Course code VET336

VET336 Spesiell patologi, innledende klinikk og dyrevelferd

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Ann Kristin Egeli
Medvirkende: Lisbeth Hektoen, Wenche Kristin Farstad, Cathrine Taule Fjordbakk, Adam Dunstan Martin, Henning Andreas Haga, Arild Espenes, Vibeke Rootwelt, Hans Petter Kjæstad, Carl Fredrik Ihler, Ane Christine Wammer Nødtvedt
Studiepoeng: 27
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i høstsemesteret.
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: <p>VET</p><p>TIL2</p>
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:
 • Produksjonsdyrmedisin
 • Smådyrmedisin
 • Hestemedisin
 • Obstetrikk
 • Reproduksjon
 • Forsøksdyrlære
 • Patologi
 • Behandling

Patologiundervisningen starter i 7. semester og fortsetter våren i 8. semester hvor egen eksamen avholdes. Alle andre temaer testes etter 9.semester. 

Læringsutbytte:

Formålet med blokka er at studentene skal være kunnskaps- og ferdighetsmessig forberedt til den kliniske rotasjonen i produksjonsdyr-, heste- og smådyrmedisin i 8. og 9. semester. Målet er at undervisningen skal bidra til god integrering mellom den prekliniske og kliniske delen av studiet og at det har gitt studentene inspirasjon og lyst til videre klinisk arbeid. 

Blokken danner grunnlag for at studenten etter endt studium behersker følgende «Day one skills» til EAEVE: 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 3.12, 3.13, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20

Etter endt undervisning skal studenten:

Kunnskapsmål

Studentene skal

 • kjenne til de vanlige patologien, anomaliene, forstyrrelsene og sykdommene i de ulike organsystemene som inngår i temaene som blir gjennomgått i 7. semester.
 • Tilegne seg tilstrekkelig kunnskap for å ha et godt utgangspunkt for å foreta pasientutredning i klinikken, dvs. kunne vite om årsaker, forebygge, utrede videre, følge opp og behandle enkeltdyr som er gjennomgått i temaene i 6. og 7. semester.
 • Kunne (i den grad temaene blir gjennomgått i 6. og 7. semester) tilstrekkelig om besetningsmedisin til å kunne delta aktivt i besetningsutredning.
 • Ha kunnskaper om zoonoser slik at studenten kan beskytte seg selv og andre i klinikken.

Ferdighetsmål i rotasjonene:

 • Kunne håndtere forsøksdyr.
 • Kunne ta opp anamnese, gjennomføre en klinisk undersøkelse og kjenne til hovedpunkter i en problemorientert pasientutredning.
 • Kunne gjennomføre en obduksjon.
 • Kunne håndtere syke og friske dyr.
 • Kunne foreta et kirurgisk inngrep.
 • Kunne foreta en gynekologisk undersøkelse av kyr og en enkel brunstkontroll hos tispe.
 • Ta ut sædprøve og foreta en vurdering av sædkvalitet.
 • Være forberedt til smådyr- og hesteklinikk i løpet av klinikkforberedende uke

Generell kompetanse:

 • Ha lært seg å samarbeide gjennom gruppearbeid og kollokvier og kunne presentere det faglige stoffet både skriftlig og muntlig.
Læringsaktiviteter:

Undervisningen tar utgangspunkt i organsystemene på levende og døde dyr. Dette foregår som temamoduler bestående av forelesninger, oppgaveløsning i grupper, demonstrasjoner og gjennomganger. Innfallsvinkelen er en problemorientert pasientutredning.

I rotasjonene er studentene delt i 6 grupper. Studentene får da demonstrert og trening i klinisk undersøkelse samt andre enkle ferdigheter på levende dyr, og utført obduksjon av dyr, samt mikroskopi av vevssnitt. Studentene har rotasjoner på patologen (9 formiddager), produksjonsdyrklinikkene (6 formiddager), hesteklinikken (2 formiddager), forsøksdyravdelingen (3 halve dager), 

Pensum:

Kjernelitteratur til klinisk del av studiet:

Torleiv Løkens «Klinisk diagnostikk hos produksjonsdyr». Denne må kunnes og tilsvarende fakta må også kunnes for smådyr og hest.

Ellers anbefales det å starte lesing i anbefalt litteratur, men disse verkene er også ment å bli lest i 8. 9. og evt. differensieringsåret samtidig som du lærer ved å møte kasus og problemstillinger i klinikken.

Vi anbefaler at du leser utdelte forelesningsnotater og følger med på vektlegging i undervisningen i 7. semester og leser om temaene i relasjon til dette.

Forutsatte forkunnskaper:
VET301+VET302+VET303+VET304+VET305+VET306+VET307+VET308+VET309
Anbefalte forkunnskaper:
Studiets tidligere blokker.
Obligatorisk aktivitet:

Obligatorisk undervisning må gjennomføres i oppsatt uke. Tidspunkter for obligatoriske aktiviteter innenfor reproduksjonsuken og klinikkforberedende uke kan endres frem til oppstart dersom særlige forhold gjør det nødvendig. Studentene må påregne obligatorisk undervisning i disse ukene mellom 8.00-15.45.

Obligatorisk undervisning i 7. semester omhandler alle de aktiviteter det ikke er mulig å lese seg til i litteraturen, det vil si praktisk undervisning og introduksjoner til hvordan praktisk undervisning vil foregå i klinikken. Ugyldig fravær er ikke akseptabelt som ellers i klinikken. Gyldig fravær defineres som egen sykdom og sykdom hos små barn, spesielle velferdsgrunner som begravelse ol, studentverv og toppidrettsstatus. Ferie, familiebegivenheter, arbeid eller kurs/annen faglig aktivitet regnes ikke som gyldig fravær. Studenter med gyldig fravær skal prioriteres ved gjentak. Studenter med ugyldig fravær kan måtte vente til neste år.

Fravær uansett grunn som overstiger det som ikke godkjennes for kurset/rotasjonen ved utgang av 7. semester resulterer i at studenten ikke får studiepoeng i faget før fraværet er tatt igjen etter kursansvarlig sin anvisning. Det er kursansvarlig som fastsetter tidspunkt for gjentak og hvordan gjentaket skal gjøres for å få uka godkjent. 

Regler for fravær

Patologi: Studenter får ta eksamen i 8. semester, men får ikke studiepoeng dersom studenten har mer enn 2 rotasjonsdager med fravær ved utgangen av 8. semester. Gjentak avtales tidligst mulig med Arild Espenes. Studenter med ugyldig fravær, studenter som ikke møter på tilbudt tidspunkt eller er for seint ute med å avtale gjentak kan måtte vente inntil ½ til ett år med å få tatt det igjen.

MK, ProdMed: Studenter får ta test i 7. semester, men får ikke studiepoeng dersom studenten har mer enn 1 dag fravær i løpet av uka i 7. semester. Gjentak avtales tidligst mulig med Lisbeth Hektoen. Studenter med ugyldig fravær, studenter som ikke møter på tilbudt tidspunkt eller er for seint ute med å avtale gjentak kan måtte vente inntil ½ til ett år med å få tatt det igjen.

Reproduksjonsuke, ProdMed: Studenter får ta test i 7. semester, men får ikke studiepoeng dersom studenten har mer enn 1 dag fravær i løpet av uka i 7. semester. Gjentak avtales tidligst mulig med Wenche Farstad. Studenter med ugyldig fravær, studenter som ikke møter på tilbudt tidspunkt eller er for seint ute med å avtale gjentak kan måtte vente inntil ½ til ett år med å få tatt det igjen.

Forebyggende helsearbeid, ProdMed: Gruppearbeid og presentasjon i forebyggende helsearbeid er obligatorisk. Ved gyldig fravær kan et alternativt opplegg lages (legeattest). Dette avtales med Ane Nødtvedt. Ved ugyldig fravær må dette tas igjen neste år. Studenten er selv ansvarlig for å sørge for at uka neste år sammenfaller med en leseuke i 9. semester.

Klinikkforberedende uke: Hele uka er obligatorisk og vil kunne bli etterprøvd ved OSCE eksamen. Det vil ikke bli gitt tilbud om erstatningsundervisning.

Kirurgiøvelser: Kirurgiøvelser er obligatorisk og vil kunne bli etterprøvd ved OSCE eksamen. Det vil ikke bli gitt tilbud om erstatningsundervisning utover det som er mulig å få til i inneværende uke. Studenter med gyldig fravær kan bli med en annen gruppe etter avtale med Hans Petter Kjæstad.

Forsøksdyr (gjelder bare kull 15): 9 timer er obligatorisk og må tas igjen ved gyldig fravær. Dette avtales med Kristine Eraker Hansen. Obligatoriske studiekrav er i tillegg beskrevet i emnebeskrivelsen i vet335. Studenter med ugyldig fravær, studenter som ikke møter på tilbudt tidspunkt eller er for seint ute med å avtale gjentak kan måtte vente inntil ½ til ett år med å få tatt det igjen. Manglende godkjenning resulterer i at studenten ikke får studiepoeng i vet336 før fraværet er tatt igjen.

Reproduksjonsdag og 2 dager på hesteklinikken: Disse dagene er obligatoriske.

Vurderingsordning:
Det vil være 6 tester i løpet av semesteret. Dette vil være små flervalgstester som vil bli gjennomført på Canvas med bestått/ikke bestått. Dersom man ikke består testen får man anledning til å ta den igjen til den er bestått (det legges ikke begrensinger på antall gjentak av testen og vi oppfordrer studentene til å ta den flere ganger tross bestått for lærlingsutbyttet). Disse testene skal være kontrollpunkter for at man har tilegnet seg relevant kunnskap gjennom de foregående ukers undervisning. Alt som blir undervist og testet i på 7.semester kan komme på eksamen senere i studiet. 
Sensor:
Merknader:

Krav til eget utstyr

Arbeidstøy og vernesko. Stetoskop og saks.

HMS

Det er tilgjengelig førstehjelpsutstyr i klinikkene. Brannopplæring gis i klinikkene. Studentene oppfordres til å bruke hansker ved håndtering av medisiner og annet risikomateriell, allergener og ved håndtering av dyr som mistenkes for å lide av en zoonose. Det er egne smittesluser ved inngang til klinikkene på produksjonsdyrmedisin og seksjonsstua i patologi. Det er overtrekkstøy, hansker og støvler tilgjengelig ved smitteslusene.

Studenter som er gravide eller har nedsatt immunforsvar oppfordres i forkant å ta kontakt med undervisningsansvarlig for alle de kliniske fag.

Rotasjon patologi:

På seksjonssalen deles HMS-opplæring i 2 deler. Først et infoskriv med HMS-regler som studentene skal signere på at de har lest. Dette suppleres med informasjon og bilder som illustrerer rutinene. Den andre delen består i informasjon på salen om hvordan man gjennomfører smittevern i praksis.

Rotasjon i klinikkene:

Karantene: Studenter kan ikke ha oppholdt seg i utlandet siste 72 timer før klinikkundervisning i produksjonsdyrmedisin.

Det vises til Regler for håndtering av store produksjonsdyr og hest ved NMBU Veterinærhøgskolen og Grunnregler angående håndtering av dyr. Prodmed tilstreber å ikke ha større grupper enn 6 studenter ved håndtering av store dyr.

Stasjonærklinikken: Klinikkrutiner blir gjennomgått muntlig ved første besøk. Produksjonsdyrmedisin har utarbeidet en orientering om hygiene og sikkerhet ved ProdMeds kliniske virksomhet. Utdrag fra dette blir delt ut.

Reproduksjon: Ved undersøkelse av organer fra slaktehus brukes hansker. Ved undersøkelse av dyra brukes hansker, og det skiftes hansker for hvert dyr.

Rotasjon Hesteklinikken

Innføring i klinikkrutiner blir gjennomgått muntlig. Studentene kvitterer på at de har mottatt denne opplæringen.

Forsøksdyravdelingen

Fornyet internasjonal akkreditering av AAALAC. Denne setter svært strenge krav til opplæring i HMS og rutiner på avdelingen.

Karantene: Seksjonen har egne karanteneregler som sier at har man vært i kontakt med dyr i utlandet de siste 3 døgn eller i kontakt med gnagere, kanin eller produksjonsdyr i Norge de siste 2 døgn så får man ikke adgang til avdelingen. Informasjon om allergener gis til studentene.

Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium og avlagt minst 166, 5 studiepoeng etter 3.året på studieprogrammet. 
Eksamensdetaljer: Samlet resultat: Bestått / Ikke bestått