Course code VU-JUS150

VU-JUS150 Landbruksjuridiske emner

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Einar Bergsholm
Medvirkende: Karen Eg Taraldrud, Helen Elisabeth Elvestad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Senter for etter- og videreutdanning
Frekvens: Etter behov
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimum: 40 deltakere
Undervises i periode:
Januar - juni 2018 (vår 2018)
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: Førstemann til mølla.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Enten man vil det eller ikke må vi forholde oss til juss. På alle livsområder møter vi rettsregler som i større eller mindre grad gjelder for det arbeid som skal utføres. Slik er det også for landbrukssektoren. Ansatte må ha kjennskap til relevant juss for å kunne løse oppgavene på en lovlig måte. Dette kurset tar sikte på å gi offentlige ansatte i landbruksforvaltningen en dypere juridisk forståelse for hvordan rettsspørsmål skal løses. For å få til dette må det både fokuseres på hvilken rolle jussen har i vårt samfunn, og hvordan ulike lovbestemmelser skal tolkes i en konkret rettslig kontekst. Kurset vil derfor ha én hoveddel som handler om alminnelig rettslære, og én hoveddel der spesiallovgivning innenfor landbrukssektoren nærmere omtales. Første hoveddel blir gjennomgått på første samling. Her møter vi temaer om blant annet forholdet mellom jus og politikk, avtalers plass i rettslivet og litt om den norske statsforfatning. I tillegg gis det en oversikt over juridisk metode og forvaltningsrett. På den andre samlingen legges det mest vekt på spesiell landbruksrett. Med dette menes for eksempel juss knyttet til konsesjonslov, jordlov, odelslov, regler om produksjonstilskudd, samt spørsmål som oppstår i skjæringspunktet mellom privatrett og offentlig rett.
Læringsutbytte:

Etter bestått kurs skal deltakerne ha kunnskap om følgende landbruksjuridiske emner:

- forholdet mellom jus og politikk

- juridisk metode og rettskildelære

- avtalerettens plass i rettsystemet

- landbruksforvaltningsrett

- forholdet mellom offentlig rett og privatrett

- konsesjonsloven

- odelsrett og åseterett

- jordloven

- naturmangfoldloven

- oversikt over reglene for produksjonstilskudd

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og gruppearbeid.
Læringsstøtte:

Veiledning underveis med oppgavene.

Læringsplatformen Canvas.

Pensum:
  • Johs. Andenæs: Innføring i rettsstudiet (2002), Cappelen akademisk
  • Thor Falkanger: Landbruksrett (2013), Universitetsforlaget
  • Morten Walløe Tvedt: Lærebok i forvaltningsrett, Gyldendal eller
  • Sunniva Bragdø-Ellenes, Terje Abusland: Forvaltningsrett i et nøtteskal, Gyldendal

I tillegg vil relevante artikler og utdrag fra andre bøker brukes som lærestoff til kurset.

Forutsatte forkunnskaper:
GSK eller relevant realkompetanse
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på samlingenene og innlevering av kursoppgave etter 1. samling.
Vurderingsordning:
Prosjektoppgave med innlevering i etterkant av 2. samling. 
Sensor:
Ekstern sensor
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse. Mulig å søke opptak på grunnlag av realkompetanse.
Undervisningstid:

2 samlinger à 3 dager.

Gruppearbeid.

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått - E / Ikke bestått