Detaljer om emnet VU-PPMD210

VU-PPMD210 Videreutdanning i matematikk 2: Geometri og statistikk med matematikkdidaktikk

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Emneansvarlige: Joakim Skogholt
Medvirkende: Marte Bråtalien, Ole Mathis Opstad Kruse
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Hver høst.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40.
Undervises i periode:
Emnet har undervisning i augustblokk og høstsemesteret. Emnet har vurdering i høstemesteret.
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: Lærere tatt opp under Kompetanse for kvalitet videreutdanning i matematikk i regi av Utdanningsdirektoratet.
Emnets innhold:
 • Statistikk: Kombinatorikk, grunnleggende sannsynlighetsregning. Diskret og kontinuerlige stokastiske variabler. Fordelinger og fordelingsfunksjoner. Et utvalg vanlige statistiske fordelinger. Hypotesetesting, konfidensintervaller og prediksjon med tolkning. Lineær regresjon.
 • Geometri: Euklidsk geometri (trekanter, sirkler, kjeglesnitt), samt egenvalgt pensum til prosjektoppgave.
 • Matematikkdidaktikk: Planlegging, gjennomføring og vurdering av og for læring, med utgangspunkt i læreplaner, kompetansemål og matematikkdidaktiske prinsipper. Gjennomgang og utforsking av matematikkfagets varierte tenke- og arbeidsmåter, med fokus på utforsking, motivasjon og mestring, matematiske diskusjoner og elevmedvirkning knyttet til undervisning og utvikling av matematisk kompetanse. Pedagogisk bruk av IKT i planlegging, gjennomføring og vurdering. 

Tilpasset opplæring vil være integrert i det matematiske og matematikkdidaktiske innholdet i emnet.

Læringsutbytte:

Kunnskap

 • Studentene skal kjenne til grunnbegreper og setninger fra teorien innen kombinatorikk og statistikk.
 • Studentene skal ha kunnskap om matematikkdidaktiske prinsipper og teorier som sammen gir et variert repertoar av arbeids- og vurderingsmetoder i matematikkfaget.
 • Studentene skal ha kunnskap om læreplaner og kompetansemål i matematikk rettet mot trinn 8-13.

Ferdigheter

Studentene skal

 • Beherske algebraiske metoder for å beskrive og regne på geometriske størrelser.
 • Beherske metoder for kombinatoriske utregninger og sannsynlighetsregning på fordelinger og fordelingsfunksjoner, inkludert ekte og uekte integraler over fordelingsfunksjoner.
 • Kunne gjennomføre hypotesetester, beregne konfidensintervaller for utvalgte testobservatorer.
 • Kunne planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og skolens styringsdokumenter.
 • Kunne lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser.
 • Kunne bruke varierte arbeidsmetoder, tilpasse opplæringen, samt skape et motiverende og inkluderende læringsmiljø.
 • Kunne anvende IKT for å fremme god læring og vurderingspraksis i matematikk.

Generell kompetanse

 • Studentene skal kunne formidle teori fra geometri, kombinatorikk og statistikk og kunne formulere problemer og løsninger fra disse temaene matematisk - både muntlig og skriftlig.
 • Studentene skal kunne reflektere over egen undervisningspraksis i matematikk, videreutvikle egen matematikkdidaktisk kompetanse gjennom faglitteratur, forskning og erfaring, og bidra til både kollegers og skolens utvikling.
 • Studentene skal kunne formidle matematikkdidaktiske problemstillinger, muntlig og skriftlig.
 • Studentene skal kunne orientere seg i, og forholde seg kritisk til, faglitteratur.
Læringsaktiviteter:

Enveis forelesninger på nett og toveis nettøvinger ukentlig. 3 samlinger à 5 dager i løpet av semesteret på campus i Ås. Mellom samlingene er det i tillegg et tilbud om ukentlige regneøvinger på campus i Ås.

Prinsipper i matematikkdidaktikk gjennomgås i hovedsak på samlinger. Mellom samlingene skal studentene bruke prinsippene i praksis og reflektere over dette. 

I løpet av semesteret vil det være obligatoriske innleveringer i geometri, statistikk og matematikkdidaktikk.

Læringsstøtte:

Foruten de fysiske samlingene og nettsamlingene blir informasjon og fagstoff samlet i Canvas. Canvas brukes også som plattform for kommunikasjon mellom student og faglærer og studentene imellom. Faglærere er også tilgjengelige på e-post. Det er mulig å få møter og veiledning med faglærere, fortrinnsvis etter avtale.

Det er en frivillig kollokviegruppe med hjelpelærer til stede på NMBU Ås en gang per uke.

Pensum:
 • Miller, I. og Miller, M.: John E. Freund's Mathematical Statistics with Applications (Pearson New International Edition, 8th Edition). ISBN 9781292025001. Utvalgte kapitler.
 • NCTM (2014). Principles to actions: Ensuring mathematical success for all. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics. Utvalgte kapitler
 • Anbefalt støttelitteratur:
  • Olafsen, A. og Maugesten, M.: Matematikkdidaktikk i klasserommet, 2. utgave. ISBN 9788215025216. Første utgave kan også brukes.

I tillegg vil det deles ut artikler og annen tilleggslitteratur som også er pensum.

Forutsatte forkunnskaper:
 • Full fordypning i matematikk fra videregående (R2, 3MX, 3MN) eller tilsvarende, f.eks matematikkurs fra universitet eller høgskole.
 • Kalkulus tilsvarende VU-PPMD110 (videreutdanning i matematikk 1, høst) eller MATH111 + MATH112.
 • Generell didaktisk kunnskap tilsvarende lærerutdanning/PPU
Anbefalte forkunnskaper:
Videreutdanning i matematikk 1 ved NMBU: VU-PPMD110 + VU-PPMD120
Obligatorisk aktivitet:

De fysiske samlingene på campus i Ås har krav om 80 % oppmøte.

Det vil jevnlig være innleveringer i matematikk. I tillegg vil det være én lengre oppgave i geometri.

Studentene skal sette utvalgt matematikkdidaktisk teori ut i praksis mellom samlingene, og produsere refleksjonsnotater (korte innleveringer) basert på sine erfaringer. Disse skal leveres inn og må være godkjent for å få karakter i emnet. Ett av refleksjonsnotatene vil omhandle pedagogisk bruk av IKT i matematikk. 

Vurderingsordning:
Kurset har langsgående vurdering. Geometridelen av kurset vektes 1/3 med langsgående vurdering, mens statistikkdelen teller 2/3 av karakteren. Det blir en 3,5 timers skriftlig eksamen i statistikk. 
Sensor:

Ekstern sensor skal sammen med fagansvarlig delta ved utforming av eksamensoppgave og sensorveiledning.

Eksamensbesvarelser sensureres av fagansvarlig.

Utenom dette gjelder rutiner for bruk av sensor ved Fakultet for realfag og teknologi, samt rutiner og reglement gjeldende for NMBU.

Merknader:
.
Normert arbeidsmengde:
Deltakelse på fysiske samlinger: 90 timer. Nettforelesninger ca 3 timer per uke i 13 uker: 40 timer. Eget arbeid med oppgaveregning, innleveringsoppgaver, etc: 320 timer. Totalt 450 timer. Om lag 28 timer per uke.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
.
Undervisningstid:
Fysiske samlinger i Ås 15 dager, totalt 90 timer. Forelesninger på nett 13 uker ca 3 timer, totalt 40 timer. Til sammen 130 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått