Course code VET318

VET318 Sykdomskontroll

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Rolf Bjerke Larssen
Studiepoeng: 1.5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Se semesterplan
Første gang: Studieår 2014-2015
Siste gang: 2016H
Emnets innhold:

Basale epidemiologiske prinsipper og metoder.

Simulering av epidemier.

Kasusoppgave: Overvåkning og kontroll med en smittsom infeksjonssykdom.

Læringsutbytte:

Blokken danner grunnlag for at studenten etter endt studium behersker følgende «Day one skills» til EAEVE: 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.5, 3.7, 3.8, 3.14, 3.18, 3.19, 3.20

Etter endt undervisning skal studentene:

  • Ha innsikt og ferdigheter i bruk av kvantitativ epidemiologisk metodikk for å kunne oppdage, overvåke og bekjempe infeksiøse sykdommer i en populasjon.
  • Forstå hvordan smittsomme dyresykdommer og zoonoser sprer seg i populasjoner og kunne simulere forløpet av en smittsom sykdom i enkle simuleringsmodeller.
  • Erkjenne viktigheten av å unngå innslipp av eksotiske sykdommer og kunne foreslå relevante tiltak for å forebygge slike sykdommer.
  • Kunne finne informasjon på Internett både om sykdommene og om relevante epidemiologiske verktøy for vurdering av utvalgsstørrelser, diagnostiske testegenskaper etc. 
Læringsaktiviteter:

Problembasert undervisning med etter følgende mønster:

  • Dag1: Oppgaver knyttet til basal epidemiologi med gjennomgang samme dag.
  • Dag2: Infeksjonsepidemiologi. Simulering av forløp under ulike betingelser.
  • Dag3-5: Arbeid med tildelt gruppeoppgave - en pr 5 studenter. Veileder er hele tiden tilgjengelig ved behov.
  • Dag5: Presentasjon og drøfting av oppgaven. Etter lunsj.
Pensum:
Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på blokkens hjemmeområde på Fronter.
Anbefalte forkunnskaper:
Blokker tidligere i studiet. Spesielt anbefales en repetisjon av undervist stoff i statistikk og epidemiologi i PopMed-blokka.  
Obligatorisk aktivitet:
Tilstedeværelse hele uka, aktiv deltakelse i gruppearbeidet inklusive presentasjon og drøfting fredag og påfølgende mandag.
Vurderingsordning:
Presentasjonen av gruppas oppgave. Godkjenning forutsetter at oppgaveløsningen og presentasjonen gir en forsvarlig drøfting av alle relevante delproblemstillinger og foreslår og begrunner hensiktsmessige tiltak for det aktuelle kasus. 
Sensor:
Merknader:

Krav til eget utstyr

Hver gruppe på 5 studenter bør ha tilgang på PC, helst en Laptop.

Alle: Kalkulator med enkel statistikkfunksjon.

HMS

Ikke spesifikke rutiner for denne blokka

Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: :