Course code VU-PPFN200

VU-PPFN200 Faglig fordypning i naturbruk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Kristian Bergersen
Medvirkende: Erling Krogh
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig, i to år.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5 - maximun 15 deltakere.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen og har undervisning/vurdering i høstparallellen og vårparallellen.
Første gang: Studieår 2020-2021
Siste gang: 2023V
Fortrinnsrett: Lærere tildelt Faglig fordypning fra Udir.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Faglig fordypning i naturbruk skal tilrettelegge for å fordype seg i fagspesifikke temaer i naturbruk. Det er sentralt å se de fagspesifikke temaene i sammenheng med læreplanverket og naturbruksyrkene. Videre legges det opp til at deltagerne får utvikle egen yrkesdidaktiske virksomhet gjennom aksjonslæring, og ved å støtte seg til ulike læringsteorier og yrkesdidaktiske prinsipper. 

Naturbruk: Nyere forskning og praksis innen produksjon, tjenester, aktiviteter og digitale hjelpemidler i naturbruksnæringene. Trender i naturbuksnæringene og kompetansebehovet nå og i framtiden.

Læreplananalyse: De faglige fordypningstemaene knyttes til læreplananalyse gjennom metodikken for omvendt læreplanarbeid. Relevante læreplaner innenfor naturbruksprogrammet og den overordnende delen av læreplanen står sentralt sammen med analyse av valgte temaer/arbeidsoperasjoner i naturbruk.

Aksjonslæring: Utviklingsarbeid i undervisningen ved å implementere nytt innhold, praksis og/eller teknologi. Gjennomgående strategi er systematisk planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og refleksjon.

Læringsformer og yrkesdidaktikk: Ulike læringsteoretiske perspektiver og yrkesdidaktiske prinsipper settes i sammenheng med læringsoppgaver og læringsaktiviteter i naturbruksutdanningen og i naturbruksyrket. 

Læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om et fagspesifikt tema innen naturbruk i bredde og dybde 
 • har kunnskap om anvendelse av læringsteorier og yrkesdidaktiske teorier i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og utviklingsprosjekter
 • har kunnskap om tilpasset undervisning i sammensatte elevgrupper
 • har kunnskap om digitale læremidler og digitale læringsressurser relevant for naturbruk
 • har kunnskap om naturbrukets utvikling i samfunnet og det fagspesifikke temaets samfunnsrelevans
 • har kunnskap om aksjonslæringsstrategier og utviklingsarbeid i undervisning

Ferdigheter

Studenten:

 • kan gjennomføre kvalifikasjonsanalyse av arbeidsoppgaver og aktiviteter i naturbruk og knytte dette til relevante kompetansemål og overordnet del av læreplanen
 • kan bruke sin yrkes- og yrkesdidaktiske kompetanse i systematisk utviklingsarbeid, og planlegge, begrunne og dokumentere tiltak og prosesser 
 • kan lede læringsprosesser for sammensatte elevgrupper i et skole-nærings-samarbeid
 • kan anvende digitale læremidler og digitale læringsressurser, og lede lærings- og utviklingsprosesser der digitale læremidler eller læringsressurser er en sentral rammefaktor

 Generell kompetanse

Studenten:

 • kan vise innsikt og evne til kritisk refleksjon i arbeid med faglig innhold i undervisning, digitale ressurser, praksis og utviklingsprosesser
 • kan reflektere over egen læring og behov for å utvikle egen kompetanse
 • kan lede refleksjonsprosesser i en elevgruppe og blant kollegaer
 • kan dokumentere og formidle lærings- og utviklingsprosesser
 • kan vise kreativitet i tilrettelegging for læring og utvikling av undervisning
 • kan vise ansvarlighet i planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av undervisning og utviklingsarbeid
Læringsaktiviteter:
Emnet omfatter 3 samlinger á 2 dager. To av samlingene lokaliseres på NMBU, mens én samling er desentralisert på en av deltagerskolene. Mellom samling 1 og 2 legges det opp til hospitering i bedrift eller skole på min 3 dager. Dette krever et samarbeid mellom deltager og yrkesutøvere i naturbuksnæringen, eller samarbeid med annen skole. Mellom samling 2 og 3 skal deltagerne planlegge, gjennomføre og dokumentere utviklingsarbeid etter aksjonslæringsstrategi i egen undervisningsvirksomhet. Det legges opp til stor grad av studentinvolvering gjennom samtale, erfaringsdeling og refleksjon.
Læringsstøtte:
Studentene veiledes tett under samlingene. I samling 1 vil dette spesielt være knyttet til valg av fordypningstema, vurdering av nåsituasjon og valg av tiltak i egen undervisningsvirksomhet og hospiteringsløsninger. I samling 2 veiledes studentene spesielt ved bearbeidelse av erfaringer fra hospitering og planlegging av utviklingsarbeid i egen undervisning. I tredjesamling vil veiledningen fokusere på formidling av eget aksjonslæringsprosjekt og hvordan håndtere implikasjonene dette gir for videre undervisningspraksis. Mellom samlingene gis det nettbasert veiledning.
Pensum:
Pensum blir gitt ved semesterstart.
Forutsatte forkunnskaper:

Godkjent lærerutdanning og undervisningskompetanse i naturbruk.

Faglige ledere og instruktører i bedrift, som har kompetanse som er ledd i å dekke kompetansekravet etter § 4-3 i lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, har også anledning til å delta i emnet.

Obligatorisk aktivitet:
Oppmøte på samlingene - 3 samlinger á 2 dager er obligatorisk. 80 % oppmøte kreves. Det vil i tillegg være én obligatoriske innlevering og krav om hospitering på skole eller bedrift tre dager mellom 1. og 2. samling. Videre er det krav om erfaringsdeling, dvs. at deltakerne må videreformidle enkeltdeler av faginnholdet til lærerkollegaer ved skolen hvor han/hun jobber.
Vurderingsordning:
Eksamen er muntlig og vurderes med bestått/ikke bestått. 
Sensor:
Ekstern sensor har vurderingssamtale med gruppen som har utført og levert utviklingsprosjekt. Vurderingen vil være bestått eller ikke bestått.
Normert arbeidsmengde:
Strukturert arbeidstid: 248 timer. I tillegg: 60 timer egeninnsats med skriftlige innleveringer og 67 timer selvstudium.
Undervisningstid:
24 timer forelesninger og 24 timer øvinger under fysiske samlinger. 200 timer planlegging, gjennomføring og evaluering av utviklingsprosjekt.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: Bestått/ Ikke bestått