Studenter tar ansvar for egen læring!

  • Design for Society workshop. Deltakere: Læringssenteret, SITRAP, Pådriv og deltakere ved kurset.
    Photo
    Tin Phan, NMBU

Hvordan svarer man til en boligsosial modell som gjenspeiler en norsk kontekst? Hvordan kan mulighetene og behovene bak lokalt forankrede grønne-skifte industrier komme nærområdet til gode igjen? Dette er noen av problemstillingene som studentene av ulike årstrinn og fagfelt skal være med på å løse gjennom det studentinitierte kurset Design for Society våren 2019.

Studenter tar ansvar for egen læring!

Litt om Design for Society

Design for Society er initiert av en liten gruppe studenter ved NMBU som i høst tok kontakt med undervisningsutvalget ved LANDSAM. De ville arbeide problembasert og med virkelige case. Ideen var å samle studenter fra ulike studieprogrammer ved NMBU i et student-ledet emne Design for Society. Undervisningsutvalget sendte forespørselen videre til SITRAP som godkjente opplegget og har inngått individuelle avtaler med hver av studentene som ønsket å bli med om spesial pensum tilsvarende 10sp. Det er utarbeidet felles læringsmål og krav til leveranse for å få godkjent studiepoengene. Torsdag i forrige uke hadde de sin første workshop med Pådriv som har presentert relevante case som skal utforskes. 7 studenter fordelt i 3 ulike grupper/problemstillinger deltok. 

SITRAP med å kvalitetssikre kurs og transdisiplinært læringsutbytte

Workshopen fant sted på Sentralen i Oslo den 13.februar med studenter av Design for Society, med representanter fra Læringssenteret og SITRAP ved NMBU som observatører og bidragsytere. SITRAP skal være med og kvalitetssikre kurset faglig utbytte og hjelpe studentene om å forstå og stille seg kritisk til etablerte problemstillinger i arbeidet om å forstå samfunnets kompleksiteter. Vi skal være med å kartlegge de uforutsette transdisiplinære momentene som måtte forekomme gjennom samarbeid og erfaringer mot et felles mål. Design for Society er dermed et interessant kurs for oss, nettopp fordi kurset oppmuntrer til selvstendig metodeutvikling og hyppig konseptualisering av dagens utfordringer i samfunnsutvikling, i dette tilfelle Hovinbyen.

Hva slags verktøy har vi for å løse dagens komplekse samfunnsutfordringer?

Kurset fokuserer på de metodene studentene bruker mot å løse relevante men komplekse utfordringer. Studentene skal etter planen bruke Pådriv som aktør og vindu inn i praksis og prosjektportefølje i Hovinbyen. For å svare problemstillingene introdusert av Pådriv, så har design thinking blitt introdusert som et universelt, men analytisk verktøy for å forstå selve prosessen og stadiene mot et løsningsforslag dypt forankret i problemstillingen. Aspektet om et universelt verktøy vil være viktig, ettersom studentene av ulik bakgrunn skal jobbe sammen i grupper mot et felles mål.

Design thinking er en etablert metode innen designfaget, som i sin natur er en iterativ designprosess som inkluderer innspill fra brukerne i en prototyping-, utprøvningsstadier og revisjoner. Denne tankegangen har vist seg å være høyest overførbart for andre fagfelt og ideprosesser innen datainnsamling og behandlingen av den.

Forfriskende med noe hands-on!

Design for Society er et unikt studentinitiert læringsopplegg kurs drevet av og for studenter. For SITRAP er dette en pilot som kan føre til endrede rutiner eller forskrifter for mer praksisorientert og/eller tilpasningsdyktig skolegang iht. fremtredende tendenser. Vi ønsker å støtte dette studentinitiativet for å få mer erfaring med ulike måter som studentene kan ta mer ansvar for egen læring.

I oppsummeringen av workshopen påpekte studentene at det var forfriskende å være i direkte dialog om reelle problemstillinger i Hovinbyen. Andre beskrev dialogen og gangen under workshopen som en fin måte å teste ut sine ideer i plenum og la dialog inspirere til kreativitet, balansere ideer gjennom sparring, fremfor å utvikle det gjennom ren datainnsamling. Noen av gruppene begynte allerede i tidlig fase å anerkjenne oppgavenes kompleksiteter og der studentene allerede begynte å redefinere og kombinere sine problemstillinger. En klar refleksjon fra Mike Moulton fra Læringssenteret var at nøkkelen til læring er å reflektere hele veien, en dimensjon design thinking innehar i sin iterative natur. Design thinking er et operativt verktøy til å tydeligere presisere de uforutsette problemstillinger som kreves i dagens samfunn.

Workshop

Workshop

Photo
Tin Phan

 

Selvstendighet, endelig utfall og relevans for SITRAP

Her oppmuntrer også initiativtakerne av Design for Society Abel Crawford, Antony Martel, og Idil Akdos til kritisk tenkning blant sine medstudenter, om å holde et åpent sinn mot det å løse et problem uten teoretisk grunnlag. For å løse det uforutsette kreves et minst like uventet svar, enten om det er å få i gang en organisasjon, et nettverk av aktører eller et konkret designgrep. Det som gjør dette et essensielt prosjekt for SITRAP, nettopp de funnene som kan oppstå i studentenes kreative prosesser mot å løse komplekse problemstillinger og samfunnsutfordringer. For å etablere transdisiplinære metoder i planleggingsfaget, må de undersøkes og kartlegges i praksis, mellom studenter og aktører i bransjen.

 

Litt om Pådriv

Pådriv er en nettverksorganisasjon som NMBU har inngått et samarbeid med. De beskriver seg selv som en samfunnsdugnad som jobber for bærekraftig byutvikling i Hovinbyen. Innholdet i organisasjonen kommer gjennom pådrivere eller frivillige bidragsytere, men drives formelt sett av en gruppe partnere/nettverkseiere med en styringsgruppe og ledelse. Gjennom sitt virket siden mars 2017, så har de formulert 5 ulike cases som studentene i Design for Society skal ta for seg. De er som følgende (ENG):

  1. Spir Oslo – addressing the social and housing affordability disconnect through social housing community hub.

  2. Making Økern Portal a sustainable business and community hub.

  3. Towards a social innovation program for Hovinbyen. (policy fouced side of case 4).

  4. Activating social innovation through a co-creative space in the Centre for urban sustainable development (trial case 3 in physical space, space focused).

  5. Identifying and mapping opportunities & needs for Hovinbyen green shift industry.

Published 11. March 2019 - 11:23 - Updated 26. June 2019 - 16:18