Course code VU-PPMD114

VU-PPMD114 Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk; modul 3 del 2

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
15
Undervises i periode:
Høst
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: For lærere i skolen.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Beskrivende statistikk. Grunnleggende sannsynlighetsregning, betinget sannsynlighet, diskrete og kontinuerlige tilfeldige variable, forventning og varians. Kovarians, korrelasjon og uavhengighet. Estimering, konfidensintervall og hypotesetesting. Z-tester og T-tester. Enkel lieær regresjon. Enveis variansanalyse. Kjikvadrattesting. Bruk av statistisk programvare (Minitab og/eller R).
Læringsutbytte:
Studentene skal lære de grunnleggende ideene i statistikk og i analyse av data. De skal bli kjent med forutsetninger for, og bruk av de vanligste statistiske metodene som brukes for å gjøre slutninger om generelle populasjoner, eksempelvis innenfor dyreriket eller planteriket, på grunnlag av tilfeldige utvalg fra populasjonen. Studentene sakl bli i stand til å bruke slike metoder på enkle problemstillinger i sitt studium og senere i yrkeslivet. Via oppgaver, obligatoriske og frivillige, med reelle problemstillinger og data, skal studentene vise at de har nådd målsettingen i kurset. De skal forstå viktigheten av å ha gode data for å kunne trekke konklusjoner fra en undresøkelse, og de skal kunne stille spørsmål til publiserte resultater og vurdere holbarheten av disse. Man lærer å gjennomføre enkle statistiske analyser. Studentene skal lære å vurdere resultater og resultatpresentasjoner fra ulike undersøkelser på en kritisk måte.
Læringsaktiviteter:

Undervisningen gis på campus Ås og gjennom internett, og inkluderer forelesninger, laboratorieøvelser uten og med egen klasse, regneøvelser og kollokvier. Egen veileder med faglig og didaktisk kompetanse vil lede kollokviearbeidet og øvelsene. Der vil det bli gitt støtte i det faglige arbeidet og lagt til rette for kontinuerlige faglige og didaktiske diskusjoner. I tillegg kommer egenstudier. Studiet er supplert med nettbaserte aktiviteter, med tilgang til en egen veileder gjennom studiet. 

Læringsstøtte:
Egen lærer tilgjengelig under regneøvelser, samt oppfølging i Fronter og på epost. 
Pensum:
Oppgis på forelesning og i Fronter. I tillegg kommer materiell utdelt i kurset.
Anbefalte forkunnskaper:
MATH100 eller MATH111, eller tilsvarende
Obligatorisk aktivitet:
Det vil være flere obligatoriske oppgaver som studentene må levere og få godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Studenter som tar kurset om igjen grunnet stryk, må levere oppgaver på nytt.
Vurderingsordning:
0.75 timers flervalgsprøve midt i semesteret. 3.5 timers skriftlig eksamen i eksamensperioden, også denne vil være helt eller delvis bestående av flervalgsoppgaver. Midtsemesterprøven teller 20%, slutteksamen teller 80%. Eksamenene er felles med eksamenene i emnet STAT100.
Sensor:
Det brukes ekstern sensor i kurset til gjennomgang av eksamensoppgaver og til å vurdere 25 tilfeldig valgte besvarelser for kalibrering av evalueringen dersom avsluttende eksamen inneholder andre typer oppgaver enn flervalgsoppgaver.
Merknader:
Emnet gjennomføres i samarbeid med Solve Sæbø ved IKBM.
Normert arbeidsmengde:
Strukturert arbeids- og undervisningstid 180 timer teori, 150 timer oppgaveløsning.
Opptakskrav:
Kun for lærere i skolen.
Overlapp:
STAT100: 10 stp
Undervisningstid:

Forelesninger: 56 timer 

Regneøvinger, kollokvier: 100 timer

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått