Funksjonelle fôr - morgendagens fiskefôr

Henriette Alne
Henriette Alne
Foto: Janne Karin Brodin

Dette var ett av resultatene stipendiat Henriette Alne har kommet frem til gjennom doktorgradsarbeid sitt.

Siden starten med oppdrett i Norge tidlig på 70-tallet har det skjedd store forandringer i fôrsammensetningen til laks. Ettersom fôret i dag kan utgjøre 55-60% av produksjonskostnadene, er en kontinuerlig utvikling og forbedring av fôret viktig for næringen.

Laksen har lav ytelse første år i sjøen
 I et innledende studium viser Alne at oppdrettslaks går gjennom en periode første vår i sjø som kjennetegnes av at appetitt, fôrutnyttelse, vekst og fettinnhold reduseres uavhengig av om den blir satt ut i sjøen om høsten eller våren. I tillegg er det mulig at disse periodene med lav ytelse også kan være en utløsende faktor for utbrudd av sykdommer.

Tilsetting av fettsyre øker forbrenningen
Henriette Alne har i sitt doktorarbeidet studert bruk av tetradesyltioeddiksyre (TTA) i fôr til laks i sjø. TTA er en fettsyre som kjemisk sett likner en vanlig fettsyre, men med en spesiell metabolsk effekt. Gitt i rett tid og i rett dose er det vist at TTA øker laksens kapasitet til forbrenning av fett (mitokondriell β-oksidasjon) i muskelen, og dobler aktiviteten (ekspresjonen) til gener som er involvert i fettomsetningen i hjertet.

Problemer med tidlig kjønnsmodning
Laks har opprinnelig 4-års generasjonstid og kjønnsmodner om høsten normalt 2,5 år etter utsett i sjøen. Tidligere ga tilgang på energirike fôr oppdrettnæringen problemer med kjønnsmodning etter 1,5 år i sjøen. Effektiv avl og enda mer effektive fôr ser nå ut til å gi stigende kjønnsmodning allerede første høst i sjøen (bare hannfisk og klart mest for høstsmolt etter ca 12 måneder i sjøen). Om, og når, laksen skal bli kjønnsmoden er blant annet avhengig av energistatusen til fisken om våren – altså flere måneder før den blir kjønnsmoden. Tilsetning av TTA i fôret første vår i sjø viste seg å redusere fettinnholdet i laksen. Dette reduserte problemet med kjønnsmodning ned til 1/3 for vårutsatt smolt.

Redusert dødelighet og stress
I TTA-forsøkene fikk vårutsatt laksesmolt naturlig utbrudd av virussykdommen infeksiøs pankreas nekrose (IPN), mens  høstutsatt smolt fikk  hjerte- og skjelettmuskel-betennelse (HSMB) første våren i sjø. Tilsetning av TTA i fôret førte til redusert dødeligheten av IPN til 1/3 (fra 7.8% til 2,3%), mens dødeligheten forårsaket av HSMB ble halvert (fra 4,7% til 2,5%). Det arbeidet som ble gjort i denne avhandlingen avslører ikke det direkte årsaksforholdet til økt overlevelse. For IPN ble det imidlertid vist at TTA ga forbedret sjøvannstilpasning i ukene etter sjøutsett (redusert osmotisk stress), mens det under HSMB-utbruddet ble påvist en oppregulering av gener involvert i fettomsetningen i hjertet.

Ledende innen fôrutvikling
Nofima har som et næringsrettet forskningsinstitutt vært ledende innen utviklingen og forbedring av fôr til oppdrettsnæringen. Det nye innen fôrutvikling er å tilpasse fôret til laksens biologiske rytme gjennom produksjonsfasen i sjø. Utviklingen av disse nye funksjonelle fôrene forutsetter god kunnskap om naturlige miljøvariasjoner gjennom året og laksens reaksjon på disse. I denne doktorgradsavhandlingen viser Henriette Alne viktigheten av å utvikle funksjonelle ingredienser til fiskefôr i moderne oppdrett for bedre å kontrollere veksten, redusere andel tidlig kjønnsmodning og gi økt motstandskraft mot virussykdommer.

Kilde
Henriette Alne disputerne i mai 2010 med avhandlingen:”Tetradesyltioeddiksyre(TTA) – en funksjonell fôringrediens til atlantisk laks (Salmo salar L.): vekst, kjønnsmodning og helse”.

Published 24. juni 2014 - 8:39 - Updated 23. mai 2017 - 19:41