Course code VU-PPMD300

VU-PPMD300 Videreutdanning i matematikk - matematikkdidaktikk for lærere

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Martin Seland Ansnes
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Ingen antallsbegrensning
Undervises i periode:
Emnet har undervisning og eksamen i vårsemesteret. Emnet gis ved behov.
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: Lærere tatt opp under Kompetanse for kvalitet videreutdanning av lærere i matematikk i regi av Utdanningsdirektoratet.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnets innhold
  • Planlegging, gjennomføring og vurdering av og for læring, med utgangspunkt i læreplanverk og matematikkdidaktiske prinsipper og teorier.
  • Gjennomgang og utforsking av matematikkfagets tenke- og arbeidsmåter.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten

  • har kunnskap om matematikkdidaktiske prinsipper og teorier.
  • har kunnskap om læreplaner i matematikk rettet mot trinn 8-13.

Ferdigheter:

Kandidaten

  • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og skolens styringsdokumenter.
  • kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser.
  • kan bruke varierte arbeidsmetoder, tilpasse opplæringen, samt skape et motiverende læringsmiljø.

Generell kompetanse:

Kandidaten

  • kan med stor grad av selvstendighet reflektere over egen undervisningspraksis i matematikk, videreutvikle egen matematikkdidaktisk kompetanse og bidra til både kollegers og skolens utvikling.
  • kan formidle matematikkdidaktiske problemstillinger, muntlig og skriftlig.
Læringsaktiviteter:

Emnet er samlingsbasert med teoretisk gjennomgang og felles diskusjon og refleksjon.

Mellom samlingene skal studentene bruke teorien i praksis og reflektere rundt egen planlegging, gjennomføring og vurdering.

Læringsstøtte:
Foruten de fysiske samlingene blir informasjon og fagstoff samlet i Canvas. Canvas brukes også som plattform for kommunikasjon mellom student og faglærer og studentene imellom. Faglærer er også tilgjengelige på e-post. Det er mulig å få møter og veiledning med faglærer, fortrinnsvis etter avtale. Det er en frivillig kollokviegruppe på NMBU Ås en gang per uke.
Pensum:
Oversikt over kurslitteratur deles ut ved emnets start.
Forutsatte forkunnskaper:

Emnet er for lærere tatt opp under Kompetanse for kvalitet i regi av

Utdanningsdirektoratet, og krever fullført og godkjent lærerutdanning.

Anbefalte forkunnskaper:
.
Obligatorisk aktivitet:

De fysiske samlingene på Campus Ås er obligatoriske. 80 % oppmøte kreves.

Studentene skal prøve å sette teori ut i praksis mellom samlingene, og produsere

refleksjonsnotat/logg. Disse skal leveres inn og må være godkjent for å få karakter i emnet.

Det vil også inngå et prosjekt.

Vurderingsordning:
Det blir gitt én skriftlig eksamen i matematikkdidaktikk (2 timer).
Sensor:

Eksterne sensorer skal sammen med fagansvarlige delta ved utforming av eksamensoppgave og sensorveiledning.

Eksamensbesvarelser leveres anonymt og sensureres av fagansvarlige og eksterne sensorer.

Utenom dette gjelder rutiner for bruk av sensor ved Fakultet for realfag og teknologi, samt rutiner og reglement gjeldende for NMBU.

Merknader:
.
Normert arbeidsmengde:
Deltakelse på fysiske samlinger: 15 timer. Eget arbeid med utprøving av matematikkdidaktiske prinsipper i undervisning, prosjektarbeid, etc: 135 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:

5,0 studiepoeng mot VU-PPMD120, VU-PPMD220, VU-PPMD221, VUPPMD280, avhengig

av spesifikt faginnhold.

Undervisningstid:
Fysiske samlinger på Campus Ås 5 dager, totalt 15 timer.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått