STAT101 Prosjektbasert innføring i statistikk

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Kathrine Frey Frøslie

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:24

Frekvens:Vårparallellen, hvis tilstrekkelig interesse og ressurser er tilgjengelig.

Forventet arbeidsmengde:300 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen og går parallelt med STAT100.

Om dette emnet

VIL IKKE GIS I 2023

Forståelse for statistikk og kvantitativ forskningsmetode er en av bærebjelkene i kunnskapservervelse og -kommunikasjon innen naturvitenskap og medisin. Så godt som alle naturvitenskapelige og medisinske fag har derfor obligatorisk statistikkundervisning i sine studieplaner, oftest på bachelornivå.

Temaer som blir tatt opp i dette kurset: Beskrivende statistikk. Grunnleggende sannsynlighetsregning, betinget sannsynlighet, diskrete og kontinuerlige tilfeldige variable, forventning og varians. Kovarians, korrelasjon og uavhengighet. Estimering, konfidensintervall og hypotesetesting. Z-tester og T-tester. Enkel lineær regresjon. Enveis variansanalyse. Kjikvadrattesting. Bruk av statistisk programvare (R).

Dette lærer du

KUNNSKAP: Studentene skal lære de grunnleggende ideene i sannsynlighetsregning og statistikk. De skal bli kjent med forutsetninger for, og bruk av, de vanligste statistiske metodene som brukes for å gjøre slutninger om generelle populasjoner på grunnlag av tilfeldige utvalg fra populasjonen.

FERDIGHETER: Studentene skal være i stand til å gjennomføre enkle statistiske analyser. De skal kunne tolke resultatene fra analysene og videreformidle hva som er blitt gjort, resultatene samt svakheter og begrensinger med analysene. De skal forstå viktigheten av å ha gode data (eksempelvis representativitet, uavhengighet) for å kunne trekke nyttige og riktige konklusjoner fra en undersøkelse.

GENERELL KOMPETANSE: Studentene skal kunne anvende det de har lært på enkle problemstillinger i sitt studium og senere i yrkeslivet og utføre enkle analyser på egne data. Samtidig skal de kunne stille kritiske spørsmål til statistiske resultater som de genererer eller som blir presentert for dem (eksempelvis i media eller annen forskning) og vurdere holdbarheten av disse resultatene.

 • Kurset vil være prosjektbasert. De første 3 ukene, som en introduksjon, vil kurset følge STAT100 forelesninger, samt oppgaver.

  Resten av kurset vil basere seg rundt opptil tre prosjektoppgaver som skal presenteres og evalueres. Forelesningsvideoer som går gjennom sentrale begreper av pensum og en del basismetoder for statistisk analyse, samt øvingsoppgaver tilsvarende STAT100, vil være tilgjengelig gjennom hele kurset. Studentene vil gruppevis få større prosjektoppgaver hvor de selv er ansvarlige for å tilegne seg metodene nødvendig for å løse disse oppgavene. På denne måten sosialiseres studentene inn i statistikkfagets kultur og egenart, tankegang og resonnementer, kort sagt ekte vitenskapelig tankegang, på et tidlig tidspunkt i studieløpet. Dette er sentral kunnskap, både i et livslangt læringsperspektiv, og sett i lys av UNESCOs nylige anbefalinger til utdanning for en mer bærekraftig fremtid.

  Det være inntil fire obligatoriske samlinger mellom studentene der de presenterer prosjektene for hverandre og kursansvarlig. På disse samlingene skal de kommenterer og diskuterer resultatene og fremgangen de har hatt samt få veiledning for videre arbeid.

 • Kursansvarlig er tilgjengelig enten ved direkte samtale, telefon eller e-post. Det er gruppeøvinger to ganger i uken der kursansvarlig er til stede for diskusjon og veiledning. Kurset vil ha nettside som regelmessig oppdateres. Dessuten er kursansvarlig (og eventuelle hjelpelærere) tilgjengelig på de obligatoriske samlingene for å styre, veilede og bli med på diskusjonene som oppstår. STAT101 studenter kan også støtte seg på STAT100 øvingsoppgaver og må gjerne møte opp på STAT100 øvinger med spørsmål de måtte ha.
 • Vil bli lagt ut på kurssidene i god tid før semesterstart.
 • MATH100 eller MATH111 (kan tas parallelt).
 • Opptil tre større prosjekter vil gjennomføres i løpet av semesteret. Disse vil, sammen med en muntlig høring basert på prosjektene, telle 50% av sluttvurderingen. En flervalgseksamen vil ligge til grunn for de resterende 50% av sluttkarakteren.

  Sluttvurderingen vil være karakterbasert: A - E / Ikke bestått

 • Det brukes ekstern sensor i kurset til gjennomgang av prosjektoppgaver og de muntlige høringene.
 • Det vil gjennom semesteret være inntil fire obligatoriske samlinger der prosjektene de jobber med presenteres, diskuteres og jobbes videre med. Disse vil ha obligatorisk oppmøtekrav. Ellers er studentene selv ansvarlig for egen fremgang av prosjektene sine.
 • Kurset overlapper helt med STAT100 i pensum og studiepoeng.

  Dette er et nytt kurs, opprettet for de som liker å jobbe og tilegne seg kunnskap gjennom selv å kunne drive et prosjekt fremover. Prosjektoppgavene kan være reelle forenklede forskningsprosjekter, utenforstående entreprenører som vil ha en enkel analyse av data, eller et simulert datasett laget for å gjenspeile et virkelig scenario.

  Sluttresultatet skal reflektere emnets innhold og læringsutbytte tilsvarende STAT100.

  De som gjennomfører STAT101, vil automatisk være med i et forskningsprosjekt basert på læringsmåter, de må da si seg villige til å ta en personlighetstest og være med i et forskningsprosjekt (anonymt selvfølgelig).

 • Det meste av kurset vil være egenstudium og studenten vil selv være ansvarlig for å drive prosjektene sine fremover.

  Ingen undervisningstid vil utover gruppeøvingene og de obligatoriske samlingene nevnt i læringsaktiviteter bli satt av, men studentene får tilgang til forelesningsvideoer og øvingsoppgaver som er sterkt anbefalt å gå gjennom for å kunne gjennomføre prosjektene sine og kan møte opp og spørre om hjelp på STAT100 øvingsgrupper.

 • STAT100 - full reduksjon

  DAT110 (MATH-INF110) - 5 stp. reduksjon

 • MATRS - Generell studiekompetanse + R1 (S1+S2)

  Et søknadsbrev må forfattes for de som ønsker å være med der de skriver noe om motivasjon og bakgrunn for å ville ta dette løpet. Dette skrives etter kursstart og leveres innen en oppgitt frist ca. 1 uke ut i kurset. Studenter som skal følge kurset melder seg opp i STAT101 når plass på kurset er bekreftet.