Detaljer om emnet HFX130C

HFX130C Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul C - Vitenskapelig prosess

Emneansvarlige: Laila Aass
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet har undervisning i mars-april
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Vårparallell (5 studiepoeng): Vitenskapelig prosess. Studentene skal gå gjennom prosessen med å skrive en vitenskapelig rapport, fra formuleringer av problemstillinger/hypoteser, innsamling og vurdering av egne data, bearbeiding av innsamlede data ved hjelp av enkel statistikk, til framstilling og diskusjon av resultatene i lys av relevant litteratur. Modulen går i vårparallellen med  teori, øvinger og innsamling av data, noen forelesninger og veiledningsbasert undervisning.  Datainnsamling og beskrivelse skal benyttes til å lage en poster samt en rapport som skal leveres i forbindelse med posterpresentasjonen. Poster og rapport blir evaluert med en felles karakter: A-F. Muntlig presentasjon vil også bli tillagt vekt. I tillegg en mindre, obligatorisk individuell innlevering I løpet av kurset. 
Læringsutbytte:
Emnet skal gi i studentene grunnleggende forståelse av det biologiske grunnlaget for et bærekraftig husdyrhold. Denne modulen gir et innblikk i prosessen med å gjennomføre et vitenskapelig arbeid, fra startfase med vitenskapelig problemstilling til sluttfasen med presentasjon av forskningsresultater.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger and øvinger.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Poster og rapport blir evaluert med en felles karakter: A-F. Muntlig presentasjon vil også bli tillagt vekt.
Sensor:
Ekstern sensor.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Timene fordeles på ca. 1/3 forelesninger, 2/3 øvinger og gruppearbeid
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått