Tverrfaglig masterklasse på «datafangst» i Kristiansand

  • Befaring i Kvadraturen
    Photo
    EB

14 masterstudenter, 7 ulike studieprogram, 12 oppgaver og 1 felles studietur til caseområdet. Her skal de på befaring, utføre intervjuer og kartlegge ulike problemstillinger.

Tverrfaglig masterklasse på «datafangst» i Kristiansand

Første utgave av Tverrfaglig masterklasse er godt i gang. Prosjektet ble initiert våren 2018. Les mer her: https://www.nmbu.no/aktuelt/node/34715

Denne uka var det felles tur til caseområdet. Noen skulle på befaring, andre besøke arkivet, mens mange hadde gjort intervjuavtaler med informanter. Etter en 4-5 timers togtur Ås - Oslo - Kristiansand, var studentene klar for en tilsvarende lang busstur på kryss og tvers av de tre kommunene Kristiansand, Søgne og Songdalen. På kvelden var det en trivelig felles middag med representanter fra de tre kommunene. Dagene etter, individuelle opplegg for å samle data.

Et annerledes master-semester

Tverrfaglig mastergruppe ble initiert i fjor vår som en mulighet for studenter som vil jobbe litt annerledes med masteroppgaven sin. I vår er det 14 studenter som jobber med Kristiansand som case. Til neste vår er casen Indre Oslofjord. Studentene i vår kommer fra sju ulike studieprogrammer og tre ulike fakultet. Det er totalt 12 oppgaver som problematiserer ulike sider ved nye Kristiansand kommune. Kristiansand, Søgne og Songdalen skal bli en kommune fra januar 2020.

 

Ulike problemstillinger

Selv om studentene har tatt individuelle valg av tema og problemstilling som de har ønsket å jobbe med, ser vi at det er tre typer av problematikk som tas opp. Det er noen oppgaver som problematiserer tidligere og pågående endringsprosesser. Med et historisk perspektiv søker de å kartlegge og forklare eksisterende bystruktur og hvilke implikasjoner gir dette for den fremtidige planleggingen.  En annen gruppe oppgaver problematiserer sider av politikk og praksis ved boligutbyggingen. Og den tredje tar opp temaer og problemstillinger som berører den politiske dimensjonen ved planlegging.

 

Fra venstre Hanne Tveter Åmdal, Jens Midtgarden, Sturle Holen, Martin Vågåsar, Johan Gehrken Bøyum og Maiken Svendsen Folkvord
Foto
EB

Martin Vågåsar og Johan Gehrken Bøyum fra Master i eiendomsfag og Maiken Svendsen Folkvord fra Master i samfunnsøkonomi gikk sammen for å oppsøke eiendomsmeglere i Kristiansand for å få informasjon om boligmarkedet. Maiken skal skrive oppgave om verdsetting av bokvaliteter og folks betalingsvillighet. Martin og Johan skal sammen undersøke hvem det er som bygger boligene i denne regionen og spesielt se på hvordan de samarbeider om å utvikle eiendommer.

Vi spurte Jørgen Rusten, Master i by- og regionplanlegging, om hva det er som trigger hans interesse.

  • Jeg er opptatt av inkludering og ekskludering i byens gater og plasser. Hvem er det vi planlegger og bygger byen for? I utgangspunktet skal jeg se på den nasjonale tildelingen «Statens pris for Attraktiv by» og at det var Kristiansand som fikk denne utmerkelsen i fjor. Hva ligger i dette begrepet? Er det noen forskjeller på hvordan planleggerne bruker dette begrepet i sine plandokumenter og den diskusjonen som pågår om bylivet i Kristiansands gater?

På nyhetene i dag ble forbud mot tigging i offentlige gater, tatt opp. Er det en vinkling du vil gå inn på?

  • Ja, det ser jeg ikke bort fra. Jeg må nok gå inn i lokalavisene for å se hva folk i Kristiansand er opptatt av. Er lokalbefolkningen enig med Staten, at Kristiansand er en attraktiv by?

Andrea Nordhus Aurdal som skriver masteroppgave i by- og regionplanlegging, skal undersøke kommunenes klimapolitikk i lys av fritidsboliger og hytteutbygging, og hadde intervjuavtaler med en rekke sentrale aktører. Her i samtale med Vibeke Wold Sunde, kommuneplanlegger i Søgne.
Foto
EB

Published 11. March 2019 - 11:23 - Updated 11. March 2019 - 11:23