Kurs: Veien til grønn innovasjon - kreativ problemløsning og nyskapning i praksis

Grønn innovasjon handler om hvordan vi skaper, leverer og fanger verdier. Dette handler ikke bare om hva vil leverer til kunder, men hvordan man skaper verdier for både samfunn og miljø og andre som berøres av virksomhetens aktiviteter. Gjennom virksomheten vår skal vi skape verdier som også øker attraktiviteten til stedet vi driver vår virksomhet. Vi tar derfor utgangspunkt i et bredt brukerperspektiv, med inkludering av interessenter utover virksomhetens kunder, som for eksempel innbyggere og samfunnsaktører.

Påmeldingsfrist

01. september 2023

* avmelding

Oppstartsdato

18. september 2023

Studiepoeng

5

Tid og sted

Tid: 18. - 19. september 2023 Sted: Honningsvåg, Nordkapp

Nærmere om tid og sted

Kursinnhold

Veien til grønn innovasjon handler i bunn og grunn om måten en virksomhet tenker rundt verdiskaping og spesielt hvordan man kan skape bedre produkter og tjenester gjennom samarbeid og nettverk for å levere på den triple bunnlinjen.

Innovasjonsprosessen deles inn i følgende trinn:

1. Inspirasjon: Finnes den noen ideelle modeller for grønn innovasjon og hva er de ulike driverne bak disse? Hva er unikt for stedet og hvilke unike ressurser besitter vi?

2. Hva er verdi opp mot grønn innovasjon (interessentperspektivet)? Et mer bevisst verdibegrep hvor vi systematisk kartlegger både positive og negative verdibidrag i ett nettverk av interessenter er utgangspunktet for grønn innovasjon. Vi gjennomfører en verdikartlegging gjennom workshop: Hva slags verdi skaper vi for våre ulike interessenter (kunder, leverandører/partnere, ansatte, miljø, samfunn og innbyggere), hva slags verdier ødelegger vi, hvilke verdier sløser vi vekk, hvilke verdier er dårlig utnyttet, hvilke verdier går vi glipp av slik vi opererer i dag?

3. Prioritering av utfordring for grønn innovasjon: Basert på trinn 1 til trinn 2 formuleres et problemfelt basert på en strategisk vurdering. Her tar vi utgangspunkt i hvor det brenner mest og hvilken utfordring som skal prioriteres.

4. Ideutvikling for nye og grønne verdimuligheter basert på en vurdering av spesielt verdier som tapes, ødelegges eller sløses utvikler vi ideer til grønne løsninger.

5. Utvalgte ideer fra trinn 4 prototypes på utvalgte interessenter for å validere og teste ideene.

6. Presentasjon av endelig grønn løsning. Utfallet av testingen og evalueringen av løsningen opp mot prinsipper for grønn innovasjon og en strategisk vurdering av denne danner utgangspunkt for en endeling grønn løsning.

Prosess og arbeidsformer:

Deltakerne jobber med å utvikle sin kompetanse gjennom en erfaringsbasert lærereise som går over tre samlinger (to fysiske og en digital) med en hjemmeoppgave og en digital veiledningssesjon imellom de to fysiske samlinger etter denne strukturen:

1. Fysisk samling 1: Trinn 1-4 i innovasjonsprosessen

2. Digital samling 2: Hva er prototyping og hvordan prototyper vi. Presentasjon av hjemmeoppgave om prototyping og endelig grønn løsning (trinn 5 og 6 i innovasjonsprosessen).

3. Digital veiledningssesjon på hjemmeoppgaven

4. Fysisk samling 3: Presentasjon av hjemmeoppgave og muntlig eksamen: Erfaringsdeling

Kurset krever kollektivt samarbeid på tvers av virksomheter. Ideelt sett ønsker vi at deltakerne jobber i prosjektgrupper på minimum 2-3 deltakere. Kurset avsluttes med presentasjon av hjemmeoppgaven og en muntlig team-basert erfaringslæring (eksamen), hvor man reflekterer over hva man har lært opp mot fagstoffet innen grønn innovasjon.

Læringsmål: 

Kurset vil gi deltagerne kunnskap, ferdigheter og kompetanse om hvordan grønn innovason kan bidra til nye løsninger som gjør bedriften mer lønnsom og mer bærekraftig. Kursdeltakerne vil jobbe i små team og bruke kreativ innovasjonsmetodikk til å nå de følgende læringsmålene. 

Kunnskaper:

 • Prinsipper for grønn innovasjon
 • Brukersentrert innovasjonsmetodikk
 • Kreativ ideutvikling
 • Prototyping

Ferdigheter:

 • Utvikle ferdigheter i grønn innovasjonsmetodikk
 • Trene på kreativ problemløsning for å utvikle nye løsninger av verdi for egen virksomhet
 • Trene opp evnen til å vurdere hvordan interessentperspektiver kan implementeres som del av en grønn løsning
 • Benytte egen erfaring og kunnskap i møte med nye problemstillinger rundt grønn innovasjon

Kompetanse:

 • Utvikle egen problemløsningsevne, selvtillit og kreativitet på nye områder
 • Utvikle evne til å eksperimentere med komplekse problemer og reflektere over egne handlinger.
 • Utvikle generelle samarbeidsevne, kommunikasjons- og presentasjonsferdigheter

Sted og dato

De fysiske samlingene (18. - 19. september og 29. - 30. november) vil foregå med base i Honningsvåg, Nordkapp. Det kan være noen eksurskjoner til relevante områder i nærheten. Deltagerne må selv bestille rom og reise. Det vil arrangeres middag med egen påmelding og avgift for 18. september og 29. november. 

Noen overnattingsmuligheter i Honningsvåg:

Eksamen

For å gå opp til eksamen må følgende obligatoriske aktiviteter være godkjent: Deltakelse på 2 fysiske samlinger og innlevering av en deloppgave knyttet til prosjektarbeid i team. 

Kurset avsluttes med en muntlig team-basert eksamen hvor man reflekterer over læringsprosessen. Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått og bestått eksamen vil gi 5 studiepoeng. 

Påmelding og studiekompetanse

Kurset er utviklet i samarbeid med Nordkapp næringshage og Nordkapp kommune med støtte fra direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Deltagere fra Nordkapp og regionen rundt kan bli prioritert hvis kurset blir fulltegnet, men det er åpent for alle. Kurset er rettet mot deltagere i arbeid, og disse kan derfor prioriteres.

For å ta eksamen kreves det generell studiekompetanse, hvis du ikke har generell studiekompetanse kan du søke om opptak på grunnlag av din realkompetanse, for mer informasjon om studiekompetanse og realkompetanse se vår hovedside. Skjema om realkompetansevurdering må lastes opp samtidig med at du sender søknaden. 

Arbeidsmengde

Normert arbeidsmengde for kurset er totalt: 125 timer. 

Pensum

Vil bli annonsert ved kursstart

Læringsstøtte

Kurset vil benytte læringsplattformen Canvas. Litteraturen og metodikken vil også gjøres tilgjengelig gjennom enkle digitale verktøy og videomateriell. Teamene vil bli tildelt kreative sparringspartnere mellom samlingene.

Tid og sted

Tid: Sted:
18. - 19. septemberHonningsvåg, Nordkapp
Uavklart digital samlingDigitalt
29. - 30. novemberHonningsvåg, Nordkapp

Kursavgiften dekker

Enkel lunsjervering til begge samlingene. Deltagerne må påberegne noe utgifter til pensumlitteratur samt reise og opphold. Det vil også være frivillige aktiveter på ettermiddagene etter samlingene.

Avmelding

Vi ber om at alle som har meldt seg på og som ønsker å trekke seg gir oss beskjed umiddelbart, slik at vi kan gi plassen videre til en annen på ventelisten.

Faglige ansvarlige

Nils Sanne

Nils Sanne er universitetslektor i entreprenørskap og økonomi ved Handelshøyskolen og tidligere skolegründer. Han brenner for innovativ undervisning og har vært en pioner på digitalisering, flipped classroom og nyere undervisningsmetoder ved NMBU. Nils underviser også ved Høyskolen Christiania, har vært Visiting Scholar på UC Berkeley, Haas School of Business og er opprinnelig siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Nils fikk sammen med sin makker Elin Kubberød NMBUs utdanningspris i 2018 for sitt arbeid med masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon. Nils er hjernen bak “Ser-Vi-Etter”, som er en pedagogisk læreplattform der målet er å forklare entreprenørskap og økonomi på en intuitiv og enkel måte. Til daglig underviser Nils i fagene økonomistyring, entreprenørskap i praksis, bærekraftig entreprenørskap og nyskaping gjennom design tekning.

Elin Kubberød

Elin er professor i entreprenørskap og innovasjon ved Handelshøyskolen, NMBU og prof II ved Institutt for informatikk, UiO. Elin ble i 2020 utnevnt til merittert underviser for sine eksperimenterende og utradisjonelle undervisningsmetoder. Elin har tverrfaglig bakgrunn med matteknologi fra NMBU og doktorgrad fra Handelshøyskolen BI i marketing. Elin har også lang fartstid som forsker og oppdragskonsulent fra Nofima. Elin har utviklet flere kurs innenfor bærekraftig innovasjon og forretningsmodeller ved NMBU og gjennomførte sammen med 5 av sine masterstudenter et større prosjekt innenfor bærekraftig destinasjonsutvikling og turisme på Nordkapp i 2020 og 2021. Til daglig underviser Elin i Nyskaping gjennom design tekning, bærekraftig forretningsmodellinnovasjon, mentoring i praksis og veileder PhDs og masteroppgaver.

Matthew Lynch                                                                                           

Matthew er Førsteamanuensis i Innovasjon og Entreprenørskap med NMBUs Handelshøgskolen. Matthew forsker på entrepreneurial mindset and innovation og er opptatt av hvordan ta fram menneskets ytterste potensial og hvordan dette skaper verdi gjennom innovasjon. Han har tidligere jobbet i finans, regnskapsføring bransjen, og til og med startet og solgt flere bedrifter. Matthew er en engasjerende underviser og fikk nettopp tildelt et utviklings prosjekt innenfor bærekraft ved navn «Change agents for sustainability» i NMBUS satsning på Innovativ undervisning. Til daglig underviser Matthew i Design thinking, entreprenørskap og tidligfase startups, systemtenkning og bærekrafitig forretningsmodellinnovasjon og veileder masterstudenter.

Kontaktpersoner: