Course code VET414

VET414 Anvendt statistikk for eksperimentelle- og laboratoriestudier i veterinærvitenskap

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Preben Boysen
Medvirkende: Andrew Michael Janczak, Janicke Nordgreen, Eystein Skjerve
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

Kurset baseres på ukentlige møter, torsdager 13.00-15.45, Lunsjrom i u.etg. bygg 18 (Lindern), uke 17-26. Spesifikk kursplan vil utarbeides ved begynnelsen av kurset i samarbeid med deltakerne.

Første gang: Studieår 2016-2017
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Et utvalg av følgende tema vil bli gjennomgått på kurset avhengig av læringsforutsetninger og innspill fra studentene.

Temaer:

- Kritisk lesning med fokus på forsøksdesign og statistikk.

- Hypoteser, mål med forskningen, deskriptive og eksplorative metoder.

- Forbinde målsetninger med organisering av datasett og statistikk.

- Å designe eksperimenter.

- Dataassistert forsøksdesign.

- Test-styrke (power) og beregning av utvalgstørrelser.

- Oppretting og strukturering av databaser.

- Utfallsvariabler (avhengige variabler) og sammenheng til analysemodell.

- General Linear Models (GLM) og Analysis of Variance (NOVA).

- "Nesting" og repeterte variabler.

- Regresjonsanalyse.

- Non-parametriske tester.

- Presentasjon av data.

Programvare:

- Microsoft Excel til organisering av data.

- Bruk av JMP programvare for statistisk analyse.

- Analyser av deskriptive data med Excel pivottabell

Læringsutbytte:

Gjennom kurset forventes studenten å nå følgende:

Generell kompetanse

Hovedmålsetningen med kurset er å gjøre studentene kjent med sentrale emner i anvendt statistikk som vil være nyttige i arbeidet med deres egne prosjekter. Studentene skal gjennom kurset utvikle evnen til å planlegge egne studier og analysere resultatene fra disse.

Kunnskaper

- Kjenne hovedprinsippene i anvendt statistikk.

- Kjenne standarder for design, analyse og presentasjon av data for vitenskapelig publisering i eget område.

Ferdigheter

- Kunne designe egen studie med basis i statistiske vurderinger.

- Kunne organisere data ved bruk av Excel og analysere data fra egen studie ved bruk av JMP.

- Kunne utføre grunnleggende statistisk analyse, tilpasset egen datasett/prosjekt.

- Kunne kommunisere om statistikk slik at ferdigheter og forståelse kan videreutvikles etter endt kurs. 

Holdningsmål:

Studentene skal ha reflekterte holdninger i tråd med god praksis ved analyse av data.

Læringsaktiviteter:
En blanding av forelesninger, gruppediskusjoner og oppgaver.
Pensum:

 Grunnpensum:

- Grafen & Hails: Modern Statistics for the Life Sciences

- Petrie and Watson: Statistics in veterinary and animal science.

Frivillig lesning:

- Alex Reinhardt: Statistics Gone Wrong.

Ytterligere material vil bli delt ut i løpet av kurset.

Forutsatte forkunnskaper:
Kurset er en introduksjon til statistikk for PhD studenter med veterinær eller annen biologisk bakgrunn, og for veterinære forskerstudenter. Kun minimal forkunnskap i statistikk forventes.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på samlingene og forberedelser gjennom lesing og oppgaver er obligatorisk. Godkjenning av kurset krever minst 70% deltakelse. Unntak kan gis for studenter som følger kurset over mer enn ett semester.
Vurderingsordning:
Ukentlige oppgaver fulgt av muntlig eksamen (forventet dato 29.06.2017).
Sensor:
Merknader:

Bindende påmelding via FS (Felles Studentsystem) innen 07.04.17. Må merkes med ressursnummer, koststed og arbeidsordre for internfakturering av kursavgift.

Kursavgift: NOK 5000

Normert arbeidsmengde:
125 timer, 5 ECTS
Eksamensdetaljer: Anvendt statistikk for eksperimentelle- og laboratoriestudier i veterinærvitenskap: Bestått / Ikke bestått