Husdyrforsøksmøteboken 2011

Her er boken fra husdyrforsøksmøtet 2011 som pdf filer. Du finner artikler om ernæring, avl, dyrehelse, reproduksjon og husdyrmiljø for storfe, småfe, fjørfe, gris, hest,  produktkvalitet melk og kjøtt, klimagasser fra husdyrbruket, dyrevelferd, Grønn omsorg og økonomi og omstilling.

2011

Grovfôr og beite


Drøvtyggerernæring og -fysiologi


Kalv - melkefôring

Dyrehelse drøvtyggere 1

Dyrehelse drøvtyggere 2


Reproduksjon og fruktbarhet - storfe

Storfeavl

Storfeavl og genombasert avl

Produktkvalitet – melk

Produktkvalitet - tiltak for bedre kjøttkvalitet

Grønn omsorg

Dyrevelferdens økende betydning i samfunnet

Jurhelse

Storfe – husdyrmiljø

Fôrets betydning for klimagasser fra husdyrbruket

Husdyrmiljø småfe - bonden og fjøset

Dyrehelse småfe


Økonomi og omstilling


Småfeernæring


Småfeavl

Fjørfe - helse, velferd og ernæring

Fjørfe - helse, velferd og ernæring forts.

Dyrehelse svin

Svineavl

Svin - ernæring og husdyrmiljø

Avl og velferd hos hest

Hest – fôr og bruk

POSTERE

Published 23. juni 2014 - 13:08 - Updated 3. juli 2017 - 13:18