Course code VU-PPMD220B

VU-PPMD220B Videreutdanning i matematikk 2: Anvendt lineær algebra og logikk med matematikkdidaktikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Martin Seland Ansnes
Medvirkende: Marte Bråtalien
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Hver vår
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40.
Undervises i periode:
Emnet har undervisning i januarblokk, vårparallell og juniblokk. Emnet har vurdering i juniblokk.
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: Lærere tatt opp under Kompetanse for kvalitet videreutdanning i matematikk i regi av Utdanningsdirektoratet.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
 • Matematikk: Numerisk løsning av likningssystemer, vektorrom og lineære transformasjoner, diagonalisering og skifte av basis, indreprodukter og indreproduktrom, norm og lengde, ortogonalitet. Formell logikk, mengdelære, boolsk algebra, algoritmer, rekursjon og matematisk bevisføring.
 • Matematikkdidaktikk: Gjennomgang og utforsking av matematikkfagets varierte tenke- og arbeidsmåter, med utgangspunkt i læreplaner, kompetansemål og prinsipper for god matematkkundervisning. Planlegging, gjennomføring og vurdering av og for læring, med utgangspunkt i matematikkdidaktiske prinsipper for god matematikkundervisning.  ¿

Tilpasset opplæring vil være integrert i det matematiske og matematikkdidaktiske innholdet i emnet.

Læringsutbytte:

Kunnskap

Studentene skal:

 • Kjenne til grunnbegreper og setninger fra teorien.
 • Kjenne til grunnleggende metodikk innen anvendt lineær algebra og utvalgte optimeringsproblemer
 • Ha kunnskap om matematikkdidaktiske prinsipper og teorier som sammen gir et variert repertoar av læringsstrategier samt arbeids- og vurderingsmetoder i matematikkfaget.
 • Ha kunnskap om læreplaner og kompetansemål i matematikk rettet mot trinn 8-13.

Ferdigheter

Studentene skal

 • Kjenne til grunnleggende metoder for løsning av likningssystemer, også numerisk.
 • Kunne bruke teorien til å løse anvendte problemer innen
  • Lineær regresjon (Principal Component Regression, Ridge Regression, Weighted Least Squares, Partial Least Squares)
  • Optimering under bibetingelser
  • Dynamiske systemer
  • Lineær programmering
  • Bildeanalyse
  • Økonomisk analyse
 • Kunne planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og skolens styringsdokumenter.
 • Kunne lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser.
 • Kunne bruke varierte arbeidsmetoder, tilpasse opplæringen, samt skape et motiverende og inkluderende læringsmiljø.
 • Kunne ta i bruk vurderingsformer som bidrar til å fremme læring i faget

Generell kompetanse

 • Studentene skal ved hjelp av kunnskap fra andre deler av matematikken kunne kunne bedømme gyldigheten av matematiske formuleringer av problemer og løsninger av disse.
 • Studentene skal kunne formidle logiske problemstillinger både muntlig og skriftlig
 • Studentene skal med stor grad av selvstendighet kunne reflektere over egen undervisningspraksis i matematikk, videreutvikle egen matematikkdidaktisk kompetanse gjennom faglitteratur, forskning og erfaring, og bidra til både kollegers og skolens utvikling.
 • Studentene skal kunne formidle matematikkdidaktiske problemstillinger, muntlig og skriftlig.
 • Studentene skal kunne orientere seg i, og forholde seg kritisk til, faglitteratur
Læringsaktiviteter:

Enveis forelesninger på nett og toveis nettøvinger ukentlig. 3 samlinger à 5 dager i løpet av semesteret på campus i Ås. Mellom samlingene er det i tillegg et tilbud om ukentlige regneøvinger på campus i Ås ved behov.

Teori i matematikkdidaktikk gjennomgås på samlinger. Mellom samlingene skal studentene bruke teorien i praksis.

I løpet av semesteret vil det være obligatoriske innleveringer i geometri og statistikk.

Læringsstøtte:

Foruten de fysiske samlingene og nettsamlingene blir informasjon og fagstoff samlet i Canvas. Canvas brukes også som plattform for kommunikasjon mellom student og faglærer og studentene imellom. Faglærere er også tilgjengelige på e-post. Det er mulig å få møter og veiledning med faglærere, fortrinnsvis etter avtale.

Det er en frivillig kollokviegruppe med hjelpelærer til stede på NMBU Ås en gang per uke.

Pensum:
 • Lay, D. C.; Lay, S. R. & McDonald, J. J.: Linear Algebra and Its Applications (Global Edition, 5th Edition). ISBN 9781292092232. Utvalgte kapitler.
 • Antonsen, R.: Logiske metoder. ISBN 9788215022741. Utvalgte kapitler.
 • NCTM (2014). Principles to actions: Ensuring mathematical success for all. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics. Utvalgte kapitler.
 • Olafsen, A. og Maugesten, M.: Matematikkdidaktikk i klasserommet, 2. utgave. ISBN 9788215025216. Første utgave kan også brukes.

I tillegg vil det deles ut artikler og annen tilleggslitteratur som også er pensum.

Forutsatte forkunnskaper:
 • Full fordypning i matematikk fra videregående (R2, 3MX, 3MN) eller tilsvarende, f.eks matematikkurs fra universitet eller høgskole.
 • Lineær algebra tilsvarende MATH131/MATH113 eller VU-PPMD120.
 • Generell didaktisk kunnskap tilsvarende lærerutdanning / PPU
Anbefalte forkunnskaper:
 • Videreutdanning i matematikk 1: VU-PPMD110 + VU-PPMD120
 • Videreutdanning i matematikk 2 høst: VU-PPMD210
Obligatorisk aktivitet:

De fysiske samlingene på campus i Ås har krav om 80 % oppmøte.

Det vil være ukentlige innleveringer i matematikk. Det vil også være en lengre innleveringsoppgave i matematikk som vil være en del av sluttvurderingsgrunnlaget.

Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen i logikk i samling 2 og skriftlig eksamen i lineær algebra i samling 3 (begge eksamener på 3,5 timer) i tillegg til semesteroppgave i matematikkdidaktikk, med følgende vekting: 1/3 logikk, 1/3 lineær algebra, 1/3 matematikkdidaktikk.
Sensor:

Ekstern sensor skal sammen med fagansvarlig delta ved utforming av eksamensoppgave og sensorveiledning.

Eksamensbesvarelser leveres anonymt og sensureres av fagansvarlige og eksterne sensorer.

Utenom dette gjelder rutiner for bruk av sensor ved Fakultet for realfag og teknologi, samt rutiner og reglement gjeldende for NMBU.

Normert arbeidsmengde:
Deltakelse på fysiske samlinger: 90 timer. Nettforelesninger ca 2 timer per uke i 13 uker: 25 timer. Eget arbeid med oppgaveregning, innleveringsoppgaver, etc: 335 timer. Totalt 450 timer. Om lag 28 timer per uke.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
10 studiepoeng mot MATH280. 5 studiepoeng mot VU-PPMD220A
Undervisningstid:
Fysiske samlinger i Ås 15 dager, totalt 90 timer. Forelesninger på nett 13 uker ca 2 timer, totalt 25 timer. Til sammen 115 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått