Course code VU-EIE263

VU-EIE263 Prosjektutvikling, kalkyler og risiko, bachelor

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Sølve Bærug
Studiepoeng: 7.5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Annet. Avhengig av markedet.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Etter behov.
Første gang: Studieår 2016-2017
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
- Avsluttende modul for Eiendomsutviklerstudiet kan tas av de kandidater som har bestått de tre forutgående modulene. Man trekker tråder tilbake til de forutgående moduler, samt går spesifikt inn på temaer som kompletterer eiendomsutviklerstudiet til et helhetlig studium: - Prosjektanalyse i praksis - Strategier for effektivt tomtesøk - Tomtebankstrategier - Modeller for verdsetting av eiendom til utbyggingsformål - Ulike risiki ved eiendomsutvikling - Due diligence-prosesser ¿ teknisk, juridisk og finansiell - Bruk av konsulenter/rådgivere i planprosessen. - Avtaleslutning og kontraktsinngåelse for utviklingsprosjekter, herunder også om forward- kontrakter og andre relevante standardkontrakter, herunder avtaletolkning og forvaltningsrett - Selskaps- og eiendomsrettslig organisering av utviklingsprosjekter - Finansiering og entrepriserett for utviklingsprosjekter - Skatt- og avgiftsmessige forhold for eiendomsutvikling Modulen avsluttes med levering av en prosjektoppgave der studentene skal vise at de kan anvende sine teoretiske kunnskaper på et selvvalgt praktisk case. Studentene skal selv avgrense problemstillinger, planlegge gjennomføring av oppgaven, velge forskningsmetode, fremskaffe nødvendige datamateriale og analysere data.
Læringsutbytte:
Studenten skal etter gjennomført emne ha kunnskap innen prosjektutvikling, kalkyle og risikovurdering av eiendomsutviklingsprosjekter, samt ferdighet til å anvende denne kunnskapen på et konkret prosjekt og demonstrere ferdigheten i form av en akademisk tilfredsstillende prosjektoppgave på bachelor-nivå.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger på samlinger, selvstudium og prosjektoppgave.
Læringsstøtte:
Veiledning under samlingene.
Pensum:

Geltner, D. M., Miller, N. G., Clayton, J. & Eichholtz, P. (2013). Commercial real estate: analysis & investments. 3. utg. International Student Edition: OnCourse Learning. 826 s.

Røsnes, A. E. & Kristoffersen, Ø. R. (red.). (2014). Eiendomsutvikling i tidlig fase: erverv, stiftelse og utnyttelse av eiendom til bygging og byutvikling. Oslo: Senter for eiendomsfag. 303 s.

Anbefalt tilleggslitteratur:

Miles, M. E., Berens, G. L., Eppli, M. J. & Weiss, M. A. (2007). Real estate development : principles and process. 4 utg. Washington, D.C.: Urban Land Institute. 669 s.

Forutsatte forkunnskaper:
Erfaring fra eiendomsbransjen.
Obligatorisk aktivitet:
80 % frammøte til strukturert undervisning.
Vurderingsordning:
O - Oppgave.
Sensor:
Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbesvarelsene fra alle eksaminandene. Samtaler om emnets innhold og gjennomføring er fast tema under sensurkonferanse.
Normert arbeidsmengde:
225 timer.
Overlapp:

Ja

5 p reduksjon EIE310;

2,5 p reduksjon VU-EIE254,

2,5 p reduksjon VU-EIE261,

2,5 p reduksjon VU-EIE361

Undervisningstid:
24 t forelesninger fordelt på to samlinger a to dager.
Eksamensdetaljer: :