Course code VU-PPUV210

VU-PPUV210 Utforsking av vitensentre - II

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Merethe Frøyland
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Emnet gis etter behov.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5 maksimum 25.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparalellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: Ansatte ved vitensentrene som har deltatt på Utforsking av vitensenterne.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kjernen i studiet er studentens planlegging, gjennomføring og refleksjon av et praktisk-pedagogisk utviklingsarbeid på et vitensenter. Kurset skal gå over to fysiske samlinger og en virtuell samling hvor studenten skal planlegge et utviklingsarbeid som skal være grunnlag for obligatorisk oppgave og vurdering. Under samlingene diskuteres relevant litteratur som knyttes til utviklingsprosjektet gjennom erfaringsutveksling og veiledning fra lærere og medstudenter.
Læringsutbytte:

Kunnskaper:
Studenten skal kunne planlegge, gjennomføre endringstiltak på interaktive utstillinger ved eget vitensenter.

Studenten skal kunne planlegge og gjennomføre en plan for endring i museets praksis når det gjelder utstillingsarbeid.

Studenten skal videre kunne begrunne prosessen med teori.

Ferdigheter:
Studenten skal kunne identifisere og gjennomføre potensielle endringer ved eget vitensenter med hovedvekt på vitensentrets interaktive installasjoner og interne utstillingspraksis.

Generelle kompetanser:  
Studenten skal erfare hvordan små endringer på vitensentrets installasjoner kan bidra til økt forståelse i realfag hos publikum og elever.

Læringsaktiviteter:

- Praksis- og handlingsbasert

- Erfaringsbasert

- Opplevelsesbasert

- Samarbeidsbasert

- IKT-basert, opplæring og arbeidsliv.

Læringsstøtte:
Studentene er organisert i prosjektgrupper som støttes med veiledning.
Pensum:

Ritchhart, R.,Church, M. & Morrison, K. (2011). Making thinking visible. San Francisco CA, USA: Jossey-Bass A Wiley Imprint.

Andre forslag til litteratur deles ut ved studiestart. Litteraturen skal totalt ha et omfang på ca 500 sider.

Forutsatte forkunnskaper:
Ingen, fortrinnsrett for de som har deltatt på første kurs, men andre kan også delta men da må de sørge for å oppdatere seg på forrige kurs
Anbefalte forkunnskaper:
PPU eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:

1. Plan for prosjektet (individuell eller gruppebasert).

2. 80 % obligatorisk oppmøte

Vurderingsordning:

Vitensenterdidaktisk prosjektarbeid med refleksjoner fra eget utviklingsarbeid (individuell eller gruppebasert).

Prosjektarbeidet avtales nærmere med deltakerne, både når det gjelder innhold og form.

Sensor:
Ekstern sensor sensurerer alle oppgaver.
Merknader:
Kurset er spesielt tilpasset pedagogisk ansatte på vitensenter som jobber tett på praksis.
Normert arbeidsmengde:
Ca 450 timer.
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.
Undervisningstid:
Samlinger: ca 50 timer
Feltarbeid: ca 70 timer
Obligatoriske oppgaver, egenstudier og eksamensarbeid: 330 timer.
Eksamensdetaljer: :