Course code VU-PPMD280

VU-PPMD280 Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk; modul 4

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
15
Undervises i periode:
Vår.
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: For lærere i skolen.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
I matematikkdelen av kurset får studentene gjennomgått det viktigste om hvert tema i emnet gjennom forelesninger. Deretter får de oppgaver som omhandler de samme temaene. Det blir gitt oppgaver med siktemålet å forstå metoder og begreper samt å kunne anvende faget på aktuelle problemstillinger.  I didaktikkdelen av undervisningen skal studentene forstå hvordan elever lærer matematikk, og lære hvordan undervisningen i matematikk kan gjøres for å gi størst mulig læring for den enkelte elev.
Læringsutbytte:

Teoretisk forståelse av grunnleggende metodikk innen anvendt lineær algebra, utvalgte optimeringsproblemer og innsikt i praktiske anvendelser relatert til: - Numerisk løsning av likningssystemer - Vektorrom og lineærtransformasjoner - Diagonalisering og skifte av basis - Indreprodukter, lengde, ortogonalitet og indreproduktrom - Ortogonale projeksjoner og minste kvadraters metode - Singuærverdidekomposisjon. Aktuelle eksempler på anvendelser: - Optimering under bibetingelser - Lineær regresjon (Principal Component Regression, Ridge Regression, Weighted Least Squares, Partial Least Squares) - Dynamiske systemer - Lineær Programmering - Bildeanalyse - Økonomisk analyse.

I didaktikkdelen av kurset skal studentene: - Forstå elevers kognitive prosesser - Forstå affektive faktorer - Kunne undervisningsmetoder og arbeidsmåter - Forstå vurderingsprosessene i faget.

Læringsaktiviteter:

Undervisningen gis på campus Ås og inkluderer forelesninger, laboratorieøvelser uten og med egen klasse, regneøvelser og kollokvier. Egen veileder med faglig og didaktisk kompetanse vil lede kollokviearbeidet og øvelsene. Der vil det bli gitt støtte i det faglige arbeidet og lagt til rette for kontinuerlige faglige og didaktiske diskusjoner. I tillegg kommer egenstudier. Studiet er supplert med nettbaserte aktiviteter, med tilgang til en egen veileder gjennom studiet. 

Læringsstøtte:
Egen lærer tilgjengelig under regneøvelser, samt oppfølging i Fronter og på epost. 
Pensum:
Oppgis på forelesning og i Fronter. I tillegg kommer materiell utdelt i kurset.
Anbefalte forkunnskaper:

MATH111, MATH112,og MATH 13 eller MATH131, eller tilsvarende emner.

Dessuten grunnleggende ferdigheter i MATLAB eller en tilsvarende programpakke.

Obligatorisk aktivitet:

Oppmøte på kursdager er obligatorisk. 80 % oppmøte kreves.

To semesteroppgaver i matematikkdelen av kurset inngår i den langsgående evalueringen.

Muntlig presentasjon av didaktisk problemstilling.

Vurderingsordning:
Langsgående evaluering. Gjennomføring av to semesteroppgaver (40% vekt) + avsluttende skriftlig eksamen, 3.5 timer (60% vekt). Semesteroppgavene og avsluttende skriftlig eksamen er felles med eksamen i emnet MATH280.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:
.
Normert arbeidsmengde:

Teori (forelesninger og selvstudium): 250 timer.

Diskusjonsgrupper, øvinger, forberedelse til eksamen: 100 timer

Opptakskrav:
Kun for lærere i skolen.
Overlapp:
10 stp reduksjon mot Math260 og Math280
Undervisningstid:
To dagssamlinger i uken med forelesninger, kollokvier, og oppgaveregning.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått