Course code VU-APL380

VU-APL380 Regionalplanlegging og byutvikling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Gunnar Ridderstrøm
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Avhenger av tilstrekkelig antall påmeldte.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimalt 25 deltakere
Undervises i periode:
November 2016 - juni 2017
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: <p>Førstemann til mølla.</p><p>Målgruppe er definert i brosjyre og nettoppslag.</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Undervisningen foregår over tre samlinger. Kurset er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, selvstudium og gruppearbeid . Gruppearbeid og nødvendig feltarbeid foregår under hver samling, og de som skal ta eksamen leverer tre oppgaver, en mellom hver samling og en i etterkant av siste samling. Kurset er tilpasset folk i arbeid. Deltakerne får anledning til å knytte reelle problemstillinger fra egen arbeidsplass til noe av hjemmearbeidet. Deltakerne vil bli særlig godt kjent med Moss. Kurset gir en oversikt over og innføring i sentrale metoder for bærekraftig byutvikling. Kursets formål er å vise konkrete arbeidsmetoder for integrering av problemstillinger på tvers av det regionale, kommunale og lokale, og på tvers av sektorer. Kurset vil ta for seg sentrale temaer og problemstillinger på tvers av disse nivåene og vil ha fokus på konkrete arbeidsmetoder og prosesser som sikrer samordning og samarbeid vertikalt og horisontalt i offentlig forvaltning.
Læringsutbytte:

Etter kurset skal deltakerne kunne:

  • Identifisere de sentrale problemstillingene, aktørene og temaene knyttet til bærekraftig byutvikling på regionalt, kommunalt og lokalt nivå
  • Identifisere de viktigste politiske, faglige og økonomiske systemene for offentlig planlegging og forvaltning.
  • Forstå de offentlige styringsmekanismene på regionalt, kommunalt og lokalt nivå.
  • Forstå private aktørers tenke- og arbeidsmåter i byutviklingen, og konsekvenser for mulighetene til å arbeide mot en bærekraftig by.
  • Anvende relevante teorier, metoder og verktøy for bærekraftig byutvikling
  • Håndtere de viktigste metodene for planlegging og forvaltning på regionalt, kommunalt og lokalt nivå.
Læringsaktiviteter:

Forelesninger

Gruppearbeid

Feltarbeid

Læringsstøtte:
Veiledning underveis med oppgaver, både mindre gruppeoppgaver på samlingene og de tre hjemmeoppgavene som gjelder som eksamen.
Pensum:

Kombinasjon av teori og kasus studie, kapitler fra bøker og diverse artikler (både akademiske og populærvitenskapelige). Detaljert pensum blir avklart i god tid før oppstart av kurset.

Studentene får innføring i Canvas som del av kurset.

Forutsatte forkunnskaper:
Minst to års relevant arbeidserfaring.
Anbefalte forkunnskaper:
Kunnskaper på minimum bachelornivå innen relevant fagfelt.
Obligatorisk aktivitet:
63 timer totalt fordelt på 9 dager med samlinger (75 % obligatorisk).
Vurderingsordning:
Langsgående evaluering. Individuelt eller i gruppe, innlevering av 3 hjemmeoppgaver.
Sensor:
Intern og ekstern sensor evaluerer alle oppgaver.
Merknader:
Kurset retter seg mot planleggere i offentlig og privat sektor.
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:

Generell studiekompetanse.

Mulig å søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Undervisningstid:
63 timer totalt fordelt på 9 dager med samlinger (minst 75 % obligatorisk)
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått