Course code VET410

VET410 Introduksjon til biostatistikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Stig Einride Larsen
Medvirkende: Eystein Skjerve
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Frekvens: Vår og Høst
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Kurset går over 5 uker med forelesninger, gruppearbeid og oppgaver
Første gang: Studieår 2012-2013
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Følgende tema vil bli presentert på kurset

·         Sannsynlighetsteori

·         Random variabler og sannsynlighetsfordelinger

·         Særlig viktige fordelinger i medisinsk forskning

·         Sentralgrenseteoremet

·         Estimering og krav til estimatorer

·         Intervallestimering

·         Formulering av hypoteser

·         Hypotesetesting i binomial og poissonmodeller, i kontinuerlige parametriske og ikke-parametriske

          modeller så vel som kontingenstabeller

-         Korrelasjons- og regresjonsanalyser

Læringsutbytte:

Gjennom kurset forventes studenten å nå følgende ferdigheter/ kunnskaper:

Kunnskaper

·         Kjenne hovedprinsippene i anvendt statistikk

·         Kjenne egenskaper hos viktige sannsynlighetsfordelinger

·         Forstå hovedprinsipper bak estimeringsteori og statistisk hypotesetesting, korrelasjon og regresjon

Ferdigheter

·         Være i stand til å beskrive statistisk mønstre ved hjelp av tabeller og grafiske teknikker

·         Kunne etablere et konfidensintervall og gjennomføre en hypotesetesting i en gitt situasjon

·         Kunne gjennomføre en enkel korrelasjons- og regresjonsanalyse

Læringsaktiviteter:
Kurset består av en blanding av forelesninger, gruppediskusjoner og oppgaver
Pensum:
Grunnpensum er et kompendium skrevet av kurslærer Stig Larsen. Annen litteratur vil bli anbefalt på kurset
Forutsatte forkunnskaper:
Ph.D
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i kursaktivitetene er obligatoriske. En tilstedeværelse på minimum 75 % er nødvendig for å bestå.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen med vurderingsform bestått/ikke bestått. Skriftlig eksamen avholdes siste kursdag.
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
Kurset er åpent for ph.d.-studenter ved NMBU - Campus Adamstuen. Andre forskere/ph.d.-studenter kan søke opptak ved å ta kontakt med forskningsrådgiver ved Campus Adamstuen.
Undervisningstid:
02.02.2015 -06.03.2015
Eksamensdetaljer: Introduction to biostatistics: Bestått - E / Ikke bestått