Course code VU-PPNF220

VU-PPNF220 Videreutdanning i naturfag 2 - Fysikk - Del 2

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Ole Mathis Opstad Kruse
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig.  
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Undervisning starter i januarblokk  og fortsetter i vårparallell og juniblokk. Eksamen i juniblokk.
Første gang: Studieår 2018-2019
Siste gang: 2019V
Fortrinnsrett: Lærere som følger KFK Naturfag 2 for 8. - 13. trinn tildelt gjennom Udir.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet fortsetter med å ta for seg temaer innen fysikken, og dekker fagområder som ikke ble dekket i Naturfag 1. For noen fagområder vil vi gå dypere enn i Naturfag 1, men faglig nivå vil fortsatt være på Fysikk 1 nivå. Temaer som blir tatt opp er atom- og kjernefysikk, elektrisitet, verdensrommet, kosmologi krefter og bevegelse.
Læringsutbytte:

Studentene skal

  • forstå aktuelle temaer på Fysikk 1 nivå
  • kunne løse oppgaver på Fysikk 1 nivå
  • kunne sette seg inn i ukjente fysikkfaglige problemstillinger
  • kunne undervise fysikkdelen av naturfagspensumet på en god og inspirerende måte.
Læringsaktiviteter:
Emnet har nettforelesninger og samlinger. Det er tre fysiske samlinger på NMBU, Ås, hvor hver samling er på 5 dager. Mellom samlingene er det nettforelesninger i Adobe Connect to timer per uke. Nettforelesningene er stort sett forelesning, men med mulighet til å komme med innspill underveis. Studentene vil måtte arbeide med oppgaver fra bøkene og obligatoriske oppgaver underveis mellom samlingene.
Læringsstøtte:
I tillegg til 3 samlinger á 5 dager på NMBU, Ås vil det bli gitt forelesning/oppfølging via Adobe Connect. Aktuelle beskjeder og dokumenter vil bli formidlet via Canvas. I tillegg vil faglærere være tilgjengelig på telefon, epost, Skype o.l.
Pensum:
Grimenes, A. A., Jerstad, P., Sletbak, B. 2016: Rom Stoff Tid - Fysikk forkurs. Kapittel 9 - 16.
Forutsatte forkunnskaper:
Matematikk R1, S2 eller tilsvarende eller minimum 20 studiepoeng fra lærerutdanning. Grunnleggende kjennskap til mekanikk (krefter, arbeid, effekt, energi mm.)
Obligatorisk aktivitet:

Oppmøte på samlingene - 3 samlinger á 5 dager er obligatorisk. 80 % oppmøte kreves.

Det vil i tillegg bli obligatoriske oppgaver underveis.

Vurderingsordning:
Obligatoriske innleveringsoppgaver må være godkjent for å få karakter i emnet. Det er en avsluttende skriftlig eksamen på 3,5 timer med karakter A - F, ståkarakterer A - E.
Sensor:
Ekstern sensor skal sammen med fagansvarlig delta ved utforming av eksamensoppgave og sensorveiledning. Eksamensbesvarelser leveres anonymt og sensureres av fagansvarlig. Utenom dette gjelder rutiner for bruk av sensor ved Fakultet for realfag og teknologi, samt rutiner og reglement gjeldende for NMBU.
Normert arbeidsmengde:
Samlinger og eksamen: 28 timer per samling - til sammen 84 timer. Fast nettbasert forelesning/oppfølging, 2 timer per uke - til sammen 32 timer Obligatoriske innleveringer, 2 timer per uke (i gjennomsnitt) - til sammen 20 timer Selvstudium 310 timer
Opptakskrav:
Realfag.
Undervisningstid:
Samlinger og eksamen: 28 timer per samling - til sammen 84 timer. Fast nettbasert forelesning/oppfølging, 2 timer per uke - til sammen 32 timer.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått