Detaljer om emnet VU-PPNF240

VU-PPNF240 Naturfagutdanning for bærekraftig utvikling

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Emneansvarlige: Iren Øvre Abrahamsen
Medvirkende: Elise Bergli, Linda Helén Godager
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig.  
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Undervisning starter i januarblokk  og fortsetter i vårparallell og juniblokk. Eksamen i juniblokk.
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: Lærere som følger KFK Naturfag 2 for 8. - 13. trinn tildelt gjennom Udir.
Emnets innhold:
Modulen omhandler utdanning for bærekraftig utvikling og vil ta for seg temaer fra fysikk, kjemi og biologi som naturlig hører hjemme i naturfagsundervisning for bærekraftig utvikling. Fagets innhold vil ta utgangspunkt i gjeldende læreplaner i naturfag 8-13 trinn.
Læringsutbytte:

Ved endt kurs skal studenten: 

  • Ha et godt grunnlag for å undervise i bærekraftig utvikling. 
  • Kjenne til relevante demonstrasjoner og praktiske øvelser innenfor bærekraftig utvikling.
Læringsaktiviteter:
Emnet har nettforelesninger og samlinger. Det er tre fysiske samlinger på NMBU, Ås, hvor hver samling er på 5 dager. Mellom samlingene vil det være ukentlige nettforelesninger. Studentene vil måtte arbeide med oppgaver fra bøker og obligatoriske oppgaver underveis mellom samlingene.
Læringsstøtte:
I tillegg til 3 samlinger á 5 dager på NMBU, Ås vil det bli gitt forelesning/oppfølging via nett. Aktuelle beskjeder og dokumenter vil bli formidlet via Canvas. I tillegg vil faglærere være tilgjengelig på telefon, epost, e.l.
Pensum:
Relevant litteratur vil bli oppgitt i informasjon som blir sendt ut før semesterstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Matematikk R1, S2 eller tilsvarende eller minimum 20 studiepoeng fra lærerutdanning. Grunnleggende forkunnskaper i kjemi, fysikk og biologi, tilsvarende naturfag 1 og naturfag 2 (høst). 
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:

Oppmøte på samlingene - 3 samlinger á 5 dager er obligatorisk. 80 % oppmøte kreves.

Det vil i tillegg bli obligatoriske oppgaver underveis.

Vurderingsordning:
Obligatoriske innleveringsoppgaver må være godkjent for å få karakter i emnet. Didaktisk oppgave må være godkjent. Det er en avsluttende skriftlig eksamen på 3,5 timer med karakter A - F, ståkarakterer A - E.
Sensor:
Ekstern sensor skal sammen med fagansvarlig delta ved utforming av eksamensoppgave og sensorveiledning. Eksamensbesvarelser leveres anonymt og sensureres av fagansvarlig. Utenom dette gjelder rutiner for bruk av sensor ved Fakultet for realfag og teknologi, samt rutiner og reglement gjeldende for NMBU.
Normert arbeidsmengde:
Samlinger og eksamen: 28 timer per samling - til sammen 84 timer. Fast nettbasert forelesning/oppfølging, 2 timer per uke - til sammen 32 timer. Obligatoriske innleveringer, 2 timer per uke (i gjennomsnitt) - til sammen 20 timer. Selvstudium 310 timer. Tilsammen ca. 450 timer.
Opptakskrav:
Realfag.
Undervisningstid:
Samlinger og eksamen: 28 timer per samling - til sammen 84 timer. Fast nettbasert forelesning/oppfølging, 2 timer per uke - til sammen 32 timer.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått