Course code VET410

VET410 Introduksjon til biostatistikk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Stig Einride Larsen
Medvirkende: Eystein Skjerve
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Frekvens: Vår og Høst
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Kurset går over 5 uker med forelesninger, gruppearbeid og oppgaver
Første gang: Studieår 2012-2013
Emnets innhold:

Følgende tema vil bli presentert på kurset

·         Sannsynlighetsteori

·         Random variabler og sannsynlighetsfordelinger

·         Særlig viktige fordelinger i medisinsk forskning

·         Sentralgrenseteoremet

·         Estimering og krav til estimatorer

·         Intervallestimering

·         Formulering av hypoteser

·         Hypotesetesting i binomial og poissonmodeller, i kontinuerlige parametriske og ikke-parametriske

          modeller så vel som kontingenstabeller

-         Korrelasjons- og regresjonsanalyser

Læringsutbytte:

Gjennom kurset forventes studenten å nå følgende ferdigheter/ kunnskaper:

Kunnskaper

·         Kjenne hovedprinsippene i anvendt statistikk

·         Kjenne egenskaper hos viktige sannsynlighetsfordelinger

·         Forstå hovedprinsipper bak estimeringsteori og statistisk hypotesetesting, korrelasjon og regresjon

Ferdigheter

·         Være i stand til å beskrive statistisk mønstre ved hjelp av tabeller og grafiske teknikker

·         Kunne etablere et konfidensintervall og gjennomføre en hypotesetesting i en gitt situasjon

·         Kunne gjennomføre en enkel korrelasjons- og regresjonsanalyse

Læringsaktiviteter:
Kurset består av en blanding av forelesninger, gruppediskusjoner og oppgaver
Pensum:
Grunnpensum er et kompendium skrevet av kurslærer Stig Larsen. Annen litteratur vil bli anbefalt på kurset
Forutsatte forkunnskaper:
Ph.D
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i kursaktivitetene er obligatoriske. En tilstedeværelse på minimum 75 % er nødvendig for å bestå.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen med vurderingsform bestått/ikke bestått. Skriftlig eksamen avholdes siste kursdag.
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
Kurset er åpent for ph.d.-studenter ved NMBU - Campus Adamstuen. Andre forskere/ph.d.-studenter kan søke opptak ved å ta kontakt med forskningsrådgiver ved Campus Adamstuen.
Undervisningstid:
02.02.2015 -06.03.2015
Eksamensdetaljer: Introduction to biostatistics: Bestått - E / Ikke bestått