Course code VU-EIE363

VU-EIE363 Prosjektutvikling, kalkyler og risiko, master

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Terje Holsen
Studiepoeng: 7.5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Annet. Avhengig av markedet
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Etter behov
Første gang: Studieår 2016-2017
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

- Avsluttende modul for Eiendomsutviklerstudiet kan tas av de kandidater som har bestått de tre forutgående modulene. Man trekker tråder tilbake til de forutgående moduler, samt går spesifikt inn på temaer som kompletterer eiendomsutviklerstudiet til et helhetlig studium:

- Prosjektanalyse i praksis

- Strategier for effektivt tomtesøk

- Tomtebankstrategier

- Modeller for verdsetting av eiendom til utbyggingsformål

- Ulike risiki ved eiendomsutvikling

- Due diligence-prosesser ¿ teknisk, juridisk og finansiell

- Bruk av konsulenter/rådgivere i planprosessen.

- Avtaleslutning og kontraktsinngåelse for utviklingsprosjekter, herunder også om forward-   kontrakter og andre relevante standardkontrakter, herunder avtaletolkning og forvaltningsrett

- Selskaps- og eiendomsrettslig organisering av utviklingsprosjekter

- Finansiering og entrepriserett for utviklingsprosjekter

- Skatt- og avgiftsmessige forhold for eiendomsutvikling

Modulen avsluttes med levering av en prosjektoppgave der studentene skal vise at de kan anvende sine teoretiske kunnskaper på et selvvalgt praktisk case. Studentene skal selv avgrense problemstillinger, planlegge gjennomføring av oppgaven, velge forskningsmetode, fremskaffe nødvendige datamateriale og analysere data.

Læringsutbytte:
Studenten skal etter gjennomført emne ha kunnskap innen prosjektutvikling, kalkyle og risikovurdering av eiendomsutviklingsprosjekter, samt ferdighet til å anvende denne kunnskapen på et konkret prosjekt og demonstrere ferdigheten i form av en akademisk tilfredsstillende prosjektoppgave på master-nivå, som også demonstrerer evne til å sette sammen enkeltkunnskap til en mer kompleks enhet.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger på samlinger, selvstudium og prosjektoppgave
Læringsstøtte:
Veiledning under samlingene
Pensum:

Geltner, D. M., Miller, N. G., Clayton, J. & Eichholtz, P. (2013). Commercial real estate: analysis & investments. 3. utg. International Student Edition: OnCourse Learning. 826 s.

Røsnes, A. E. & Kristoffersen, Ø. R. (red.). (2014). Eiendomsutvikling i tidlig fase: erverv, stiftelse og utnyttelse av eiendom til bygging og byutvikling. Oslo: Senter for eiendomsfag. 303 s.

Anbefalt tilleggslitteratur:

Miles, M. E., Berens, G. L., Eppli, M. J. & Weiss, M. A. (2007). Real estate development : principles and process. 4 utg. Washington, D.C.: Urban Land Institute. 669 s.

Forutsatte forkunnskaper:
Erfaring fra eiendomsbransjen
Obligatorisk aktivitet:
80 % frammøte til strukturert undervisning.
Vurderingsordning:
O - Oppgave
Sensor:
Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbesvarelsene fra alle eksaminandene. Samtaler om emnets innhold og gjennomføring er fast tema under sensurkonferanse.
Normert arbeidsmengde:
225 timer
Overlapp:

Ja

5 p reduksjon EIE310;

2,5 p reduksjon VU-EIE254,

2,5 p reduksjon VU-EIE261,

2,5 p reduksjon VU-EIE361

Undervisningstid:
24 t forelesninger fordelt på to samlinger a to dager
Eksamensdetaljer: :