Seminar - Økt selvforsyning og bærekraft i norsk husdyrproduksjon

Historisk tilbakeblikk og vegen videre i norsk husdyrforskning. Seminaret vil rette søkelyset på mulighetene for økt selvforsyning av fôr i vår husdyrproduksjon basert på kompetanse og resultater oppnådd gjennom forskningen.

 

Presentasjonene fra seminaret finner du nå på lenkene i programmet nedenfor

 

Norge - et grasland

Norge er et grasland der 2/3 deler av jordbruksarealet må nyttes til husdyrproduksjon og der hoveddelen av åkerarealet må nyttes til korn som brukes som husdyrfôr. En viktig oppgave for norsk jordbruk er å forsyne befolkningen med mer av planteprodukter - matkorn, poteter, grønnsaker, frukt og bær - som kan nyttes direkte som mat. Hovedoppgaven for norsk jordbruk er likevel å foredle norsk planteproduksjon til gode og bærekraftige husdyrprodukter.

Økt selvforsyning av fôrressurser

I mer enn 100 år har norsk husdyrproduksjon vært avhengig av importerte fôrvarer. Det er bred politisk enighet om at norsk husdyrproduksjon bør bli mindre avhengig av importert korn og proteinråvarer. Spørsmålet er om vi for åra framover kan og vil utforme en målrettet plan for å basere en bærekraftig norsk husdyrproduksjon fullt ut på norsk produksjon av gras, fôrkorn, andre fôrvekster og andre norske ressurser. Videre er spørsmålet om en slik offensiv plan også er bærekraftig nasjonalt og internasjonalt.

Et viktig utgangspunkt for seminaret er den forskning og de forskningsmiljøer som er basis for at NMBU i 2014 ble valgt ut som et av Norges forskningsråds 17 senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Senteret ”Foods of Norway”  består av ni akademiske og 15 industrielle partnere med høy kompetanse innen områdene bioprosessering, bioteknologi, fôrteknologi, fysiologi, ernæring, helse, genetikk, matkvalitet, samt bærekraftanalyser og ressursøkonomi. Dette partnerskapet representerer en sentral del av norsk matproduksjon og utnytting av norske naturressurser. Etter fem års arbeid vil senterleder Margareth Øverland presentere oppnådde resultater og mulighetene for nye og bærekraftige fôrvarer basert på norske ressurser.

Fremtidens utfordringer

Utviklingen i norsk landbruk må sees i sammenheng med matsikkerhet, klimaendringer og bruk av landarealer globalt. På seminaret vil vi her ta utgangspunkt i den nye spesialrapporten fra FNs klimapanel om hvordan landforvaltning og matproduksjon påvirker verdens klimagassutslipp. En viktig konklusjon i spesialrapporten er at balanserte kosthold som tar i bruk plantebasert mat og animalsk mat produsert i robuste, bærekraftige systemer med lavt utslipp av drivhusgasser, utgjør en stor mulighet for framtidig tilpassing.

En plan for økt selvforsyning og bærekraft i norsk husdyrproduksjon kan bare gjennomføres dersom den får støtte og tilfredsstillende rammevilkår fra politiske myndigheter, fra næringsutøverne i jordbruket og fra norsk næringsliv. Et panel med sentrale deltakere vil bli utfordret til å ta stilling til de forslag som blir lagt fram på seminaret.

 

Påmelding til Vitenparken innen 3. oktober
Deltakeravgift inklusiv servering kr 200.
https://vitenparken.no/event/selvforsyning-i-norge-da-na-og-fremover/

Invitasjon og program i pdf

_________________

Seminarprogram:

Vitenparken NMBU Campus Ås, torsdag 10. oktober 2019 kl. 13.30-21.30

13.30 Mingling og enkel servering

Møteleder: Dekan Kari Kolstad

14.00 Åpning av seminaret ved dekan Kari Kolstad
14.10 Hvorfor dette seminaret? Innledning ved leder i Vitenparkens Venner Per Harald Grue
14.20 Norsk fôrforskning gjennom 100 år – En suksesshistorie?
14.20 - Professor Odd Magne Harstad og forsker Åshild T. Randby, NMBU
15.00 - Professor Birger Svihus, NMBU
  Pause

Møteleder: Instituttleder Elise Norberg

16.00 Muligheter og begrensninger for en norsk husdyrproduksjon basert på norskprodusert fôr ved daglig leder i Agri Analyse og førsteamanuensis Chr. Anton Smedshaug, NMBU
16.40 Foods of Norway – muligheter for økt selvforsyning i husdyrproduksjonen fra nye og bærekraftige råvarer basert på norske ressurser ved professor og senterleder Margareth Øverland, NMBU
17.20 Er en økt selvforsyning i husdyrproduksjonen bærekraftig nasjonalt og internasjonalt?
17.20 - Spesialrådgiver Arne Bardalen, NIBIO
17.35 - Professor Odd Magne Harstad og forsker Laila Aass, NMBU
 18.00 Markering av Odd Magne Harstad som går av med pensjon
   Pause med servering
19.00 Fremtidsgården i et digitalt perspektiv – hvordan bidra til økt utnyttelse av norske fôrressurser ved R&D sjef i MIMIRO og professor ved NMBU, Harald Volden

Paneldiskusjon 
Samtaleleder: Per Harald Grue, Vitenparkens Venner

19.30:

Statssekretær LMD Widar Skoga, leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes, stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen, leder i Framtiden i våre hender Anja Bakken Riise, administrerende direktør Knut Røflo, Felleskjøpet Fôrutvikling, Chr. Anton Smedshaug og bonde Kristin Ianssen

21.15 Spørsmål og innlegg fra salen
21.30 Avslutning ved Per Harald Grue


 

Published 18. september 2019 - 12:07 - Updated 15. oktober 2019 - 8:45