Tverrfaglig masterklasse

Tverrfaglig masterklasse

Tverrfaglig masterklasse bygger på en visjon om å kunne tilby et masteroppgave-semester med fokus på læringsprosessen og øke integrasjon på tvers av universitetets ulike studieprogrammer.

prosjekt

About/Aims
Background

SITRAP har initiert «Tverrfaglig masterklasse» som et tilbud til studenter om å skrive masteroppgaven i et case-felleskap og sammen med studenter fra ulike studieprogrammer. Vår visjon er å tilby et mastersemester med fokus på læringsprosessen og øke integrasjon på tvers av universitetets ulike studieprogrammer. Ambisjonen er å øke den flerfaglige forståelsen gjennom tverrfaglige møter med andre studenter, deres veiledere og eksterne caseeiere. Tverrfaglig masterklasse er bygget opp om et  felles case som kan utforskes fra mange ulike ståsteder.

Studenter kan komme fra alle studieprogrammer ved LANDSAM og studieprogrammer ved HH, RealTek og MINA ved NMBU som berører problemstillinger som kan knyttes til landskap, areal eller samfunn. Rammen for klassen er 10- 20 studenter som skal levere masteroppgaven sin i mai.

Masterklassen vil etableres i september/oktober, men samles fysisk i januar. Masterklassen vil ha et felles studio på campus hvor de vil ha daglig kontakt med de andre i klassen. Masterstudentene vil ha med seg sin veileder som har ansvar for at oppgaven tilfredsstiller kravene til det masterprogrammet studenten er tilknyttet. Alle veilederne inngår i et veilederteam som vil delta på fellesseminarer hvor gruppen presenterer sine problemstillinger og funn. I tillegg til å oppnå faglige synergier på tvers av studieprogrammer, kan studentene ha noen felles fordeler i datainnsamling, forelesninger og feltarbeid. 

Våren 2019 arbeider 14 studenter fra seks ulike studieprogrammer med Kristiansand dobbel +.

Våren 2020 vil casen være Indre Oslofjord og et samarbeid med Viken.