Course code VU-PPMD101

VU-PPMD101 Videreutdanning i matematikk 1 - Envarialbel kalkulus og statistikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Ole Mathis Opstad Kruse
Medvirkende: Martin Seland Ansnes
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Senter for etter- og videreutdanning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet har undervisning i høstsemesteret og eksamen i høstsemesteret og i vårsemesteret.
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: Lærere tatt opp under Kompetanse for kvalitet i regi av Utdanningsdirektoratet.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet er sammensatt av tre hovedelementer - envariabel kalkulus, innføring i statistikk og matematikkdidaktikk.

Envariabel kalkulus inneholder temaer som: Grunnleggende algebra, elementære funksjoner, inverse funksjoner, grenser og kontinuitet, derivasjon, anvendelser av derivert, analyse av funksjoner og grafer, linearisering, optimering, Riemannintegralet og grunnleggende integrasjonsteknikker, rekker og rekkeutvikling, vektorer i planet og rommet, numeriske algoritmer for bestemmelse av nullpunkter, numerisk integrasjon, numerisk løsning av enkle differensiallikningerog analytisk løsning av separable differensiallikninger.

For statistikkdelen gis det to alternative gjennomføringer. Det grunnleggende løpet er for dem uten statistikk fra før av og innholder temaer som: Beskrivende statistikk, grunnleggende sannsynlighetsregning, betinget sannsynlighet, diskrete og kontinuerlige tilfeldige variable, forventning og varians. Kovarians, korrelasjon og uavhengighet, estimering, konfidensintervall og hypotesetesting. Z-tester og T-tester, enkel lineær regresjon, enveis variansanalyse, Kjikvadrattesting og bruk av statistisk programvare (MATLAB og R). For dem som har STAT100 eller tilsvarende grunnleggende statistikkurs fra før av kan man følge et alternativt løp som inneholder temaer som: Kombinatorikk, sannsynlighetsregning, diskrete og kontinuerlige tilfeldige variable, forventning, momenter og momentfunksjoner, spesielle sannsynlighetsfordelinger, punktestimering, konfidensintervaller og hypotesetesting, lineær regresjon, multippel lineær regresjon, modellbygging, residualanalyse og modellvalidering.

I matematikkdidaktikk gis det undervisning i temaer som innføring i begrep og tankemåter (Skemp og Kilpatric), bruk av Geogebra og løsningsstrategier.

Læringsutbytte:

Studentene skal

  • tilegne seg grunnleggende begreper og setninger i teorien
  • beherske standardmetoder for å analysere og operere med funksjoner av en variabel
  • kunne nytte disse kunnskapene og ferdighetene til å løse enkle anvendte problemer.
  • kunne gjennomføre enkle statistiske anlyser
  • kunne vurdere resultater og presentasjonen av disse
Læringsaktiviteter:

Emnet har nettforelesninger og samlinger. Det er tre fysiske samlinger på NMBU, Ås, hvor hver samling er på 5 dager. Mellom samlingene er det nettforelesninger i Adobe Connect to timer per uke. Det er også et tilbud om en nettbasert spørretime.

Samlingene består av forelesninger i matematikk og didaktikk, regneøvinger og veiledning. Nettforelesningene er stort sett forelesning, men med mulighet til å komme med innspill underveis.

Studentene vil måtte arbeide mye med regneoppgaver fra bøkene, samt obligatoriske oppgaver og eksamensoppgaver.

Læringsstøtte:

Foruten de fysiske samlingene og nettsamlingene i Adobe Connect blir informasjon og fagstoff samlet i Fronter. Det opprettes Facebookgrupper som brukes som kommunikasjon mellom studentene og studenter og lærere. Videre er faglærer tilgjengelig for spørsmål på epost. Det er også mulig å få møter og veiledning med faglærer, fortrinnsvis etter avtale.

Det er en kollokviegruppe med hjelpelærer til stede på NMBU Ås en gang per uke.

Pensum:
  • Weir & Hass: Thomas' Calculus, 13th edtition in SI units. ISBN 9781292089799. 12. utgave kan også brukes
  • Løvås, G.: Statistikk for universiteter og høgskoler, 3. utgave. ISBN 9788215018072. 2. utgave kan også brukes. (for grunnleggende løp i statistikk).
  • * Miller & Miller: John E. Freund's Mathematical Statistics with Applications, 8th edition. 6. og 7. utgave går også bra.
  • * Mendenhall & Sincich: A Second Course in Statistics: Pearson New International Edition: Regression Analysis. ISBN9781292042909.
  • Olafsen, A. og Maugesten, M.: Matematikkdidaktikk i klasserommet, 2. utgave. ISBN 9788215025216. Første utgave kan også brukes.

* Dette er bøker for det alternative løpet i statistikk.

I tillegg vil det deles ut artikler og annen tilleggslitteratur som også vil være pensum.

Forutsatte forkunnskaper:
Full fordypning i matematikk fra videregående (R2, 3MX, 3MN) eller tilsvarende, f.eks matematikkurs fra universitet eller høgskole.
Anbefalte forkunnskaper:
MATH100 eller andre grunnleggende innføringskurs i matematikk fra universitet eller høgskole.
Obligatorisk aktivitet:

De fysiske samlingene på NMBU Ås er obligatoriske. 80 % oppmøte kreves.

Det vil bli gitt obligatoriske oppgaver hver uke, totalt ca 13 oppgaver, 10 obligatoriske oppgaver må være godkjent for å få karakter i faget.

Vurderingsordning:

Eksamen vil være delt i to deler, som hver teller like mye.

Skriftlig eksamen i envariabel kalkulus vil bli gitt på siste samling i semesteret. Denne eksamenen vil være på 3,5 timer.

Skriflig eksamen i statistikkdelen av pensum vil bli gitt på første samling i vårsemesteret. Denne eksamenen vil være på 3,5 timer.

Begge de skriftlige eksamnene kan inneholde elementer av matematikkdidaktikk.

Sensor:

Ekstern sensor skal sammen med fagansvarlig delta ved utforming av eksamensoppgave og sensorveiledning.

Eksamensbesvarelser leveres anonymt og sensureres av fagansvarlig.

Utenom dette gjelder rutiner for bruk av sensor ved Institutt for matematiske realfag og teknolig, samt rutiner og reglement gjeldende for NMBU.

Merknader:
.
Normert arbeidsmengde:

Deltakelse på fysiske samlinger:90 timer Nettforelesninger 2 timer per uke i ca 13 uker: 25 timer Eget arbeid med oppgaveregning, obliger ++: 335 timer (ca 20 timer per uke)

Totalt: 450 timer.

Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
7,5 studiepoeng med MATH111.
Undervisningstid:
Fysiske samlinger på Ås 3 uke á 5 dager - 90 timer Nettsamlinger 13 uker á ca 2 timer - 25 timer Totalt - 115 timer.
Eksamensdetaljer: To skriftlige eksamener: A - E / Ikke bestått