Course code VET337

VET337 Inseminasjon av produksjonsdyr

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Anette Kristine Krogenæs
Medvirkende: Maien Munthe-Kaas, Liza Miriam Cohen
Studiepoeng: 3
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Hvert vårsemester og hvert høstsemester
Begrensning antall plasser:
Vanligvis 6 studenter
Undervises i periode:

Emnet har undervisning i vårsemesteret. Emnet har vurdering i vårsemesteret.

Emnet har undervisning i høstsemesteret. Emet har vurdering i høstsemesteret

Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: VET: de med differensieringsretning: produksjonsdyr og mattrygghet samt studenter som kan vise til behov for inseminering på midlertidig lisens. Studenter som har strøket tidligere kurs.
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:

Innhold

Teoretisk undervisning og praktisk/kliniske øvelser i kunstig sædoverføring (KS) hos storfe. I tillegg teoretisk bakgrunn for inseminasjon av småfe og gris.

Læringsutbytte:
Gi grunnleggende praktisk opplæring i inseminasjon av ku slik at studentene oppnår tilstrekkelig ferdigheter til å inseminere selvstendig for Geno etter kurset.
Læringsaktiviteter:

Praktisk del:

Lære praktisk inseminasjon på ku.

Lære sædbehandling knyttet til insemineringen: korrekt opptining av sædstrå, montering av inseminator.

Teoretisk del:

Reproduksjonsfysiologi hos ku med hovedvekt på brunstsyklus og optimal tid for inseminasjon.

Kjønnsorganets anatomi

Hormonell regulering av kjønnsfunksjonen hos ku

Hygiene knyttet til inseminasjonsarbeidet

Rapporteringsrutiner ved inseminasjon (Geno)

Informasjon om Geno SA og avlsarbeidet i Geno (Geno)

Det vil også bli en kort gjennomgang av seksualsyklus og inseminasjon hos purke.

Kurset består av

  • To timer med info og organtrening på Campus Adamstua en stund før kurset
  • 4-5 dager inseminasjonstrening på slakteri. Antall dager avhenger av rutinen på slakteriet de aktuelle ukene, dette varierer. Det vil bli trening på organer og levende dyr.

Det er varierende tilgang på treningsdyr på slakteriene. Vi vet aldri på forhånd hvordan en uke vil bli og må være fleksible og tilpasse oss rutinene på slakteriet. Teoretisk undervisning vil i stor grad foregå i perioder uten tilgang på dyr. Det er stor forskjell på hvor fort studenter tilegner seg praktiske ferdigheter. Vi kan derfor ikke garantere at den enkelte student vil få tilstrekkelig trening gjennom kurset til å få godkjent kurs.

Læringsstøtte:
1 lærer på kurset
Pensum:
Reproduksjonsfysiologi hos storfe og gris.
Forutsatte forkunnskaper:

Følgende studenter kan søke kurset:

1. Kandidater med fordypning produksjonsdyrmedisin og mattrygghet.

2. Kandidater med andre fordypningsretninger som kan dokumentere at de på midlertidig lisens har fått jobb som krever inseminering.

3. Kandidater som har bestått VET334, VET336 og VET316.

Det henvises til egne retningslinjer for krav til søknad/tildeling og søknadsskjema.

Anbefalte forkunnskaper:
Trening i palpasjon av reproduksjonsorganer ku
Obligatorisk aktivitet:
Hele kurset inklusive introduksjontimene på Campus Adamstua
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Godkjenning av kurset - krav til bestått

Det vil være totalinntrykket gjennom kurset som avgjør om kurset godkjennes (Bestått / Ikke bestått). Dette avgjøres av kursleder. Her vurderes bl.a. om studenten klarer å føre inseminatoren på rett plass innen akseptabel tid.

Dersom man ikke oppnår tilstrekkelige ferdigheter gjennom kurset, får man en betinget godkjenning. Det vil si at man får kursbevis, men sperres i systemet i Geno inntil videre. Avhengig av hvor mye ekstra trening som trengs, må man få organisert tilleggstrening hvor det etterpå kan dokumenteres at ferdighetene er tilstrekkelige, eller ta et nytt kurs.

Sensor:
Ingen sensor
Merknader:

HMS

HMS regler setter begrensninger til antall deltakere per kurs. Studentene må rette seg etter regler på slakteriet og anvisning fra underviser.

Normert arbeidsmengde:

2 timer introduksjonskurs

5 dager trening på slakteri

Opptakskrav:
Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium
Eksamensdetaljer: :