Sentre og faggrupper

________________________

Institutt for plantevitenskap

Forskningssentre:

 • Agropro - Et tverrvitenskapelig forskningsprosjekt for å forbedret agronomisk praksis kan bidra til økt og bærekraftig matproduksjon i Norge.

 • FoodProFuture - Innovativ og bærekraftig utnyttelse av planteproteiner i fremtidige matvarer

Faggrupper:

 • Agroøkologi (AGR): Vi arbeider tverrfaglig med å knytte landbruk til natur og samfunn. Analyse og forbedring av agroøkosystemer krever forståelse av både natur- og kulturbetingede fenomener i hele matvaresystemet. Vi forsker også på studentenes læring og utvikling av handlingskompetanse i deres samarbeid med et bredt spekter av aktører i ulike deler av samfunnet.
 • Genetikk og planteforedling (GEN): Vi ønsker å forstå hvordan genene styrer plantenes egenskaper i samspill med miljøet. Hva forklarer forskjeller i vekst, utvikling, innholdsstoffer og tåleevne overfor påkjenninger som plantene utsettes for? Vi jobber med populasjoner, genomer, planteforedling og evolusjon.
 • Matplanter (MAT) Vi jobber med ulike kulturplanter som dyrkes på friland, i veksthus og andre klimatilpassede tiltak (eks plasttunnel). Vi har hovedfokus på kvalitetsegenskaper i korn, grønnsaker, frukt og bær, og hvordan disse påvirkes av genetikk, dyrkingsteknikk og ulike klimaparametre. Hovedmålet er en bærekraftig produksjon for å oppnå best mulig produktkvalitet for lagring, ferskkonsum eller prosessert vare.
 • Plantebiologi og -bioteknologi (PBB): Plantebiologi og –bioteknologi (PBB): Vi ønsker å forstå planters vekst og utvikling og hvordan de reagerer på klima og andre miljøforhold, forskjellige dyrkingsmåter og ulike typer stress. Vi jobber med å kartlegge hvordan miljøfaktorene påvirker plantenes gener og stoffomsetning. Hvordan det ytre miljøet oversettes til indre signaler i plantene er sentralt i vår forskning. Vi jobber også med hvordan kunnskapen kan brukes i praktisk planteproduksjon.
 • Plantevern (PLV): Vi jobber med sopp, virus, bakterier, skadedyr og ugras som skaper problemer i planteproduksjonen. Vi søker å forstå samspill mellom skadegjørerne, plantene og miljøet rundt. Hva kan vi gjøre for å redusere skade-effekter og få friske planter?

________________________

Institutt for husdyrvitenskap


Forskningssentre:

 • The BIOFEED project - Develops novel salmon feed by integrated bioprocessing of non-food biomass

 • DigiSal - Towards the Digital Salmon: From a reactive to a pre-emptive research strategy in aquaculture 

 • Foods of Norway - Aims to feed fish and farm animals using amazing new ingredients

 • The FeedMileage project - The research project aims to increase the efficiency of Norwegian farm animal production by advanced nutritional and genetic methods.

 • GenoSysFat - GenoSysFat - Integrating genomics and system biology to improve the capacity for synthesis, transport, and filet deposition of EPA/DHA in salmon

 • ReiGN - Reindeer husbandry in a Globalizing North – resilience, adaptations and pathways for actions

Faggrupper:

 • Avl og kvantitativ genetikk
  Gruppen er en av de største faggruppene ved instituttet.  faggruppa er også samlokalisert med organisasjonsansatte forskere fra husdyrorganisasjonene i Norge.

 • Ernæring 
  Den vitenskapelige staben i faggruppa har høg kompetanse på flere dyreslag (småfe, storfe, hest, reinsdyr og laks) og produksjoner (mjølkeproduksjon og kjøttproduksjon) samt om fôrgrunnlaget (beite, konservert grovfôr og kraftfôr). Kompetansen dekker mer grunnleggende så vel som anvendt fysiologi/ernæring. Vi har bla. god kompetanse og høg aktivitet innen områder som fôrmiddelvurdering, produktkvalitet og ressursutnyttelse /miljøspørsmål. Faggruppa disponerer moderne forsøksfasiliteter som er bemannet med godt kvalifisert personale. Vi har også gode kontakter med internasjonale forskningsmiljøer, og har et nært samarbeid med næringa. Forholdene ligger derfor godt til rette for fortsatt høg forskningsaktivitet i faggruppa.Under kategorien enmaga dyr regnes: fisk, svin, fjørfe, pelsdyr og hund. Ved IHA blir mink brukt som modelldyr for fordøyeligheten hos andre enmaga dyr.Produktkvalitet har lenge vært et viktig fagområde ved vårt institutt, men aktiviteten var tidligere knyttet direkte opp mot de enkelte dyreslagene.  Akvakulturnæringen utvikler seg raskt, og flaskehalsen for denne utviklingen er mangel på råstoffer til fôr. Alternative råstoff kan være protein fra vegetabiler, fra bakterier produsert på gass eller fra marine organismer hentet fra ledd lenger nede i næringskjeden. Innen denne problematikken trengs det ny og grunnleggende kunnskap, noe som forskergruppa vil jobbe mye med. Man driver også og ser på nye og bærekraftige fôrkilder til oppdrettsfisk, og man ser på hvordan ikke naturlige fôrkilder påvirker fiskens funksjon og velferd. Andre aktiviteter der gruppa er sterkt engasjert er innen fôrutvikling, der man jobber med utvikling av nye metoder og alternative fôrkilder til de ulike enmaga dyrene. Produktkvalitet har som målsetning å være et tverrfaglig organ for forskningen på produktkvalitet ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, gjennom å rette mer fokus mot produktkvalitet, samt stimulere til et bredere samarbeid innen dette fagområdet. Faggruppa har gode kontakter opp mot norske og internasjonale fagmiljøer som arbeider med produktkvalitet. Produktkvalitet er et svært aktuelt og offensivt fagområde, blant annet med tanke på utvikling av mat-opplevelser og høy-kvalitets nisjeprodukter, og sammenhengen mat og helse. Innsats knyttet til forbedring av kvalitet på de mer ordinære produktene må heller ikke glemmes. Av igangværende aktiviteter innen fagområdet kan nevnes kvalitetsutvikling innen foredling av fisk (akvakultur), forbedret kvalitet på svinekjøtt, mørhetsutvikling i storfekjøtt, utvikling av nye og spennende produkter av sau og geit,samt ulike aktiviteter knyttet opp mot humanernæring og helse.

 • Etologi og husdyrmiljø
  Faggruppa har bred kompetanse innen etologi og husdyrmiljø og på de fleste arter av husdyr, samt hund, katt og hest. Forskningen er hovedsakelig relatert til dyrevelferd og etablering av kunnskap for å forstå husdyras atferd i forhold til det fysiske og sosiale miljøet, samt i forholdet til mennesket. Innen hund, katt og hest arbeides det med interaksjoner mellom dyr og mennesker, treningsmetoder, arvbarhet av atferd og atferdstesting for spesifikke formål. Faggruppen gir etterutdanningskurs for atferdskonsulenter på hund, katt og hest.
  Populærvitenskapelig nettside: www.animalpickings.no, www.animalpickings.com
 • Systemgenetikk og bioinformatikk
  Faggruppen har kompetanse innen genetikk, evolusjonær og komparativ genomikk, bioinformatikk og systembiologi, og samarbeider innenfor Senter for Integrativ Genetikk (CIGENE; www.cigene.no. CIGENE har en sterk vann- og agri-profil med nøkkelkompetanse i bruk av omics-data for å forstå den genetiske arkitekturen av komplekse egenskaper. Gruppen har vært aktiv i internasjonale samarbeid for å generere genomsekvenser for arter som atlantisk laks, regnbueørret og storfe og har profilert seg via omfattende publisering og utvikling av andre uvurderlige genressurser for landbruks- og marine arter. CIGENE har også etablert gode våtlaboratorier for automatisert high-throughput omics, samt en tørrlab med IT-spesialister.
Published 5. desember 2016 - 14:58 - Updated 27. november 2017 - 12:46