Course code VU-PPMD113

VU-PPMD113 Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk; modul 3 del 1

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Margrethe Naalsund
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
15
Undervises i periode:
Høst
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: For lærere i skolen.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Matematikkdelen av emnet består av to deler - Lineær algebra: Lineære likningssystemer, Gauss eliminasjon, inverse matriser, determinanter, basiser, komplekse tall, egenverdier og egenvektorer. Anvendelser på enkle differensiallikninger. Lineære differensiallikninger: Første og andreordens lineære differensiallikninger, trigonometriske Fourier rekker, enkle lineære partielle differensiallikninger. I didaktikkdelen av undervisningen skal studentene forstå hvordan elever lærer matematikk, og lære hvordan undervisningen i matematikk kan gjøres for å gi størst mulig læring for den enkelte elev.
Læringsutbytte:

Studentene skal

1. tilegne seg grunnleggende begreper og setninger i teorien

2. beherske standardmetoder i lineær algebra og for løsning av lineære differensiallikninger

3. kunne nytte disse kunnskapene og ferdighetene til å løse enkle anvendte problemer

4. forstå elevers kognitive prosesser

5. forstå affektive faktorer

6. kunne undervisningsmetoder og arbeidsmåter

7. forstå vurderingsprosessene i faget

Pensum:
Oppgis på forelesning og i Fronter. I tillegg kommer materiell utdelt i kurset.
Anbefalte forkunnskaper:
MATH111 og MATH112, eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Oppmøte på kursdager er obligatorisk. 80 % oppmøte kreves. Muntlig presentasjon av didaktisk problemstilling.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen 3,5 time som er felles med eksamen i emnet MATH113.
Sensor:
Sensor vil bli brukt til å fastlegge vurderingsgrunnlaget, vurderingskriterier, vanskelighetsgrad, omfang av pensum m.m., og vil være med å vurdere et utvalg av kandidatene. 
Normert arbeidsmengde:
Strukturert arbeids- og undervisningstid 180 timer teori, 150 timer oppgaveløsning.
Opptakskrav:
Kun for lærere i skolen.
Overlapp:

MATH130 eller MATH131: 5 stp

Math113: 10 stp

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått