Course code VU-PPMD113

VU-PPMD113 Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk; modul 3 del 1

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
15
Undervises i periode:
Høst
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: For lærere i skolen.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Matematikkdelen av emnet består av to deler - Lineær algebra: Lineære likningssystemer, Gauss eliminasjon, inverse matriser, determinanter, basiser, komplekse tall, egenverdier og egenvektorer. Anvendelser på enkle differensiallikninger. Lineære differensiallikninger: Første og andreordens lineære differensiallikninger, trigonometriske Fourier rekker, enkle lineære partielle differensiallikninger. I didaktikkdelen av undervisningen skal studentene forstå hvordan elever lærer matematikk, og lære hvordan undervisningen i matematikk kan gjøres for å gi størst mulig læring for den enkelte elev.
Læringsutbytte:

Studentene skal

1. tilegne seg grunnleggende begreper og setninger i teorien

2. beherske standardmetoder i lineær algebra og for løsning av lineære differensiallikninger

3. kunne nytte disse kunnskapene og ferdighetene til å løse enkle anvendte problemer

4. forstå elevers kognitive prosesser

5. forstå affektive faktorer

6. kunne undervisningsmetoder og arbeidsmåter

7. forstå vurderingsprosessene i faget

Læringsaktiviteter:

Undervisningen gis på campus Ås og inkluderer forelesninger, laboratorieøvelser uten og med egen klasse, regneøvelser og kollokvier. Egen veileder med faglig og didaktisk kompetanse vil lede kollokviearbeidet og øvelsene. Der vil det bli gitt støtte i det faglige arbeidet og lagt til rette for kontinuerlige faglige og didaktiske diskusjoner. I tillegg kommer egenstudier. Studiet er supplert med nettbaserte aktiviteter, med tilgang til en egen veileder gjennom studiet. 

Læringsstøtte:
Egen lærer tilgjengelig under regneøvelser, samt oppfølging i Fronter og på epost. 
Pensum:
Oppgis på forelesning og i Fronter. I tillegg kommer materiell utdelt i kurset.
Anbefalte forkunnskaper:
MATH111 og MATH112, eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:

Oppmøte på kursdager er obligatorisk. 80 % oppmøte kreves.

Muntlig presentasjon av didaktisk problemstilling.

Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen 3,5 time som er felles med eksamen i emnet MATH113.
Sensor:
Sensor vil bli brukt til å fastlegge vurderingsgrunnlaget, vurderingskriterier, vanskelighetsgrad, omfang av pensum m.m., og vil være med å vurdere et utvalg av kandidatene. 
Normert arbeidsmengde:
Strukturert arbeids- og undervisningstid 180 timer teori, 150 timer oppgaveløsning.
Opptakskrav:
Kun for lærere i skolen.
Overlapp:

MATH130 eller MATH131: 5 stp

Math113: 10 stp

Undervisningstid:

Forelesninger: 100 timer 

Regneøvinger og kollokvier: 84 timer

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått