Skarbø: Two new book chapters

The chapters:


Skarbø, Kristine, Ingjerd Skogseid and Jon Gunnar Nesse (2017): 'Smått, skrint og slagkraftig: legitimitetsbygging i innovative rurale nettverk' / 'Small, sketchy and powerful: legitimacy building in innovative rural networks'(pp. 157-185) 

Skogseid, Ingjerd, Øyvind Heimset Larsen, Kristine Skarbø and Jon Gunnar Nesse (2017): 'Institusjonell kapasitet og regionale nettverk' / 'Institutional capacity and regional networks' - (pp. 89-112)

The book: 

Innovasjonsøkosystem edited by Jon Gunnar Nesse, published by Fagbokforlaget.

Read more / Buy the book

From the publisher:

"Korleis kan eit distriktsområde utnytte ressursar og mulegheiter til å skape verdiar som gir grunnlag for å bu og arbeide der? Det kan vere mange ulike svar på dette spørsmålet, men vårt svar i denne boka er innovasjonsøkosystem. Med det meiner vi eit samarbeid i nettverk mellom tre hovudgrupper av aktørar, nemleg forskings- og utdanningsmiljø, offentlege styresmakter og bedrifter. Innovasjonsøkosystem bygger på undersøkingar av nettverk med ulik grad av suksess når det gjeld å «få humler til å fly». Vi har dessutan gjort undersøkingar blant ungdommar for å kartlegge karriereplanar, eldsjelfaktor og entreprenørlyst. Bidragsytarane har variert bakgrunn og er frå Høgskulen på Vestlandet (Sogndal), Vestlandsforsking, NTNU (Ålesund), NMBU (Ås), Koszalin University of Technology (Polen) og Hordaland fylkeskommune. Boka eignar seg for alle med interesse for næringsutvikling, regional utvikling og ungdommar sine karriereval. Det vil seie personar tilknytte skular, høgskular og universitet (studentar, lærarar, forelesarar, forskarar), personar som arbeider med politikkutforming og -gjennomføring (politikarar, tilsette i verkemiddelapparatet og administrativt tilsette i kommunar, fylke eller stat), og andre aktørar knytte til verdikjedene i ulike bransjar (finansinstitusjonar, investorar, LO/NHO og andre organisasjonar i arbeidslivet). Redaktør for boka Jon Gunnar Nesse er tilsett som førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet". [Source: Fagbokforlaget].

Innovasjonsøkosystem

Innovasjonsøkosystem

Photo
Fagbokforlaget

Published 22. September 2017 - 14:31 - Updated 22. September 2017 - 14:47