Milepæl for oppdrettet av malleart i Vietnam

Stipendiat Sang Van Nguyen har ledet et prosjekt som har startet opp avlsarbeidet på oppddrettsarten pangasius i Vietnam. Denne arten er en av de raskest voskende oppdrettsartne i verden i dag, og har tildels ”oversvømmet” det europeiske marked som et relativt rimelig hvitfiskbasert filetprodukt.

Milepæl for oppdrettet av malleart i Vietnam

Pangasius er en malleart som på engelsk kallses striped catfish.

Sang Van Nguyen
Sang Van Nguyen Photo: Janne Brodin

 

Effektivt avlsarbeid
Dr.gradsprosjektet har tatt arten gjennom to genrerasjoner med seleksjon med hovedvekt på bedre tilvekst. I tillegg har han i sin dr.grad vist at det er mulig å måle kvalitetsegenskaper som fett og filetutbytte på levende fisk, noe som gjør avlsarbeidet for disse egenskapene langt mer effektivt.

I avhandlingen har han også estimert genetiske parametre for aktuelle egenskaper som en ønsker å forbedre i avlsprogrammet.

 

Ikke lenger bruk av villfanget yngel og stamfisk
I tillegg til at en ønsket å forbedre pangasius som oppdrettsfisk, var det en viktig motivasjon for arbeidet at oppdrettet tidligere var basert på villfanget yngel eller stamfisk. Dette ble etter hvert en trussel mot den ville populasjonen.

Avlsarbeidet er bærebjelken
Dette er først og fremst en milepæl for oppdrettet av pangasius i Vietnam. Avlsarbeidet som nå er startet vil være den viktigste bærebjelken i utviklingen av denne akvakulturarten, på lik linje med det vi har sett for laks i Norge. En genetisk fremgang på 10 % per generasjon for egenskaper som tilvekst er helt avgjørende for økonomien i produksjonen.

Sang Van Nguyen  disputerte i november 2010 med avhandlingen: "Genetiske studier av økonomisk viktige egenskaper hos oppdrettsarten pangasius (Pangasianodon hypophthalmus)/Genetic studies on improvement of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) for economically important traits."

Published 24. juni 2014 - 8:39 - Updated 23. mai 2017 - 19:40