Course code VU-DAI220

VU-DAI220 Dyreassisterte intervensjoner på gård

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Ingeborg Amalie Pedersen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 13 for oppstart av kurs, maksimum 20
Undervises i periode:
Høstparallell
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: Studenter som har tatt introkurset ved NMBU.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Innføring i begreper, definisjoner og de ulike arbeidsfelt innen helsefremmende arbeid med husdyr.

Innføring i helsefremmende og forebyggende arbeid, om hvordan jobbe helsefremmende.

Innføring i teorier og virkningsmekanismer i dyreassisterte intervensjoner

Innføring i dyreatferd og velferd, sosialisering av dyr og læringsteori

Innføring i valg av art og individ, risikovurdering, hvordan planlegge og dokumentere en dyreassistert intervensjon

Innføring i samhandling og kommunikasjon mellom mennesker, og mellom mennesker og dyr

Innføring i viktige elementer av konteksten intervensjonen foregår i.

Innføring i kunnskapsbasert praksis, sammenhengen mellom teori og praksis

Innføring i aktuelle aktører i feltet, om hvordan jobbe tverrfaglig

Læringsutbytte:

Etter gjennomført kurs skal studenten:

Kunnskaper  

 • Beskrive og forklare begreper, definisjoner og de ulike arbeidsfelt innen dyreassisterte intervensjoner på gård
 • Forstå begrepene helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Ha kjennskap til aktuell vitenskapelig dokumentasjon, teorier og virkningsmekanismer innen dyreassisterte intervensjoner på gård
 • Ha kunnskap om dyrenes egenskaper og kommunikasjonsformer, atferd og reaksjonsmønstre for dyreassisterte intervensjoner på gård
 • Forstå kravene til kompetanse og gjennomføring av dyreassisterte aktiviteter eller terapi
 • Ha kunnskap om hva en dyreassistert intervensjon består av og hvilke aktiviteter som kan inngå

Ferdigheter  

 • Kunne planlegge en dyreassistert intervensjonen tilpasset en brukergruppe
 • Kunne velge riktig dyreart, individ og aktivitet til intervensjonen, og vurdere viktige faktorer for gjennomføring og utbytte av denne
 • Kunne forberede og trene dyret til oppgaver i dyreassisterte intervensjoner
 • Kunne arbeide kunnskapsbasert, og ha evne til å finne fram og vurdere tilgjengelig litteratur innen feltet

Generell kompetanse  

 • Forstå betydningen av å ivareta brukerens interesser ved dyreassisterte intervensjoner
 • Forstå betydningen av å ivareta dyrets velferd ved trening og arbeid med dyreassisterte intervensjoner
 • Forstå rollen som tilrettelegger for intervensjonen og hva det innebærer av ansvar for god kommunikasjon med bruker, ansvar for dyr og sikkerhet ved gjennomføring
 • Kjenne til aktører i feltet og ha evne til tverrfaglig samarbeid om prosjekter
 • Være bevisst etiske dilemmaer ved dyreassisterte intervensjoner.
Læringsaktiviteter:
Forelesning, demonstrasjoner, gruppearbeid, praksisoppgave og selvstudium
Læringsstøtte:
Individuelle veiledning ved praksisoppgave og semesteroppgave. Canvas
Pensum:
Oppgis ved semesterstart
Forutsatte forkunnskaper:
Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner
Anbefalte forkunnskaper:
Landbruksfaglig og/eller helsefaglig/pedagogisk kompetanse
Obligatorisk aktivitet:
Forelesning, demonstrasjon, utferd, gjennomføring av praksis og gruppearbeid.
Vurderingsordning:
Semesteroppgave. Bestått, ikke bestått
Sensor:
Ekstern sensor ved vurdering av semesteroppgave
Merknader:

Studenter som har tatt tilsvarende introkurs ved andre læresteder (f.eks UiA) kan bli tatt opp hvis det er

ledig plass

Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Overlapp:
Ingen
Undervisningstid:
Samlingsbasert, 6 dager
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått