Course code VET410

VET410 Introduksjon til biostatistikk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Eystein Skjerve
Medvirkende: Preben Boysen
Studiepoeng: 3
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Normalt i uke 14 
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: Kurset er åpent for ph.d.-studenter, forskerlinjestudenter og forskere (hvis det er plass) ved NMBU - Campus Adamstuen . Andre forskere/ph.d.-studenter kan søke opptak ved å ta kontakt med forskningsrådgiver ved Campus Adamstuen. Studenter ved NMBU Veterinærhøgskolen blir prioriterte. Påmelding gjennom StudentWeb.
Emnets innhold:

Kurset går over 1 uke med forelesninger, gruppearbeid og oppgaver. Mer informasjon om kurset, inkludert timeplan, er tilgjengelig i Canvas etter at man har meldt seg til kurset via StudentWeb. Kurset danner grunnlaget for oppmelding i de anvendte kursene VET411, VET414 og VET412. Kurset erstatter det tidligere kurset VET410 (10ECTS).

Første gang: Studieår 2017-18

- Sannsynlighetsteori

- Stokastiske variable og sannsynlighetsfordelinger

- Viktige fordelinger i biomedisinsk forskning

- Estimering og krav til estimatorer

- Intervallestimering

- Formulering av hypoteser

- Hypotesetesting for kontinuerlige parametriske og ikke-parametriske modeller

- Tabellanalyser

Læringsutbytte:

Gjennom kurset forventes studenten å nå følgende ferdigheter/ kunnskaper:

Kunnskaper

  • Kjenne til sentrale sannsynlighetsfordelinger (normalfordeling, binomial- og poissonfordeling)
  • Forstå hovedprinsipper bak estimeringsteori og statistisk hypotesetesting, korrelasjon og regresjon

Ferdigheter

  • Være i stand til å beskrive statistisk mønstre ved hjelp av tabeller og grafiske teknikker i regneark og statistikkprogram.
  •  Kunne beregne et konfidensintervall og gjennomføre en hypotesetesting i en gitt situasjon.
Læringsaktiviteter:
Kurset består av en blanding av forelesninger, gruppediskusjoner og oppgaver. I oppgaver benyttes spesifikke datasett fra læreboka og andre datasett. Oppgavene løses ved hjelp av regneark (Excel) og anbefalt software (JMP).
Læringsstøtte:
Underviserne er tilgjengelige hver dag under kurset.
Pensum:
Grunnpensum er utvalgte kapitler (1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 12) i boka Statistics for Veterinary and Animal Science. Boka er tilgjengelig som paperback eller som Kindle. Annen litteratur vil bli anbefalt på kurset.
Forutsatte forkunnskaper:
Ingen
Anbefalte forkunnskaper:
Kurset bygger på undervisning tidligere i statistikk og epidemiologi i veterinærstudiet.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i kursaktivitetene er obligatoriske. En tilstedeværelse på minimum 75 % er nødvendig for å bestå.
Vurderingsordning:
Kurset evalueres ved en innlevert kursoppgave etter kurset.
Sensor:
Oppgave vurderes av en medstudent og kurslærere.
Merknader:
Påmeldingsfrist uke 4
Normert arbeidsmengde:
90 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått