BOT340 Fotobiologi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Knut Asbjørn Solhaug

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Antall plasser:20

Frekvens:Årlig.

Forventet arbeidsmengde:Strukturert undervisning: ca. 100 timer. Studentenes egeninnsats i form av presentasjoner, artikkelskriving, arbeid med poster, forberedelse til kollokvier, eksamenslesing osv: ca. 150 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .

Om dette emnet

I forelesningene vil det bli gitt en grundig gjennomgang av fotosyntesen, og det vil dessuten bli lagt stor vekt på planters tilpasning til UV-stråling. Dessuten vil det bli diskutert hvordan lyskvalitet og fotoperiode oppfattes av ulike fotoreseptorer, og hvordan dette regulerer planters vekst og utvikling. Innhold og opplegg kan til en viss grad tilpasses studentenes interesser.

Dette lærer du

Kunnskap: Studentene skal ha en grundig forståelse av fotosyntesen. Dessuten vil de lære hvordan lys gjennom ulike fotoreseptorer regulerer vekst og utvikling hos planter.

Ferdigheter: Studentene skal kunne bruke, og på egen hånd beherske avansert utstyr for måling av lys (både lysmengde og spektralsammensetning) og ulike teknikker for måling av fotosyntese.

Generell kompetanse: Studentene skal kunne vurdere hvordan lysmengde, lyskvalitet og fotoperiode virker inn på vekst og utvikling hos planter.

  • Oversikt over teorien vil bli gitt i forelesninger. Utdyping av mer speifikke emner vil bli gjennomgått på seminarer/kollokvier der studentene vil ha en mer sentral rolle. Arbeid på laboratoriet er en viktig del av emnet. En større del av laboratoriearbeidet vil bestå av ei prosjektoppgave der studentene selv skal være med i planleggingsprosessen, og der resultatene skal presenteres i form av en kort muntlig powerpointpresentasjon for heile studentgruppa og som en forskningsartikkel.
  • Læreren vil i stor grad være tilgjengelig for mer individuell veiledning, særlig i forbindelse skriving av forskningsartikkel.
  • Utvalgte kapitlet i "Taiz & Zeiger (6.utg.) Plant Physiology and Development" og i tillegg vil det bli delt ut oversiktsartikler.
  • BOT130
  • Avsluttende skriftlig eksamen på 3 timer teller 2/3. Vitenskapelig artikkel levert som et gruppearbeid teller 1/3. Alle deleksamener må være bestått for å bestå emnet.
  • Ekstern sensor benyttes til å vurdere den skriftlige eksamenen og den vitenskapelige artikkelen.
  • Muntlig presentasjon av vitenskapelig artikkel.
  • Emnet gis siste gang i høstparallellen 2023
  • Det vil bli gitt om lag 26 timer forelesning, 24 timer seminarer/kollokvier og 50 timer laboratorium arbeid. I tillegg vil studentene få individuell veiledning i å presentere resultatene sine i form av en powerpointpresentasjon for heile studentgruppa og en rapport fra prosjektarbeidet skrevet som en forskningsartikkel.
  • Realfag