Course code VET414

VET414 Anvendt statistikk for eksperimentelle- og laboratorierettede studier i veterinærvitenskap

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Janicke Nordgreen
Medvirkende: Andrew Michael Janczak, Preben Boysen, Eystein Skjerve
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig, i siste halvdel av vårsemesteret.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
10
Undervises i periode:

Uke 15

Kurset baseres på 10 ukentlige møter à 3 timer. Normalt torsdager 13-16, men dette kan tilpasses behovet til deltakerne.

Første gang: Studieår 2016-2017
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:

Hovedmålsetningen med kurset er å gjøre studentene kjent med sentrale emner i anvendt statistikk for eksperimentelle og laboratorieorienterte studier i veterinærvitenskap. Et utvalg av følgende tema vil bli gjennomgått på kurset avhengig av læringsforutsetninger og innspill fra studentene. 

Temaer:

- Kritisk lesning med fokus på forsøksdesign og statistikk.

- Hypoteser, mål med forskningen, deskriptive og eksplorative metoder.

- Forbinde målsetninger med organisering av datasett og statistikk.

- Å designe eksperimenter.

- Dataassistert forsøksdesign.

- Test-styrke (power) og beregning av utvalgstørrelser.

- Oppretting og strukturering av databaser.

- Utfallsvariabler (avhengige variabler) og sammenheng til analysemodell.

- General Linear Models (GLM) og Analysis of Variance (NOVA).

- "Nesting" og repeterte variabler.

- Regresjonsanalyse.

- Non-parametriske tester.

- Presentasjon av data.

Programvare:

- Microsoft Excel til organisering av data.

- Analyser av deskriptive data med Excel pivottabell.

- Bruk av JMP programvare for statistisk analyse.

Læringsutbytte:

Gjennom kurset forventes studenten å nå følgende:

Generell kompetanse

- Studentene skal gjennom kurset utvikle evnen til å planlegge egne studier og analysere resultatene fra disse.

Kunnskaper

- Kjenne hovedprinsippene i anvendt statistikk.

- Kjenne standarder for design, analyse og presentasjon av data for vitenskapelig publisering i eget område.

Ferdigheter

- Kunne designe egen studie med basis i statistiske vurderinger.

- Kunne organisere data ved bruk av Excel og analysere data fra egen studie ved bruk av JMP.

- Kunne utføre grunnleggende statistisk analyse, tilpasset egen datasett/prosjekt.

- Kunne kommunisere om statistikk slik at ferdigheter og forståelse kan videreutvikles etter endt kurs. 

Holdningsmål:

- Studentene skal ha reflekterte holdninger i tråd med god praksis ved analyse av data.

Læringsaktiviteter:
En blanding av forelesninger, gruppediskusjoner og oppgaver.
Pensum:

Grunnpensum:

- Grafen & Hails: Modern Statistics for the Life Sciences 1 edition (2002). Oxford University Press, UK. 368 pages. 

- Petrie and Watson: Statistics in veterinary and animal science, 3rs edition (2013). John Wiley & Sons, UK. 408 pages.

Supplementerende lesning:

- Alex Reinhardt: Statistics Gone Wrong: The Woefully Complete Guide, 1st Edition (2015). No Starch Press, San Fransisco, USA. 176 pages.

Ytterligere materiale vil bli delt ut i løpet av kurset. 

Forutsatte forkunnskaper:
Kurset er en introduksjon til statistikk for PhD studenter med veterinær eller annen biologisk bakgrunn, og for veterinære forskerstudenter. Kun minimal forkunnskap i statistikk forventes.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på samlingene og forberedelser gjennom lesing og oppgaver er obligatorisk. Godkjenning av kurset krever minst 70% deltakelse. Unntak kan gis for studenter som følger kurset over mer enn ett semester.
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Ukentlige oppgaver fulgt av muntlig eksamen.

Sensor:
Merknader:

Hjelpemidler:

A2: ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler. 

Bindende påmelding via FS (Felles Studentsystem).

Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Eksamensdetaljer: Anvendt statistikk for eksperimentelle- og laboratoriestudier i veterinærvitenskap: Bestått / Ikke bestått