Course code VET410

VET410 Introduksjon til biostatistikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Eystein Skjerve
Medvirkende: Preben Boysen
Studiepoeng: 3
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Uke 14 (April 3-6 + April 9)
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: Kurset er åpent for ph.d.-studenter, forskerlinjestudenter og forskere (hvis det er plass) ved NMBU - Campus Adamstuen . Andre forskere/ph.d.-studenter kan søke opptak ved å ta kontakt med forskningsrådgiver ved Campus Adamstuen. Studenter ved NMBU Veterinærhøgskolen blir prioriterte. Påmelding gjennom StudentWeb.
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:

Kurset går over 1 uke med forelesninger, gruppearbeid og oppgaver. Mer informasjon om kurset, inkludert timeplan, er tilgjengelig i Canvas etter at man har meldt seg til kurset via StudentWeb. Kurset danner grunnlaget for oppmelding i de anvendte kursene VET411, VET414 og VET412. Kurset erstatter det tidligere kurset VET410 (10ECTS).

Første gang: Studieår 2017-18

- Sannsynlighetsteori

- Stokastiske variable og sannsynlighetsfordelinger

- Viktige fordelinger i biomedisinsk forskning

- Estimering og krav til estimatorer

- Intervallestimering

- Formulering av hypoteser

- Hypotesetesting for kontinuerlige parametriske og ikke-parametriske modeller

- Tabellanalyser

Læringsutbytte:

Gjennom kurset forventes studenten å nå følgende ferdigheter/ kunnskaper:

Kunnskaper

- Kjenne til sentrale sannsynlighetsfordelinger (normalfordeling, binomial- og poissonfordeling)

- Forstå hovedprinsipper bak estimeringsteori og statistisk hypotesetesting, korrelasjon og regresjon

Ferdigheter

- Være i stand til å beskrive statistisk mønstre ved hjelp av tabeller og grafiske teknikker i regneark og statistikkprogram.

- Kunne beregne et konfidensintervall og gjennomføre en hypotesetesting i en gitt situasjon.

Læringsaktiviteter:
Kurset består av en blanding av forelesninger, gruppediskusjoner og oppgaver. I oppgaver benyttes spesifikke datasett fra læreboka og andre datasett. Oppgavene løses ved hjelp av regneark (Excel) og anbefalt software (JMP).
Pensum:
Grunnpensum er utvalgte kapitler (1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 12) i boka Statistics for Veterinary and Animal Science. Boka er tilgjengelig som paperback eller som Kindle. Annen litteratur vil bli anbefalt på kurset.
Forutsatte forkunnskaper:
Ingen
Anbefalte forkunnskaper:
Kurset bygger på undervisning tidligere i statistikk og epidemiologi i veterinærstudiet.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i kursaktivitetene er obligatoriske. En tilstedeværelse på minimum 75 % er nødvendig for å bestå.
Sensor:
Oppgave vurderes av en medstudent og kurslærere.
Merknader:
Påmeldingsfrist uke 4
Normert arbeidsmengde:
75 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått