Course code VET318

VET318 Sykdomskontroll

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Rolf Bjerke Larssen
Studiepoeng: 1.5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Se semesterplan
Første gang: Studieår 2014-2015
Siste gang: 2016H
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Basale epidemiologiske prinsipper og metoder.

Simulering av epidemier.

Kasusoppgave: Overvåkning og kontroll med en smittsom infeksjonssykdom.

Læringsutbytte:

Blokken danner grunnlag for at studenten etter endt studium behersker følgende «Day one skills» til EAEVE: 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.5, 3.7, 3.8, 3.14, 3.18, 3.19, 3.20

Etter endt undervisning skal studentene:

  • Ha innsikt og ferdigheter i bruk av kvantitativ epidemiologisk metodikk for å kunne oppdage, overvåke og bekjempe infeksiøse sykdommer i en populasjon.
  • Forstå hvordan smittsomme dyresykdommer og zoonoser sprer seg i populasjoner og kunne simulere forløpet av en smittsom sykdom i enkle simuleringsmodeller.
  • Erkjenne viktigheten av å unngå innslipp av eksotiske sykdommer og kunne foreslå relevante tiltak for å forebygge slike sykdommer.
  • Kunne finne informasjon på Internett både om sykdommene og om relevante epidemiologiske verktøy for vurdering av utvalgsstørrelser, diagnostiske testegenskaper etc. 
Læringsaktiviteter:

Problembasert undervisning med etter følgende mønster:

  • Dag1: Oppgaver knyttet til basal epidemiologi med gjennomgang samme dag.
  • Dag2: Infeksjonsepidemiologi. Simulering av forløp under ulike betingelser.
  • Dag3-5: Arbeid med tildelt gruppeoppgave - en pr 5 studenter. Veileder er hele tiden tilgjengelig ved behov.
  • Dag5: Presentasjon og drøfting av oppgaven. Etter lunsj.
Pensum:
Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på blokkens hjemmeområde på Fronter.
Anbefalte forkunnskaper:
Blokker tidligere i studiet. Spesielt anbefales en repetisjon av undervist stoff i statistikk og epidemiologi i PopMed-blokka.  
Obligatorisk aktivitet:
Tilstedeværelse hele uka, aktiv deltakelse i gruppearbeidet inklusive presentasjon og drøfting fredag og påfølgende mandag.
Vurderingsordning:
Presentasjonen av gruppas oppgave. Godkjenning forutsetter at oppgaveløsningen og presentasjonen gir en forsvarlig drøfting av alle relevante delproblemstillinger og foreslår og begrunner hensiktsmessige tiltak for det aktuelle kasus. 
Sensor:
Merknader:

Krav til eget utstyr

Hver gruppe på 5 studenter bør ha tilgang på PC, helst en Laptop.

Alle: Kalkulator med enkel statistikkfunksjon.

HMS

Ikke spesifikke rutiner for denne blokka

Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: :