THT300 Planlegging og design av urbane vannsystemer

Studiepoeng:15

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Kim Aleksander Haukeland Paus

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:For et kurs på 15 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 375 timers arbeid totalt.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet omfatter metoder for analyse, planlegging, dimensjonering og utforming av urbane systemer for vann, avløp, overvann og vassdrag. Emnet er delt inn i fire bolker:

A. Vann og avløp transportsystemer: Ledningshydraulikk, vannkvalitetsendringer i ledningsnettet, planlegging, design og modellering av drikkevannsnett. Relevante analyseverktøy: EPANET.

B. Modeller for vannføring: Nedbør-avløpsmodeller, nedbørstatistikk, frekvensanalyser, klimaendringer, terrenganalyser, infiltrasjon og øvrige feltprosesser, flomvurderinger, kalibrering og validering av modeller. Relevante analyseverktøy og metoder: SCALGO Live, SWMM, SWMMR, DDDUrban, NEVINA og PQRUT.

C. Urban overvannshåndtering og avløpsanlegg: Tre-trinnsstrategien, lover, forskrifter, plan- og byggesak, mengderegulering og fordrøyning, enkelttiltak og sammensatte systemer, naturbaserte løsninger, tilførsel, spredning og rensing av forurensning, klimatilpasning, samfunnsøkonomi, blågrønn faktor og bærekraft. Relevante analyseverktøy: SWMM og SWMMR.

D. Kanalstrømning: Strømningssituasjoner, vannlinjeberegninger, 2D overflatestrømning, design av kanaler og flomveier, vurdering av risikoakspetnivå for urbanflom, vurdering av erosjonsfare og stabil steinstørrelse, gjenåpning av lukkede vassdrag og kulverthydraulikk. Analyseverktøy: HEC-RAS 1D, HEC-RAS 2D, HY-8

Obligatoriske oppgaver tilknyttet emnet vil gi studentene god innføring i nevnte analyseverktøy samt anvendelse av maskinlæring i slike analyser (optimalisering via differensiell evolusjon, multiobjektiv optimalisering via nsga-ii, kunstige nevrale nettverk etc.).

Dette lærer du

1. Modeller for vannføring

Kandidaten:

 • Har en god forståelse av nedbør-avløpsmodellering og feltprosesser.
 • Kan behandle datasett for observasjoner og kjenner til prinsipper for frekvensanalyser.
 • Kan beregne vannføring ved bruk av flere modeller og vurdere resultater opp mot nødvendige datagrunnlag, antakelser, gyldighetsområdet og usikkerhet.
 • Kjenner til prinsipper for hvordan modeller kan kalibreres og valideres.

2. Urban overvannshåndtering og avløpsanlegg

Kandidaten:

 • Kan identifisere krav i lovverk, plan- og byggesak og forslå, vurdere og designe løsninger som ivaretar krav.
 • Kan dimensjonere enkelttiltak og sammensatte overvannssystemer for ulike trinn i tre-trinnsstrategien og identifisere flaskehalser og svakheter i slike systemer.
 • Har en forståelse av hvordan kost-nytte-vurdering kan gjennomføres og hvordan bærekraft kan fremmes i prosjekter.
 • Har kunnskap om vannkvalitet i overvann og kan redegjøre for kilder, spredning og rensing av forurensning.

3. Kanalstrømning

Kandidaten:

 • Har god forståelse av begreper innen kanalstrømning.
 • Kan benytte manuelle metoder og analyseverktøy til å beregne vannlinjer ved både rask og gradvis varierende strømning, kjenner til gyldighetsområdet for slike metoder og kan bruke kunnskapen til å vurdere og designe kanaler.
 • Kjenner til ulike metoder for å beregne sikker steinstørrelse og kan bruke disse til å vurdere faren for erosjon.
 • Har kunnskap om strømningstyper i kulverter og kan benytte analyseverktøy til å vurdere hydraulisk kapasitet og kulvertdesign.

4. Vannforsyning

Kandidaten:

 • Har god forståelse av ledningshydraulikk og kan beregne hydraulikk i ikke-sirkulære tverrsnitt, seriekoblede ledninger, parallell-koblede ledninger og friksjonstap ved bruk av ulike metoder.
 • Har kunnskap om strømning i drikkevannsnettet og kan gjennomføre manuelle beregninger og analyser for enkle nett.
 • Kjenner til hovedprinsippene for nettmodellering og kan benytte analyseverktøy til å vurdere og dimensjonere kompliserte ledningsnett basert på funksjonskrav.
 • Har kunnskap om vannkvalitetsendringer i drikkevannsnettet.
 • (1) Korte videoer av aktuelle tema, (2) problembasert oppgaveløsning og diskusjoner i plenum, (3) regneoppgaver og opplæring i analyseverktøy i plenum, (4) øvingstimer, (5) obligatoriske innleveringsoppgave knyttet til hver bolk i emnet, (6) feltundersøkelser lokalt, (7) befaring i Oslo, (8) seminar hos Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE).
 • Det settes av tid til veiledning for de obligatoriske oppgavene i noen av forelesningene.
 • Hovedpensum (utvalgte kapitler): Chin, David (2013): Water-Resources Engineering, 3rd edition (International Edition).

  Deler av NVE (1998), Vassdragshåndboka, 1. utgave (tilgjengelig på nett)

  Øvrig pensumlitteratur (rapporter/artikler) gjøres tilgjengelig i Canvas.

 • Det forutsettes kunnskaper i fluidmekanikk/hydraulikk tilsvarende emnepakken TPS200 og TPS210. Det forutsettes kunnskaper innen VA-teknikk tilsvarende THT261. Det forutsettes også grunnleggende kunnskaper i hydrologi tilsvarende VANN200.
 • Samlet vurdering:

  • Obligatoriske innleveringsoppgaver (49 %) underveis i semesteret
  • Skriftlig eksamen (51 %) som kan inkludere både flervalgsspørsmål (MCQ) og indiduelle spørsmål i eksamensperioden.

  Karakterskala: A-F

 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til fakultetets retningslinjer for sensur.
 • Fire obligatoriske (og karaktergivende) innleveringsoppgaver tilknyttet de fire bolkene i kurset.
 • Ca. 80 timer forelesning med innslag av regneøving. En dags utferd til NVE og en dags befaring i felt. Ca. 20 - 30 timer regneøving hvis øvingslærer er tilgjengelig.
 • Realfag