Course code VU-EIE262

VU-EIE262 Eiendom og jus

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Terje Holsen, Terje Holsen
Studiepoeng: 7.5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Tilbys ved behov
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
.
Undervises i periode:
Vår 2018-høst 2018
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: .
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Studiemodulen vil gi både kunnskap om ulike former for offentlig styring som eieren møter i eiendoms verdikjede, og kunnskap om vesentlige privatrettslige regler for en eier. Studiemodulen gir med andre ord kunnskap om forhold som spiller inn i samhandlingen med andre aktører, både offentlige og private.

Eieren møter offentlig styring gjennom planmyndigheten og ulike plannivåer, planprosess og ved gjennomføring. Modulen vil gi en grundig gjennomgang av plan- og bygningsloven med fokus på planprosesser og de ulike aktørenes roller i denne (med fokus på område- og detaljplan), herunder oppbygging av kommunen og fylkeskommunen administrativt og politisk, kompetanse og myndighet m.m.Temaer som hensynssoner, tolkning og dispensasjon fra plan, ROS- analyse, konsekvensutredning og innsigelser blir gjennomgått. Videre vil modulen ta for seg relevante temaer ved plangjennomføring, slik som rekkefølgekrav, utbyggingsavtaler -  inngåelse og konsekvenser, vegloven, konsesjon, urbant jordskifte og ekspropriasjon, matrikulering, anleggseiendom, tinglysning, rettsvern og dokumentavgift.

Det vil også gis en innføring i hvilke tiltak knyttet til eksisterende eiendom som er søknadspliktige.

Modulen tar også opp vesentlige rettsregler i forhold mellom private, slik som servitutter og løsningsretter, odelsrett ved eiendomstranformasjon, forurensing, avvikling av husleieforhold og eiermodeller til bolig.

Modulen vil også gi en kort innføring i rettskildelære.

Læringsutbytte:
Studentene skal etter å ha fullført studiemodulen forstå hvordan ulik lovgivning slår inn i ulike faser i en eiendoms livssyklus. Studenten skal videre ha kunnskap om plan- og bygningsloven samt de vesentligste andre lover som eiendomsaktører må forholde seg til, enten en arbeider med eiendomsutvikling, planlegger byggproduksjon, har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold, eller har ansvar for kjøp eller salg.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger på samlinger, selvstudium og prosjektoppgave
Læringsstøtte:
Veiledning under samlingene
Pensum:

Plan- og bygningsloven av 2008

Bjaaland, M. R. & Nielsen, J.-E. (2009). Eiendomsprosjekter. [Oslo]: Cappelen Akademisk forlag. 270 s.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (2014). Grad av utnytting: beregnings- og måleregler. [Oslo]: Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tilgjengelig fra: http://www.regjeringen.no/upload/KMD/BOBY/Grad_av_utnytting.pdf (lest 26. juni 2014).

Røsnes, A. E. & Kristoffersen, Ø. R. (red.). (2014). Eiendomsutvikling i tidlig fase: erverv, stiftelse og utnyttelse av eiendom til bygging og byutvikling. Oslo: Senter for eiendomsfag. 303 s.

Salvesen, F., Haugrønning, B., Jensen, R. H., Medalen, T. & Wøhni, A. (2011). Planlegging, vern og utbygging : en introduksjon til plan- og bygningsloven. Revidert utgave 2011. [Oslo]: [Redaksjonsgruppen]. Tilgjengelig fra: http://www.pblintro.no/ (lest 26. juni 2014).

Salvesen, F., Wøhni, A., Meel, B., Joys, C., Gussgard, G., Evensen, J. E., Holt, J., Jensen, R. H. & Askjer, T. O. (2012). Planlegging og gjennomføring av reguleringsplaner. Hefte 2. Oslo: Norsk Eiendom. Tilgjengelig fra: http://www.pblintro.no/ (lest 26. juni 2014).

Forutsatte forkunnskaper:
Erfaring fra eiendomsbransjen
Anbefalte forkunnskaper:
VU-EIE-276 Eiendom fra A til Å, eller tilsvarende
Obligatorisk aktivitet:
80 % frammøte til strukturert undervisning.
Vurderingsordning:
Eksamen består av en skriftlig oppgave. Langsgående vurdering, Bestått/ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbesvarelsene fra alle eksaminandene. Samtaler om emnets innhold og gjennomføring er fast tema under sensurkonferanse.
Normert arbeidsmengde:
225 timer
Opptakskrav:
GSK, ev. individuell realkompetansevurdering.
Overlapp:

Ja

2,5 p reduksjon JUS220

2,5 p reduksjon JUS320

2,5 p reduksjon VU-EIE252

2,5 p reduksjon VU-EIE253

Undervisningstid:

36 t forelesninger fordelt på to samlinger a tre dager

12 timer veiledede øvinger

Eksamensdetaljer: :