Course code VU-EIE270

VU-EIE270 Eiendomsforståelse for planbehandlere og arealplanleggere

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Terje Holsen
Studiepoeng: 7.5
Ansvarlig fakultet: Senter for etter- og videreutdanning
Frekvens: Emnet holdes etter behov.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
.
Undervises i periode:
Undervisning og vurdering både høst og vår.  
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: .
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Hva er eiendom/eiendomsutvikling?

 • Ulike typer eiendom - segmenter og kategorier
 • Juridiske rammer
 • En eiendoms verdikjede, bl.a. forholdet mellom forvaltning og utvikling av eiendom
 • Begreper og uttrykk i verdikjeden
 • Ulike typer eiendomsutvikling
 • Grunnleggende eiendomsøkonomiforståelse

Aktører, roller og oppgaver

 • Indre og ytre eiendomsbransje
 • Eiendomsbransjen vs. byggebransjen
 • Rådgivere

Eiendom som:

 • Samfunnsobjekt
 • Finansielt investeringsobjekt
 • Utleieobjekt
 • Bruksobjekt

Eiendomsprosjekter

 • Hva er et eiendomsprosjekt?
 • Eiendomsmarkedsanalyse som basis for arbeidet med utviklingsprosjekt
 • Prosjektanalyse i praksis
 • Risiko og risikohåndtering ved eiendomsutvikling
 • Prosjektbudsjettering, herunder budsjettoppbygging, enkeltelementene i budsjettet, vurdering av samlede prosjektkostnader og betydningen av risikopremie
 • Selskaps- og eiendomsrettslig organisering av utviklingsprosjekter

Forhandling, samspill og samhandling

 • Handlingsrommet i eiendomsutvikling vs. arealplan
 • Muligheter for «vinn-vinn»-saker
 • Ressursbruk ¿ hva skaper effektive prosesser som gir ønsket resultat for alle parter
 • Hva kan private og offentlige eiendomsutviklere om offentlig plansaksbehandling
Læringsutbytte:

Studentene skal etter å ha fullført studiemodulen ha tilegnet seg en bredere forståelse av eiendom og en eiendoms verdikjede. By- og tettstedsutvikling skjer gjennom et samspill mellom på den ene siden offentlig planlegging og regulering, og privat og offentlig eiendomsutvikling på den andre siden, der det er nødvendig med gjensidig respekt for de ulike ståstedene.

Målsettingen er dermed å gjøre deltakerne mer kjent med forretningsområdet eiendomsutvikling (både bolig- og næringseiendom), markedene og dets aktører og dynamikk, samt myndighetenes og makroøkonomiens rolle i hvordan markedet fungerer.

Læringsaktiviteter:
To heldagssamlinger (tre + to dager) ¿ forelesninger, diskusjoner og noe gruppearbeid. Selvstudium.
Læringsstøtte:
Veiledning under samlingene.
Pensum:
 • Miles, Mike E., Netherton, Laurence M., Schmitz, Adrienne (eds.) (2015). Real Estate Development ¿ Principles and Process. 5th Edition. Urban Land Institute. 400 s. (kun deler av boken er pensum) 
 • Røsnes, August E. og Kristoffersen, Øystein R. (2014). Eiendomsutvikling i tidlig fase ¿ revidert utgave. Oslo: Senter for eiendomsfag. 302 s.
 • Røsnes, August E. (2014). Ord og uttrykk innen eiendomsutvikling. Oslo: Senter for eiendomsfag 78 s.
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2014). Grad av utnytting: beregnings- og måleregler. Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kompetanse innen arealplanlegging. Erfaring fra offentlig eller privat arealplanlegging.
Anbefalte forkunnskaper:
Som forutsatte forkunnskaper.
Obligatorisk aktivitet:
75 % oppmøte på samlingene.
Vurderingsordning:
Skriftlig, individuell hjemmeoppgave (prosjektoppgave).
Sensor:
Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbesvarelsene fra alle eksaminandene. Samtaler om emnets innhold og gjennomføring er fast tema under sensurkonferanse.
Merknader:
.
Normert arbeidsmengde:
225 timer, fordelt på 30 timer forelesninger, 8 timer veiledede øvinger og 187 timer selvstudium.
Opptakskrav:
Deltakere må ha generell studiekompetanse, alternativt godkjenning av realkompetanse etter søknad.
Overlapp:
2,5 stuidepoengsreduksjon mot EIE310.
Undervisningstid:
Blir oppgitt ved emnestart.
Eksamensdetaljer: Skriftlig, individuell hjemmeoppgave: A - E / Ikke bestått