Course code VU-PPMD110

VU-PPMD110 Videreutdanning i matematikk 1 - kalkulus med matematikkdidaktikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Iren Øvre Abrahamsen, Martin Seland Ansnes
Medvirkende: Marte Bråtalien, Ole Mathis Opstad Kruse
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen og har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: Lærere tatt opp under Kompetanse for kvalitet i regi av Utdanningsdirektoratet.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kalkulus: elementære funksjoner (lineære og kvadratiske funksjoner, polynom, trigonometriske funksjoner, eksponential- og logaritmefunksjoner) og inverse funksjoner, parametrisering av kurver. Beregning av areal og buelengde. Grenser og kontinuitet, derivasjon, partiellderivasjon, gradient og retningsderivert, anvendelser av den deriverte, funksjonsdrøfting, linearisering, optimering. Lagrange-multiplikatorer. Riemannintegralet og grunnleggende integrasjonsteknikker. Anvendelser av det bestemte integralet. Multiple integraler, kurveintegral. Rekker og rekkeutvikling. Vektorer i planet og i rommet. Numeriske algoritmer for bestemmelse av nullpunkter og inverse funksjonsverdier, numerisk integrasjon. Grafisk fremstilling av funksjoner og numerisk utregning ved hjelp av enkel programmering.

Matematikkdidaktikk: Brekke om diagnostisk undervisning og misoppfattelser, Pólyas problemløsningsstrategi, IKT i matematikkundervisningen.

Læringsutbytte:

Kalkulus:

  • Tilegne seg grunnbegreper og setninger fra teorien
  • Beherske standardmetoder for å analyser og operere med funksjoner av én og flere variable.
  • Kunne benytte seg av disse kunnskapene og ferdighetene til å løse enkle anvendte problemer, også ved hjelp av numeriske metoder og enkel programmering.

Matematikkdidaktikk:

  • Sette seg inn i den definerte teorien for emnet, reflektere over den og bruke denne i egen undervisning.
Læringsaktiviteter:

Enveis forelesninger på nett og toveis nettøvinger ukentlig. 3 samlinger à 5 dager i løpet av semesteret på campus i Ås. Mellom samlingene er det i tillegg et tilbud om ukentlige regneøvinger på Campus Ås ved behov. Teori i matematikkdidaktikk gjennomgås på samlinger. Mellom samlingene skal studentene bruke teorien i praksis og skrive ned sine refleksjoner over dette.

I løpet av semesteret vil det være obligatoriske innleveringer i kaklulus.

Læringsstøtte:
Foruten de fysiske samlingene og nettsamlingene blir informasjon og fagstoff samlet i Canvas. Canvas brukes også som plattform for kommunikasjon mellom student og faglærer og studentene imellom. Faglærere er også tilgjengelige på e-post. Det er mulig å få møter og veiledning med faglærer, fortrinnsvis etter avtale. Det er en kollokviegruppe med hjelpelærer til stede på NMBU Ås en gang per uke.
Pensum:
  • Weir & Hass: Thomas' Calculus, 13th edtition in SI units. ISBN 9781292089799. 12. utgave kan også brukes.
  • Olafsen, A. og Maugesten, M.: Matematikkdidaktikk i klasserommet, 2. utgave. ISBN 9788215025216. Første utgave kan også brukes.

I tillegg vil det deles ut artikler og annen tilleggslitteratur som også er pensum.

Forutsatte forkunnskaper:
Full fordypning i matematikk fra videregående (R2, 3MX, 3MN) eller tilsvarende, f.eks. matematikkurs fra universitet eller høgskole.
Anbefalte forkunnskaper:
Forutsatte forkunnskaper friskt i minne.
Obligatorisk aktivitet:

De fysiske samlingene på campus i Ås er obligatoriske. 80 % oppmøte kreves.

Det blir gitt innleveringsoppgaver i matematikk gjennom hele semesteret, totalt 10 stykker. Én lengre oppgave skal leveres inn. Totalt må 8 av 10 være godkjent for å få karakter i emnet.

I matematikkdidaktikk skal studentene sette teori ut i praksis mellom samlingene, og produsere refleksjonsnotat/logg. Disse skal leveres inn og må være godkjent for å få karakter i emnet.

Vurderingsordning:
Det blir gitt en skriftlig eksamen i kalkulus på semesterets siste samling. Denne eksamenen vil være på 3,5 timer.
Sensor:
Ekstern sensor skal sammen med fagansvarlig delta ved utforming av eksamensoppgave og sensorveiledning. Eksamensbesvarelser leveres anonymt og sensureres av fagansvarlig. Utenom dette gjelder rutiner for bruk av sensor ved Institutt for matematiske realfag og teknolig, samt rutiner og reglement gjeldende for NMBU.
Merknader:
.
Normert arbeidsmengde:
Deltakelse på fysiske samlinger: 90 timer. Nettforelesninger ca 2 timer per uke i 13 uker: 25 timer. Eget arbeid med oppgaveregning, innleveringsoppgaver, etc: 335 timer. Til sammen 450 timer, om lag 20 timer per uke.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
.
Undervisningstid:
Fysiske samlinger i Ås 15 dager, totalt 90 timer. Forelesninger på nett 13 uker ca 2 timer, totalt 25 timer. Til sammen 115 timer.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått