

Marte Avranden Kjær - 20. februar 2009

Lipider i fiskefôr - Spesiell vekt på lipidtransport og oksidativt stress / Lipids in fish diets - Special emphasis on lipid transport and oxidative stress

Diane Bahuaud - 26. juni 2009

Kjøttkvalitet hos Atlantisk laks (Salmo salar L. ) – Lysosomers og katepsiners rolle i muskeldegradering / Atlantic salmon (Salmo salar L.) flesh quality – Role of lysosomes and cathepsins in muscle degradation

Vibeke Lind - 8. desember 2009

Effects of pre-slaughter fattening systems and gender on the sensory profile and fatty acid composition of meat from lambs / Effekt av sluttfôring og kjønn på sensoriske egenskaper og fettsyresammensetning i lammekjøtt

Etana Debela Wako - disputerte 23. januar 2009

Nutritive value and anthelmintic activity of tanniferous legume forages: Prospects of a feeding management strategy to control H. contortus in Arsi-Bale goats

Leiv Sigbjørn Eikje - 17. juni 2009

Avlsopplegg for sau i Norge basert på semin

Silje Kittilsen - 4. desember 2009

Stress hos laksefisk: Kortisolresponsen og assosierte egenskaper / Stress responsiveness in Salmonid fish: The cortisol response and associated traits

Margrete Eknæs - 10. juni 2009

Frie fettsyrer og smaksfeil i geitemelk – effekt av energibalanse og ulike fôringsregimer

Hallgeir Sterten - 20. november 2009

Svinekjøttkvalitet - effekt av faste før slakting, kjønn og fôringsregime / Pork quality - influence of pre-slaughter fasting time, gender and feeding regime

Anita Stevnebø - 18. desember 2009

Barley varieties (Hordeum vulgare L.) with different proportions of amylose - Effect on starch degradation characteristics and performance of monogastrics and ruminants / Bygg (Hordeum vulgare L.) med ulik andel av amylose - Effekt på nedbrytningskarakteristikker i stivelse og produksjon hos enmaga dyr og drøvtyggere

Eivind Uleberg - 18. september 2009

Fine scale mapping of genes for complex traits

Brankica Djordjevic- 15. desember 2009

Physiological and genomic responses in salmonids with special emphasis on welfare and novel feed ingredients / Fysiologiske og genomiske konsekvenser hos laksefisk med spesiell vekt på velferd og nye fôringredienser

Anlaug Ådland Hansen - 12. desember 2008

Reduced headspace volume of modified atmosphere packaged fresh salmon (Salmo salar L.) and cod (Gadus morhua L.) by use of a carbon dioxide emitter / Redusert frivolum ved bruk av ein karbondioksid-emitter under lagring av fersk laks (Salmo salar L.) og torsk (Gadus morhua L.) i modifisert atmosfære

Maren Moe - 21. november 2008

Genetics of Boar Taint  / Kartlegging av genetiske faktorer som påvirker rånesmak

Heidi Nilsen - 21. oktober 2008

Mapping and characterization of quantitative trait loci on bovine chromosome 6 / Kartlegging og karakterisering av gener som påvirker viktige helse- og produksjonsegenskaper på storfe kromosom 6

Monica Aasland Opsal -17. oktober 2008

The challenges of genetic complexity - a study of Toll-like receptors in bovine mastitis

Ajebu Nurfeta - 2. oktober 2008

Evaluation of the nutritive value of Enset (Ensete ventricosum) as livestock feed in southern Ethiopia

Idun Rosenfeld - 1. oktober 2008

Digestion of feed-technologically processed cereals in exercised horses /Fordøyelse av fôrteknologisk behandlet kraftfôr hos hester i trening

Johanna Samulin - 25. september 2008

Targeted transcript profiling of porcine adipogenesis

Marie Lillehammer - 5. september 2008

Detection of gene by environment interaction / Påvisning av gen-miljø samspill

Ozren Zimonja - 29. august 2008

Effect of pelleting and other feed processes on functional properties and nutritional value of starch and fibre

Olav Fjeld Kraugerud - 28. august 2008

Physical and nutritional properties of polysaccharides in extruded fish feed / Fysiske og ernæringsmessige egenskaper til polysakkarider i ekstrudert fiskefôr

Hege Nordheim Viken - 20. juni 2008

Fibre degradation characteristics of timothy (Phleum pratense L.): Effects of maturity stage and climate on ruminal degradation, and prediction by near infrared reflectance spectroscopy / Nedbrytingskarakteristikker av fiber i timotei (Phleum pratense L.): Effekt av utviklingsstadium og klima på nedbryting i vom, og prediksjon ved nær infrarød refleksjons spektroskopi

Signe Ulse Narvestad Ask - 19. juni 2008

Methods for prediction of genome-wide breeding values using dense marker genotyping  / Metoder for prediksjon av avlsverdier med bruk av genetiske markører

Trygve Roger Solberg- 16. juni 2008

Methods for prediction of genome-wide breeding values using dense marker genotyping  / Metoder for prediksjon av avlsverdier med bruk av genetiske markører

Gry Færevik- 13. juni 2008

 Social dynamics in dairy calves in relation to housing conditions / Sosial dynamikk hos kalver under ulike oppstallingsforhold

Yayneshet Tesfay Gebre (PhD) - 12. mars 2008

Production, nutritional value, and use of forages available in exclosures constructed in Tigray Region of Northern Ethiopia / Produksjon, næringsverdi, og bruk av tilgjengeleg fôrressursar frå skogreservat i Tigray provinsen i Nord-Etiopia

Hanna Rajasingh (PhD) - 10. desember 2007

Teoretiske betraktninger omkring hvorfor og hvordan laksen blir rød i kjøttet/Theoretical assessments of a complex trait: the Why's and How's of salmonid pigmentation

Stine Gregersen Vhile (PhD) - 8. oktober 2007

Fordøyelighet av næringsstoffer hos hund (Canis familiaris) og andre karnivore arter/Nutrient digestibility in dogs (Canis familiaris) and model carnivore species

Arne Bjørke Gjuvsland (PhD) - 2. oktober 2007

Matematiske genotype-fenotypemodellar som ein viktig del av genetisk teoriutvikling/ The importance of mathematical genotype-phenotype representations in genetic theory development

Odd Helge Romarheim (PhD) - 2. juli 2007

Ernæringsmessige verknader av prosessering av fiskefôr og ulikt forvarma soyamjøl/Nutritional responses to fish feed processing and differently pre-heated soybean meals

Gro Steine (Dr.Scient) - 28. juni 2007

Metoder for beregning av økonomiske verdier i husdyravl/Methods for estimating economic values for traits in animal breeding

Merha Zerabruk Feseha (PhD) - 18. juni 2007

Genetic diversity in north Ethiopian cattle breeds: an on-farm and molecular characterization.

Tone-Kari Knutsdatter Østbye (Dr.Scient) - 1. juni 2007

Molecular studies of four myostatins and their putative receptor in Atlantic salmon (Salmo salar). / Molekylære studier av fire myostatiner og deres antatte reseptor i Atlanterhavslaks.

Vegard Denstadli (PhD) - 15. mars 2007

Phytic acid and phytase treatment in diets for Atlantic salmon (Salmo salar L.) / Fytinsyre og fytasebehandling i fôr til laks (Salmo salar L.)

Marte Holtsmark (Dr.Scient) - 9. mars 2007

Design of base population and selection strategies for sustainable genetic improvement program for fish species.

Hilde Faaland Schøyen (Dr.Scient) - 8. mars 2007

Bacterial protein produced from natural gas as protein source in feed for monogastric animals.

Tamae Kobayashi (Dr.Scient) - 22. februar 2007

Molecular studies of the gonadotropins and their receptors in the multiple spawner Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus).

Bente Berget (PhD) - 31. januar 2007

Dyreassistert terapi: effekter av arbeid med husdyr for mennesker med psykiske lidelser / Animal-assisted therapy: effects on persons with psychiatric disorders working with farm animals.

Sophie Krizsan (Dr.Scient) - 29. januar 2007

Silage Quality: Effect of Fermentation on Intake and Nutrient Utilisation by Cattle / Surfôrkvalitet: Effekt av gjæringsmønster på fôropptak og utnyttelse av næringsstoffer hos storfe.

Turid Synnøve Aas - 4. oktober 2006

Evaluation of a bacterial protein meal in diets for Atlantic salmon (Salmo salar), rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus/ Evaluering av et bakteriemel i fôr til atlantisk laks (Salmo salar), regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) og Atlantic kveite (Hippoglossus hippoglossus)

Marit Skog Eriksen (PhD) - 7. september 2006

Embryonic exposure to glucocorticoids and its impact on developmental trajectories - with particular emphasis on farmed Atlantic salmon (Salmo salar)

Trine Ytrestøyl (Dr.Scient) - 24. august 2006

Factors affecting utilisation of carotenoids in salmonid fishes / Faktorer som påvirker utnyttelse av karotenoider i laksefisk

Ingunn Schei (Dr.Scient) - 24. mai 2006

Utilization of metabolizable protein in dairy cows - effects at low energy supply / Utnytting av absorberte aminosyrer hos mjølkekyr - effektar ved låg energiforsyning

Monica Bergem (PhD) - 12. mai 2006

Advances in methodology for reproductive cloning and developmental studies of the honeybee (Apis mellifera)

Siri-Christine Seehuus (PhD) - 16. mars 2006

Animal model on social terms; the honey bee (Apis mellifera).

Solveig van Nes (Dr.Scient) - 20. januar 2006

Characterisation of the aromatase and estrogen receptor genes in Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus): Effects of water temperature on the development of molecular and phenotypic gender / Karakterisering av aromatase- og østrogen-reseptor genene i kveite (Hippoglossus hippoglossus): Effekt av vanntemperatur på molekylær og fenotypisk kjønnsutvikling

Bjarne Holm - Dr. scient - mars 2005

Genetic Analysis of Sow Reproduction and Piglet Growth - including Genetic Correlations to Production Traits / Genetiske analyser av purkefruktbarhet og smågristilvekst - med genetiske korrelasjoner til andre produksjonsegenskaper

Alfred Ochanza Harold Maluwa- desember 2005

Genetic selection for growth of a Malawian indigenous tilapia, Oreochromis shiranus / Seleksjon for tilvekst hos den malawiske tilapia-arten Oreochromis shiranus

Harald Takle - desember 2005

Temperature-induced deformities in Atlantic salmon (Salmo salar) embryos - Identification of temperature sensitive developmental stages and organs, and characterization of candidate genes for heat-induced malformations

Liv Torunn Mydland - september 2005

Molecular and chemical characterization of the rumen microbiota and quantification of rumen microbial protein synthesis / Molekylær og kjemisk karakterisering av vommikrober og kvantifisering av mikrobiell proteinsyntese i vom

Anne Lene Hovland - september 2005

Development and evaluation of an operant method to measure social motivation in farmed silver foxes (Vulpes vulpes) / Utvikling og evaluering av en operant metode for å måle sosial motivasjon hos oppdrettssølvrev (Vulpes vulpes)

Corina Moya-Falcón - juni 2005

Effects of vegetable oils and 3-thia fatty acids on fatty acid metabolism in Atlantic salmon / Fettsyremetabolisme i Atlantisk laks. Effekt av vegetabilske oljer og 3-thia fettsyrer

Turi Kvame - juni 2005

Selection for slaughter quality in two genetic lines of sheep by the use of computer tomography

Thomas Gitterle - mai 2005

Genetic analyses for resistance to White Spot Syndrome Virus (WSSV), harvest weight and pond survival in the Pacific white shrimp Penaeus (Litopenaeus) vannamei

Ina Andersen-Ranberg - april 2005

Genetics of Dairy Cow Fertility / Avl for kufruktbarhet

Agnethe-Irén Sandem - Dr. scient - januar 2005

Emotional welfare indicators in cattle / Emosjonelle velferdsindikatorer hos storfe