Faggrupper

________________________

Institutt for plantevitenskap

Faggrupper:

 • Agroøkologi (AGR): Vi arbeider tverrfaglig med å knytte landbruk til natur og samfunn. Analyse og forbedring av agroøkosystemer krever forståelse av både natur- og kulturbetingede fenomener i hele matvaresystemet. Vi forsker også på studentenes læring og utvikling av handlingskompetanse i deres samarbeid med et bredt spekter av aktører i ulike deler av samfunnet.
  Leder: Geir Lieblein
 • Genetikk og planteforedling (GEN): Vi ønsker å forstå hvordan genene styrer plantenes egenskaper i samspill med miljøet. Hva forklarer forskjeller i vekst, utvikling, innholdsstoffer og tåleevne overfor påkjenninger som plantene utsettes for? Vi jobber med populasjoner, genomer, planteforedling og evolusjon.
  Leder: Åshild Ergon
 • Matplanter (MAT) Vi jobber med ulike kulturplanter som dyrkes på friland, i veksthus og andre klimatilpassede tiltak (eks plasttunnel). Vi har hovedfokus på kvalitetsegenskaper i korn, grønnsaker, frukt og bær, og hvordan disse påvirkes av genetikk, dyrkingsteknikk og ulike klimaparametre. Hovedmålet er en bærekraftig produksjon for å oppnå best mulig produktkvalitet for lagring, ferskkonsum eller prosessert vare.
  Leder: Anne-Berit Wold
 • Plantebiologi og -bioteknologi (PBB): Plantebiologi og –bioteknologi (PBB): Vi ønsker å forstå planters vekst og utvikling og hvordan de reagerer på klima og andre miljøforhold, forskjellige dyrkingsmåter og ulike typer stress. Vi jobber med å kartlegge hvordan miljøfaktorene påvirker plantenes gener og stoffomsetning. Hvordan det ytre miljøet oversettes til indre signaler i plantene er sentralt i vår forskning. Vi jobber også med hvordan kunnskapen kan brukes i praktisk planteproduksjon.
  Leder: Sissel Torre
 • Plantevern (PLV): Vi jobber med sopp, virus, bakterier, skadedyr og ugras som skaper problemer i planteproduksjonen. Vi søker å forstå samspill mellom skadegjørerne, plantene og miljøet rundt. Hva kan vi gjøre for å redusere skade-effekter og få friske planter?
  Leder: Richard Meadow

________________________

Institutt for husdyrvitenskap

Faggrupper:

 • Avl og kvantitativ genetikk
  Gruppen er en av de største faggruppene ved instituttet.  faggruppa er også samlokalisert med organisasjonsansatte forskere fra husdyrorganisasjonene i Norge.
  Leder: Gunnar Klemetsdal

 • Ernæring
  Ernæringsgruppa har kompetanse på småfe, storfe,  hest, reinsdyr, fjørfe, gris, akvakultur, kjæledyr og pelsdyr. Forskningen dekker aktuelle tema innen hver av dyreslagene som fôrmiddelvurdering, utvikling av nye  fôrråvarer, fôrteknologi, produktkvalitet, bærekraftig nasjonal fôrressursutnyttelse, samt produksjons- og miljørelaterte spørsmål. Forsøkene blir delvis gjennomført ved hjelp av tilhørende dyreavdelinger, laboratorier og fôrfabrikk og delvis ved innhenting av data fra felt. Forskningen gjennomføres i samarbeid med andre nasjonal og internasjonale institusjoner. Faggruppa har ansvar for studentkurs innen husdyrernæring ved fakultetet.     
  Leder: Øystein Holand       

 • Etologi og husdyrmiljø
  Faggruppa har bred kompetanse innen etologi og husdyrmiljø og på de fleste arter av husdyr, samt hund, katt og hest. Forskningen er hovedsakelig relatert til dyrevelferd og etablering av kunnskap for å forstå husdyras atferd i forhold til det fysiske og sosiale miljøet, samt i forholdet til mennesket. Innen hund, katt og hest arbeides det med interaksjoner mellom dyr og mennesker, treningsmetoder, arvbarhet av atferd og atferdstesting for spesifikke formål. Faggruppen gir etterutdanningskurs for atferdskonsulenter på hund, katt og hest.
  Populærvitenskapelig nettside: www.animalpickings.no, www.animalpickings.com
  Leder: Knut Egil Bøe
 • Genombiologi
  Faggruppen har kompetanse innen genetikk, evolusjonær og komparativ genomikk, bioinformatikk og systembiologi, og samarbeider innenfor Senter for Integrativ Genetikk (CIGENE; www.cigene.no. CIGENE har en sterk vann- og agri-profil med nøkkelkompetanse i bruk av omics-data for å forstå den genetiske arkitekturen av komplekse egenskaper. Gruppen har vært aktiv i internasjonale samarbeid for å generere genomsekvenser for arter som atlantisk laks, regnbueørret og storfe og har profilert seg via omfattende publisering og utvikling av andre uvurderlige genressurser for landbruks- og marine arter. CIGENE har også etablert gode våtlaboratorier for automatisert high-throughput omics, samt en tørrlab med IT-spesialister.
  Leder: Sigbjørn Lien
Published 5. desember 2016 - 14:58 - Updated 11. April 2018 - 9:34