Course code VU-APL380

VU-APL380 Regionalplanlegging og byutvikling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Gunnar Ridderström
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Gis ved behov.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks 25 deltakere.
Undervises i periode:
Januar - oktober 2014
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: "Førstemann til mølla". Målgruppe er definert i brosjyre og nettoppslag.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Undervisningen foregår over fire samlinger. Kurset er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, selvstudium og gruppearbeid . Gruppearbeid og nødvendig feltarbeid foregår under hver samling, og de som skal ta eksamen skal levere en prosjektoppgave. 

Kurset er tilpasset folk i arbeid. Deltakerne får anledning til å velge reelle problemstillinger fra egen arbeidsplass som tema for sine prosjektoppgaver. Deltakerne vil bli særlig godt kjent med Moss.

Kurset gir en oversikt over og innføring i sentrale metoder for bærekraftig byutvikling. Kursets formål er å vise konkrete arbeidsmetoder for integrering av problemstillinger på tvers av det regionale, kommunale og lokale, og på tvers av sektorer. Kurset vil ta for seg sentrale temaer og problemstillinger på tvers av disse nivåene og vil ha fokus på konkrete arbeidsmetoder og prosesser som sikrer samordning og samarbeid vertikalt og horisontalt i offentlig forvaltning. 

Læringsutbytte:

Etter kurset skal deltakerne kunne:

  • Identifisere de sentrale problemstillingene, aktørene og temaene knyttet til bærekraftig byutvikling på regionalt, kommunalt og lokalt nivå
  • Identifisere de viktigste politiske, faglige og økonomiske systemene for offentlig planlegging og forvaltning. 
  • Forstå de offentlige styringsmekanismene på regionalt, kommunalt og lokalt nivå. 
  • Forstå private aktørers tenke- og arbeidsmåter i byutviklingen, og konsekvenser for mulighetene til å arbeide mot en bærekraftig by. 
  • Anvende relevante teorier, metoder og verktøy for bærekraftig byutvikling
  • Håndtere de viktigste metodene for planlegging og forvaltning på regionalt, kommunalt og lokalt nivå. 
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid, feltarbeid.
Læringsstøtte:
Veiledning underveis med oppgaver, både mindre gruppeoppgaver på samlingene og prosjektoppgaven som gjelder som eksamen.
Pensum:

Kombinasjon av teori og kasus studie, kapitler fra bøker og diverse artikler (både akademiske og populærvitenskapelige). Detaljert pensum blir avklart i god tid før oppstart av kurset. 

Studentene får innføring i Fronter som del av kurset. 

Forutsatte forkunnskaper:
Minst to års relevant arbeidserfaring.
Anbefalte forkunnskaper:
Kunnskaper på minimum bachelornivå innen relevant fagfelt.
Obligatorisk aktivitet:
80 timer totalt fordelt på 12 dager med samlinger (75% obligatorisk).
Vurderingsordning:

Langsgående evaluering. Innlevering av skriftlig prosjektoppgave, individuelt eller i gruppe.

Prosjektoppgaven presenteres muntlig i plenum på siste samling.

Sensor:
Intern og ekstern sensor evaluerer alle oppgaver.
Merknader:
Kurset retter seg mot planleggere i offentlig og privat sektor.
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Undervisningstid:
80 timer totalt fordelt på 12 dager med samlinger (minst 75% obligatorisk).
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått